Bijlagen subsidie gemeentelijk monument

U bent hier:
  • Een gespecificeerde begroting van de kosten, waarin uitgesplitst aantallen, eenheden, normen, uren, materialen, materieel en – indien van toepassing - onderaannemers;
  • Een werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, ter verduidelijking aangevuld met foto’s van de bestaande situatie;
  • Voor zover van toepassing: tekeningen (schaal 1:100) waarop zowel de bestaande als de nieuw te maken toestand van het monument staan;
  • Voor zover van toepassing: detailtekeningen (schaal 1:5) waarop zowel de bestaande als de nieuw te maken onderdelen staan;
  • Voor zover van toepassing een overzicht met onderbouwing van het voorgestelde kleurgebruik;
  • Voor zover van toepassing een onderzoek naar de vocht- en zoutbelasting van de ondergrond en een advies voor het toe te passen pleister- en verfsysteem op steenachtige ondergronden;
  • De naam en het adres van de aannemer(s) / uitvoerende bedrijven;
  • Een onderbouwing van de noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden, bijvoorbeeld aan de hand van een recent inspectierapport (van de Monumentenwacht Noord-Brabant of een andere vergelijkbare onafhankelijke deskundige). Uit dit rapport moet de staat van onderhoud blijken en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om het object in goede staat te houden c.q. terug te brengen.
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?