Foto opnames door CycloMedia in Meierijstad (01-05-2020)

U bent hier:

CycloMedia maakt in de periode mei - juni foto opnames in onze gemeente. Met speciaal uitgeruste voertuigen maken zij 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

CycloMedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden van de opnamen betreffen de registratie en verwerking van beelden in een database met als doel om deze beelden – onder stringente voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. Deze beelden worden vervolgens gebruikt voor onder andere inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. In de opnamen die CycloMedia momenteel maakt wordt privacy gevoelige informatie, te weten herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden door CycloMedia bewaard om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en ten behoeve van back-up doeleinden. CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.

Vragen

Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia via:

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?