Aanleg verbinding “Onderdoorgang A50 – Bolckpad en Kerkdijk-Zuid” te Sint-Oedenrode kan van start! (29-06-2021)

U bent hier:

De werkzaamheden moeten voor 31 december 2021 gereed zijn.

Het is een lang gekoesterde wens van de gemeente Meierijstad om de gebieden ten oosten en ten westen van de A50 ter hoogte van de Dommel van een volwaardige voetgangers-en fietsersverbinding te voorzien. Dit wordt op korte termijn realiteit. De onderdoorgang van de A50 wordt verdiept aangelegd en verhard. Er komt een nieuwe veiliger oversteek vanaf de Kerkdijk-Noord naar de onderdoorgang. Aan de andere zijde wordt het, sinds de aanleg van de A50 gerealiseerde, laarzenpad verhard; En wordt een verbinding gemaakt naar het Bolckpad. De werkzaamheden moeten voor 31 december 2021 gereed zijn.

Ontbrekende schakels recreatief-toeristische verbinding

Aan de oostkant van de A50 ligt het Bolckpad, voorzien van een brug over de Dommel, dat al sinds 2003 bestaat. Daar vandaan is de andere kant van de A50 alleen bereikbaar via het viaduct over de A50. Vanaf de onderdoorgang wordt nu een verbinding gerealiseerd parallel met de Dommel. Ook het bestaande laarzen pad van puinverharding richting Kerkdijk-Zuid wordt verbreed en vervangen door asfalt.
De onderdoorgang van de A50 wordt verder verdiept en krijgt een stevige waterkering. De vrije hoogte wordt vergroot waardoor ook fietsers de tunnel veilig kunnen passeren. De oostelijke randweg krijgt plaatselijk een verhoogde rijbaanverbreding met middengeleiding. Dat betekent dat voetgangers en fietsers veilig in 2 fasen kunnen oversteken.
Alle onderdelen tezamen zorgen ervoor dat er een doorgaande route ontstaat in de toeristische recreatieve fiets- en wandelstructuren. Met de aansluiting op de Kerkdijk-Zuid komt bovendien de kortste verbinding tussen Sint-Oedenrode en Nijnsel tot stand. Die is daarmee ook voor scholieren en woon/werkverkeer interessant.

Knoop tussen 2 natuurgebieden

De locatie is een knoop tussen 2 natuurgebieden: aan de westkant ’t Laar/Diependaal en oostelijk Dommelbeemden richting Vressel. De poortfunctie naar het Vressels Bos en de Dommelbeemden wordt gemarkeerd in een uitzichtpunt; dat krijgt vorm in samenwerking met de Kunststichting Meierijstad. Ook verbetering van de ecologie en de faunapassage zijn onderdeel van het project. De openbare verlichting, noodzakelijk met het oog op veiligheid, wordt amberkleurig zodat het niet verstorend werkt voor de in het gebied aanwezige vleermuizen. Uiteraard wordt de nieuwe verharding landschappelijk ingepast. Nu is de onderdoorgang een wat geïmproviseerd pad, dat ook wel eens onder water staat. Met de geplande robuuste ingrepen wordt die kans voor de toekomst geminimaliseerd tot eens per 3 jaar.
Marktomstandigheden hebben geleid tot onvoorziene kostenstijging; de gemeente heeft daarom extra middelen beschikbaar gesteld. Waterschap De Dommel, Rijkswaterstaat, de Kunststichting Meierijstad en de grondeigenaar zijn betrokken bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?