Begroting 2019: € 27 miljoen extra investeringen (28-09-2018)

U bent hier:

Meierijstad investeert in 2019 € 27 miljoen extra om, samen met inwoners, ondernemers en instellingen, de belangrijkste ambities voor 2019 verder te realiseren. Dat staat in de begroting 2019 die het college vandaag aan de gemeenteraad presenteert.

Voordeel voor inwoners en ondernemers

Wethouder Jan Goijaarts: “Ik ben tevreden met deze solide begroting. Ons huishoudboekje is in evenwicht. Het voorziene tekort in de kadernota hebben we terug kunnen brengen van € 1,6 miljoen naar € 9 ton. Dit is te danken aan de hogere algemene uitkering van het Rijk en de lagere rentekosten door de te verwachten hogere inkomsten vanuit grondverkopen. En ondanks de forse investeringen, is de geplande OZB-verhoging van 2% ook in 2019 niet nodig.”

Door kansen te benutten en te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben, blijft Meierijstad een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Plannen 2019

In 2019 werkt Meierijstad verder aan participatie, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, innovatie, de ontwikkeling van onze organisatie en de veranderopgaves omgevingswet en sociaal domein. Hieronder een aantal concrete acties. Het complete overzicht is terug te vinden in de begroting.

In 2019

  • willen we participatie verder ontwikkelen, samen met de raad en de samenleving. Bureau Beerenschot en Universiteit Rotterdam zijn bezig met een onderzoek dat daarbij helpt.
  • worden de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor opgeleverd. We gaan in gesprek met onder andere dorps- en wijkraden en experts over deze uitkomsten. Op basis hiervan worden een aantal focuspunten voor de verdere verbetering van de leefbaarheid opgesteld. En we zetten het leefbaarheidsbudget opnieuw in, zodat bewonersinitiatieven gerealiseerd kunnen worden.
  • wordt, samen met de raad, een begin gemaakt met de concrete invulling van het uitvoeringsprogramma Positief Gezondheidsbeleid. We gaan bouwen aan een netwerk waarin het gedachtengoed van positieve gezondheid wordt uitgedragen en uitgebouwd.
  • gaan we van start met het uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid. We stellen een duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad op en investeren fors in wegenonderhoud, verkeersveiligheid en uitbreiding van infrastructuur. Zo houden we Meierijstad goed bereikbaar.
  • evalueren we de pilotfase van het burgerinnovatiefonds en kijken of we ermee verder gaan. Het fonds is voor initiatieven van inwoners van Meierijstad die zijn gericht op sociale of technische innovatie en/of het leveren van een bijdrage aan de participatie.
  • gaan we verder met het project ‘Klare taal’. Er vindt een vervolg plaats op de trainingen voor de medewerkers.
  • gaan we experimenteren met de Omgevingswet door het oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen en processen.
  • leggen we een uitvoeringsplan Strategische Visie Sociaal Domein voor aan de raad. Daarbij staat de vraag van de burger centraal. Dit plan geeft verdere invulling aan de transformatie in het Sociaal Domein.

Begroting inzien

De begroting is in te zien op www.meierijstad.nl/begroting2019.

Binnenkort is deze ook te bekijken via een begrotingswebsite. Deze digitale begroting biedt meer leesgemak, doordat de gewenste informatie sneller te vinden is.
De behandeling in de gemeenteraad is op 8 november.