​Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Coronaschade Musea 2021

U bent hier:

In Meierijstad zijn verschillende musea gevestigd die in lock-down hebben gezeten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding het Coronavirus. De gemeenteraad van Meierijstad heeft besloten een totaalbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de compensatie van de Coronaschade van deze musea. Dit bedrag wordt bekostigd uit de bijdrage die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen voor het compenseren van Coronaschade binnen de lokale kunst- en cultuursector.

Vergoeding voor

De subsidie bestaat uit een bijdrage die is gekoppeld aan het gemiddelde aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019 en bedraagt:

 1. € 2.500,-- bij een museum met een gemiddelde tot 2.500 betalende bezoekers over 2018 en 2019
 2. € 5.000,-- bij een  museum met een gemiddelde van 2.500 tot 5.000 betalende bezoekers over 2018 en 2019
 3. € 7.500,-- bij een museum met een gemiddelde van meer dan 5.000 betalende bezoekers over 2018 en 2019

Voorwaarden

Subsidie wordt verstrekt aan een museum:

 1. Waarbij de rechtsvorm een stichting of vereniging is.
 2. Dat zonder winstoogmerk, ‘verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en bekendheid geeft aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’
 3. Dat aantoonbaar vanaf 2016 exploitabel is geweest en betalende bezoekers heeft ontvangen;
 4. Dat vanaf 2016 is gevestigd in de gemeente Meierijstad.
 5. De door het museum verworven eigen inkomsten in 2018 en 2019 dienen ten minste 15 procent te zijn van de totale baten van het museum. Dit moet blijken uit de goedgekeurde jaarrekening. Onder eigen inkomsten wordt verstaan: publieksinkomsten (entreegelden) of overige inkomsten (directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten, indirecte opbrengsten en overige bijdragen).

Aanvragen

Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W, ondertekend door een voor de organisatie bevoegd persoon of orgaan. In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

 1. Het gevraagde subsidiebedrag.
 2. Het aantal betalende bezoekers vanaf 2016.
 3. De rechtsvorm, aangetoond middel een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Bij de aanvraag moeten de goedgekeurde jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 worden toegevoegd.

Musea kunnen tot 1 november 2021 een verzoek indienen.

Stuur uw aanvraag naar info@meierijstad.nl.

Vragen?

Neem contact op met Arno van Alebeek of Erik Tausch via tel. 14 0413.

Meer informatie

Meer informatie over de Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Coronaschade Musea 2021

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?