Overzicht minimaregelingen Meierijstad

U bent hier:
 • Wat is het?

  Bestaande minimaregelingen Meierijstad 

  Er is een breed pallet aan regelingen voor alle inwoners van Meierijstad ontwikkeld met voorzieningen voor allerlei kostensoorten, zoals bijzondere bijstand, tegemoetkoming in kosten vrijetijdsbesteding, extra vergoedingen voor ouders met kinderen of inwoners met hoge zorgkosten, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, hulp voor mensen met schulden.

  Het aantal mensen dat gebruik maakt van de verschillende regelingen stijgt jaarlijks. De uitgaven zijn jaarlijks gestegen.Er wordt constructief samengewerkt met het maatschappelijk middenveld, met diverse organisaties, vrijwilligers en schuldhulpmaatjes die zich inzetten voor burgers met financiële problemen of met een laag inkomen.

 • Zo werkt het

  Individuele bijzondere bijstand

  Deze regeling heeft betrekking op een financiële tegemoetkoming in noodzakelijke kosten die iemand maakt in bijzondere situaties. Voorbeelden van bijzondere kosten zijn: eigen bijdragen medische kosten, tandarts, fysiotherapie, dieetkosten, personenalarmering, eigen bijdragen CAK, eigen bijdragen voor advocaatkosten/rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, tijdelijk hoge woonlasten, reiskosten bij bijzondere omstandigheden (opname ziekenhuis gezinslid), babyuitzet, onvoorziene noodzakelijke verhuiskosten, inrichtingskosten. E.e.a. als er geen voorliggende regeling is.

  Regeling duurzame gebruiksgoederen meerjarige minima

  Dit is een regeling voor inwoners die langer dan 5 jaar op het minimuminkomensniveau leven, deze financiële tegemoetkoming is ter vervanging van een wasmachine, koelkast, gasfornuis of TV. (Inkomensgrens is 100% vanwege de aard van de kosten).

  Collectieve zorgverzekering minima bij CZ/VGZ

  Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen en met (hoge) zorgkosten hebben de mogelijkheid zich te verzekeren met de Gemeentepolis.

  Schuldhulpverlening 

  Voor inwoners met financiële problemen/schulden. De hulpverlening voldoet aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Samenwerkingsafspraken met vrijwilligers/budgetmaatjes van o.a. Welzijn de Meierij in Schijndel, de Hulpdienst Diaconie, Veghel.

  Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 

  Bij inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen wordt de aanslag voor gemeentelijke belastingen geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden.

  Aanvullende samenwerkingsafspraken 

  Met Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Voedselbanken, Schuldhulpmaatjes/Diaconie, Vincentiusvereniging etc. Dit betreffen (landelijke) regelingen of organisaties met wie de gemeente samenwerkt in het belang van inwoners.

 • Kosten

  PC/computer regeling en regeling schoolkosten voor huishoudens met schoolgaand kind 4 tot 18 jaar

  PC Maximaal € 524,00 per gezin 1 x per 5 jaar en/of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs; Regeling tegemoetkoming schoolkosten bedraagt € 200,00 per kind per jaar (schooljaar 2020-2021).

  Bijzondere bijstand 

  Criteria: de inkomensgrens is maximaal 120% van het sociaal minimum. Dit is voor een alleenstaande (ouder) € 1.199,64 netto per maand excl. vakantietoeslag en excl. kind gebonden budget, en voor gehuwden/samenwonenden € 1.713,77 netto per maand. excl. vakantietoeslag. Toegestane vermogen minder dan < € 6.225,00 bij alleenstaanden en minder dan < € 12.450,00 bij alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden.

  Individuele Inkomenstoeslag

  Voor inwoners die langer dan 3 jaar op het minimuminkomensniveau leven met weinig perspectief op inkomensverbetering ontvangen jaarlijkse een toeslag: € 595,00 voor gehuwden, € 534,00 voor alleenstaande ouders, € 417,00 voor alleenstaanden.

  Regeling Maatschappelijke participatie

  Om deel te kunnen deelnemen aan maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten is er voor inwoners een tegemoetkoming in kosten vrije tijdsbesteding: € 200,00 per volwassene per jaar, € 271,00 per kind per jaar. Tegemoetkoming kosten zwemlessen Diploma ABC per kind max. € 600,00.

 • Meer informatie

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?