1 jaar Meierijstad, interview Pieter van Dieperbeek (23-01-2018)

Het eerste kaarsje staat in Meierijstad op de taart! In de maand januari blikken we terug op dat eerste jaar Meierijstad. Een jaar waarin we samen de schouders onder onze gemeente hebben gezet. Deze week kijken we terug én vooruit met Pieter van Dieperbeek, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein.

Gevraagd én ongevraagd advies uitbrengen

“Adviezen uitbrengen aan het college van Meierijstad over alle onderwerpen in het Sociaal Domein. Over jeugd, ouderen en alles wat daartussen in zit. Gevraagd én ongevraagd. Dat is wat de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Meierijstad doet. Om één raad te vormen zijn de drie WMO-raden uit de voormalige gemeenten in Meierijstad in 2016 gestart met het uitwerken van het concept. Begin 2017 zijn we als één adviesraad aan de slag gegaan voor heel Meierijstad.

2017, het jaar van positionering

Het was een lastige start omdat niet alleen wij maar ook de gemeente in een beginfase zat. Maar dat ging eigenlijk al snel beter. En we hebben wel gemerkt dat ondanks deze opstartproblemen er meestal wel snel en flexibel gehandeld kon worden. 2017 is een jaar wat we echt gebruikt hebben om ons als adviesraad te positioneren. Daarnaast hebben wij tijdens deze opbouwfase onze taak als adviesraad opgepakt. In de raad zitten ervaringsdeskundigen. Die ervaring hebben we al zeker ingezet. We hebben diverse adviezen gegeven aan het college. Deze adviezen zijn terug te vinden op onze website: www.asdmeierijstad.nl

Elkaar leren kennen en opzoeken

De leden van onze ASD zijn weer verdeeld over diverse kennisgroepen en zijn veel bij elkaar geweest, we hebben veel contacten gehad met onze partners zoals de Seniorenraad, Stichting Toegankelijkheid Meierijstad en diverse welzijnsorganisaties. Heel belangrijk zijn de contacten met de ambtelijke organisatie van de gemeente. En het overleg met de bestuurders is van grote waarde. Ook hebben we diverse overleggen gehad met wethouders Eus Witlox en Menno Roozendaal. We hebben met elkaar gesproken over diverse thema’s, waaronder o.a. armoedebeleid, participatie en beleid op het gebied van de WMO. We kennen elkaar, we hebben elkaar opgezocht. En dat moeten we ook blijven doen. Die contacten zullen we alleen maar verder uitbouwen in 2018. 

De neuzen staan dezelfde kant op

Wat 2018 zal brengen? We gaan er vanuit dat in 2018 alle goede voornemens uitgevoerd kunnen worden op het gebied van informatievoorziening, afspraken nakomen, tijdige adviesaanvragen, terugkoppeling etc. Ik ben zeer hoopvol gestemd over de samenwerking met de gemeente Meierijstad. Alle neuzen staan de juiste kant op. Daarnaast verwacht ik dat we op een gestructureerde manier en op het juiste moment advies kunnen geven. Waar we in 2017 nog wel eens heel snel met een advies moesten komen zal dat dit jaar meer gestructureerd verlopen. Daarvoor zijn al goede afspraken gemaakt.

Samen voor elkaar

Heel waardevol is dat wij als adviesraad vanaf het begin worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en onze expertise kunnen inbrengen. Dan kan je echt van betekenis zijn. In 2018 moet Meierijstad gaan merken dat de ASD goed functioneert. Luisteren en met elkaar in gesprek blijven is daarbij belangrijk. ‘Samen voor elkaar’ is ons motto en daar gaan we in 2018 voor! “