Richtlijnen voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied

U bent hier:

Welke richtlijnen gelden er als eet- en drinkgelegenheden vanaf 1 juni 2020 weer gasten mogen ontvangen.

Naar aanleiding van de maatregelen die bekend gemaakt zijn op 6 mei 2020 versoepelen de maatregelen voor de verspreiding van het coronavirus. Naar verwachting, als het kan, mogen eet- en drinkgelegenheden vanaf 1 juni 2020 gasten ontvangen. Wanneer dit aanleiding is om de ruimte voor het reguliere terras uit te breiden gelden hiervoor in Meierijstad de volgende richtlijnen:

 1. De regelgeving vanuit de rijksoverheid en Veiligheidsregio overrulen altijd. Dat wil ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen per direct aangepast kunnen worden. Uiteraard worden ondernemers daar dan over geïnformeerd.

 2. De ondernemer of groep van ondernemers dient/dienen een plan met situatietekening in via vergunningen@meierijstad.nl. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn. Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegenheden in de omgeving gevestigd zijn, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan. Het omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is.

 3. Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk tot 1 november 2020. Omdat nu onduidelijk is hoe de situatie na deze datum is, maken we, in overleg met KHN, in augustus 2020 de afweging of we de uitbreidingen langer toestaan.

 4. Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca. Op een terras staat maximaal het aantal stoelen dat in een normale situatie gebruikelijk is. We moeten gezamenlijk voorkomen dat een terras of een gezamenlijk terras neigt naar een evenement. Enkel in het geval er normaal gesproken geen terras is, kan dit tijdelijk worden toegestaan, mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden. 

 5. De ondernemer moet aantonen dat hij overleg heeft gehad met degenen bij wie zijn terras aan de gevel staat. Als er gebruik gemaakt wordt van grond van derden moet hier toestemming voor zijn.

 6. Naastgelegen panden moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven.

 7. Bij een aanvraag voor extra ruimtegebruik is geen sprake van een vergunning en er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.

 8. De APV en alle andere relevante wetgeving is altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding. Ook sluitingstijden zijn opgenomen in de APV. Voor commerciële horeca inclusief terras geldt in zijn algemeenheid dat deze gesloten zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur.

 9. De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft.

 10. Op terrassen mogen enkel zitplaatsen zijn, er mag geen staand gebruik gemaakt worden van sta- of bartafels.

 11. De toegankelijkheid van onze centra voor mensen met een beperking vermindert niet.

 12. Op de uitbreiding van horeca-terras mag geen muziek ten gehore gebracht worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen levende muziek ten gehore gebracht worden zonder ontheffing. 

 13. De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden. 

 14. Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras. 

 15. Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond. Partytenten of andersoortige overkapping is niet toegestaan.

 16. Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating. 

 17. Weekmarkten en evenementen (als deze mogelijke zijn) en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, verwijderd moeten worden. Ondernemers worden hiervan op de hoogte gesteld. 

 18. Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen. Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan. 

 19. Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen. 

 20. Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten open blijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar. Fietspaden moeten binnen puntobstakels minimaal 4,2 meter breed zijn (3,5 + 0,7 m) en buiten obstakels 4,8 meter (3,5 + 1,3 m).

 21. Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.

 22. Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse. 

 23. Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen. De burgemeester kan opleggen dat het terras moet worden vastgeketend. 

 24. In het geval van ondersteunende horeca op niet-horecabestemmingen gelden hun regels ten aanzien van de maximale afmeting van het terras tijdelijk niet. Als het terras zich op eigen terrein bevindt hoeft geen plan te worden ingediend. Uiteraard gelden de regels in de APV en in het kader van openbare orde en veiligheid en andere relevante wetgeving hier onverminderd. 

 25. Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester of wethouders, een toezichthouder van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij maken.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?