Onroerendezaakbelasting (OZB)

U bent hier:
 • Wat is het?

  U staat er vaak niet bij stil, maar dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het trottoir, de straat, het riool, de openbare verlichting, de bibliotheek, de sportvoorzieningen, noem maar op. Al die voorzieningen kosten geld en moeten natuurlijk betaald worden. Voor het grootste deel van de gemeentelijke inkomsten zorgt de rijksoverheid. Slechts een klein deel van de eigen inkomsten bestaat uit de gemeentelijke belastingen en heffingen.

 • Zo werkt het

  Wie krijgt een aanslag?

  Voor de OZB is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Bent u op 1 januari eigenaar of zakelijk gerechtigde van een pand, dan ontvangt u een aanslag eigenarenbelasting.
  Verkoop van uw pand in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.

  Zakelijk gerechtigde

  Uitgegaan wordt van het zakelijk recht op 1 januari van het belastingjaar volgens het kadaster. In de meeste gevallen gaat het om het recht van volledig eigendom. Maar er kan ook sprake zijn van een recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik of recht van gebruik en/of bewoning over een object heeft. Aan degene die dit zakelijk recht heeft wordt de eigenarenaanslag OZB opgelegd.

  Ontvangt de gebruiker van een object een aanslag OZB?

  De gebruiker van een object is degene die een onroerende zaak gebruikt of huurt. Onder gebruik wordt tevens verstaan het ter beschikking hebben en houden van een onroerende zaak voor eigen gebruik. De belastingplichtig is degene die het gebruik van een niet-woning heeft op 1 januari van het belastingjaar.

  Als gebruiker van een woning ontvangt u geen aanslag OZB. Bent u echter gebruiker van een niet-woning, dan ontvangt u wel een gebruikersaanslag OZB. In deze aanslag wordt het woongedeelte buiten beschouwing gelaten. Hebt u een bedrijfspand in gebruik met daarin een woongedeelte dan wordt de gebruikersaanslag automatisch aangepast. Over het woongedeelte betaalt u dus geen belasting.

  Wanneer is er sprake van een niet-woning?

  Er is sprake van een niet-woning als minder dan 70% van de WOZ-waarde dienstbaar is aan de woning. Een onroerende zaak behoort dus tot de categorie woning wanneer minimaal 70% van de waarde dient tot woning of volledig dienstbaar is aan woondoeleinden. Onroerende zaken waarbij het percentage lager is, vallen dus automatisch in de categorie niet-woning.

  Hoe wordt de aanslag OZB berekend?

  Voor de berekening van de aanslag OZB wordt de WOZ-waarde als grondslag gebruikt. 

  De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag OZB. Dat heeft te maken met de wijze waarop de gemeente de hoogte van de OZB-tarieven bepaalt. De hoogte is afhankelijk van de financiële begroting. De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren is dat bij een dalende WOZ-waarde de OZB-tarieven worden verhoogd. Maar bij een stijgende WOZ-waarde dalen de OZB-tarieven. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol, waarbij de wetgever de WOZ-waarde heeft voorgeschreven als grondslag waarop de lasten worden verdeeld.

  Hoe maakt u bezwaar tegen uw aanslag?

  Tegen de aanslag/WOZ-beschikking kan binnen zes weken na dagtekening bezwaar worden ingediend via de Digitale Belastingbalie. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken door een brief te sturen naar de gemeente. 

  Heeft u een vraag?

  U kunt tussen 8:30 uur tot 17:00 uur telefonisch contact opnemen met een medewerker, telefoonnummer (0413) 38 10 30. Belt u met een vraag over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde? Hou uw BSN (Burger servicenummer) dan bij de hand.
  In de eerste weken nadat de aanslagen zijn verstuurd, kan het zijn dat de medewerkers telefonisch bezet zijn in verband met de drukte. U kunt het dan op een later tijdstip nogmaals proberen.

 • Kosten

  De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De volgende percentages zijn vastgesteld voor 2020:

  eigenaren woningen:               0,11019% van de WOZ waarde
  eigenaren niet-woningen:        0,20112% van de WOZ waarde
  gebruikers niet-woningen        0,18683% van de WOZ waarde

  Rekenvoorbeeld:

  WOZ-waarde voor een woning: € 320.000 
  Aanslag OZB eigenaar woning: 0,11019% van  € 320.000 = €  352,61

 • Meer informatie

  Via de Digitale Belastingbalie kunt u onder andere kwijtschelding aanvragen, maar ook verzoeken om een kopie van uw aanslag.

  Vragen?  

  Neem dan contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer (0413) 38 10 30. Belt u met een vraag over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde? Hou uw BSN (Burger servicenummer) dan bij de hand

  • Maandag tot en met donderdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur
  • Vrijdag tussen 08:30 uur en 12:30 uur

  Of stuur een mail naar woz@meierijstad.nl of belastingen@meierijstad.nl 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?