Tijdelijke tegemoetkoming corona-schade aan amateurorganisaties kunst en cultuur 2020

U bent hier:

Van verschillende amateurorganisaties in de sector kunst en cultuur is vernomen dat men financiële schade heeft opgelopen als direct gevolg van (de maatregelen in het bestrijden van) COVID-19. Het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad van Meierijstad hebben besloten deze organisaties tegemoet te komen.

In december 2020 zijn door de gemeenteraad van Meierijstad middelen beschikbaar gesteld voor het compenseren van geleden Corona-schade in 2020. Onderdeel hiervan is een budget van € 50.000,-- voor amateurorganisaties in de sector kunst en cultuur. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor nu een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld.

Vergoeding voor

De vergoeding wordt beschikbaar gesteld voor de kosten van extra maatregelen die nodig waren om activiteiten door te kunnen laten gaan. Voorbeelden hiervan zijn

 • het aanschaffen van desinfecteringsmateriaal,
 • stickers om afstand te houden,
 • bewegwijzering en
 • huur voor het gebruik van extra ruimten.

Daarnaast kan een exploitatietekort van een amateurorganisatie bijgepast worden. Dit tekort kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door tegenvallende inkomsten uit contributies van de leden. Inkomstenderving vanwege minder sponsorinkomsten valt hier niet onder.

Voorwaarden

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een amateurvereniging of stichting (vrijwilligersorganisatie) die binnen de kunst- en cultuursector actief is, waarvan de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn en die is gevestigd in de gemeente Meierijstad.
 • De activiteiten van de amateurvereniging of stichting komen hoofdzakelijk ten goede aan de inwoners van Meierijstad.
 • Een organisatie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de branche ‘cultuur’.
 • Een organisatie moet aantonen dat er in voorgaande jaren sprake was van een gezonde financiële situatie en Corona eenmalig een negatieve invloed heeft gehad.

De gemeente is eerder in 2020 in de meeste gevallen niet overgegaan tot het terugbetalen van de reguliere subsidie van amateurorganisaties, ondanks dat activiteiten geheel of deels niet hebben plaatsgevonden. Deze keuze is gemaakt om verenigingen en stichtingen in deze moeilijke periode te blijven ondersteunen. Geleden Corona-schade dient in eerste instantie met de reguliere subsidie betaald te worden.

 • De maximale vergoeding is maximaal € 2.000 per organisatie.
 • Organisaties kunnen tot 1 mei 2021 een verzoek indienen.

Aanvragen

Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan. In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

 1. De gevraagde subsidie.
 2. De onderbouwing van de gevraagde subsidie met begroting, jaarrekening, facturen.
 3. Of er gebruik is of kan worden gemaakt van landelijke of provinciale steunmaatregelen.
 4. Indien het geen gesubsidieerde aanvrager is een kopie van inschrijving Kamer van Koophandel.

Stuur uw aanvraag naar info@meierijstad.nl

Vragen?

Neem contact op met Arno van Alebeek of Erik Tausch via tel. 14 0413.

Meer informatie

Meer informatie over de tijdelijke subsidieregeling Coronacompensatie Amateurkunst 2020.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?