Gemeente Meierijstad biedt steunpakket coronacrisis (03-04-2020)

U bent hier:

Gemeentelijk steunpakket voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in Meierijstad.

De gevolgen van de Coronacrisis voor onze samenleving en onze economie zijn enorm. Veel inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Meierijstad worden hard geraakt, privé en in hun werk. De gemeente Meierijstad zet zich in om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden, mee te denken of maatregelen te nemen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Inmiddels heeft de Rijksoverheid een, steeds uitbreidend, steunpakket voor bedrijven, zzp-ers en sportorganisaties vastgesteld. Aanvullend aan het Rijkssteunpakket, heeft het college van B&W vandaag besloten om een gemeentelijk steunpakket voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in Meierijstad die getroffen worden door de coronacrisis, te bieden.

Het gaat om steunmaatregelen rondom

Subsidies  

  • In zijn algemeenheid komt de gemeente zijn subsidieverplichtingen na.
  • Toegekende subsidie voor incidentele activiteiten, die niet doorgaan, wordt niet terug gevorderd. Instellingen worden verzocht de activiteiten later alsnog uit te voeren.
  • Waar nodig worden op verzoek de subsidies alvast aangevuld.
  • Afhankelijk van hun jaarrekening, worden de huurkosten voor verenigingen/ instellingen achteraf aanvullend gesubsidieerd.
  • Huurnota’s voor gesubsidieerde instellingen en verenigingen in verband met het gebruik van gemeentelijke voorzieningen worden in eerste instantie opgeschort voor 3 maanden. Sowieso wordt geen huur in rekening gebracht voor de periode waarin het gebruik niet is toegestaan. Achteraf, op basis van de jaarrekeningen, kan het gemeentebestuur besluiten of 100% subsidiëring in de huurkosten noodzakelijk is. (Dit onderdeel wordt ook toegepast op huurnota’s voor niet-gesubsidieerde instellingen en verenigingen). Specifiek voor sportverenigingen is deze steunmaatregel aanvullend bedoeld op de rijksmaatregelen (de € 4.000,00-maatregel).

Legesnota’s van commerciële evenementen

Legesnota’s die al voldaan zijn, worden onder voorbehoud, kwijtgescholden voor commerciële evenementen die geen doorgang kunnen vinden.

Legesnota’s tijdelijke vergunningen

Voor tijdelijke vergunningen, gerelateerd aan de situatie waarin we ons nu bevinden, worden geen leges in rekening gebracht.

Zorginstellingen

Omdat de gemeente de zorg middels een lumpsum-systematiek betaalt, loopt financiering van deze zorg gewoon door. Zorgaanbieders lopen dan ook geen continuïteitsrisico.

Naar aanleiding van ingediende verzoeken gaat de gemeente in overleg met inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven over de implementatie van deze steunmaatregelen. Het is niet uitgesloten dat de gemeente op andere terreinen nog aanvullende steunmaatregelen gaat treffen.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?