Stap voor stap richting de Omgevingsvisie Meierijstad 2030 (05-01-2021)

U bent hier:

Wat is er al gedaan. En wat moet nog gebeuren.

Meierijstad werkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we aan moeten werken om dat te bereiken in de leefomgeving. Met uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte, die ervoor moeten zorgen dat Meierijstad een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen, werken en leven. Bij het opstellen van de omgevingsvisie gebruikt de gemeente de inbreng van inwoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Het is belangrijk om nu al na te denken over de leefomgeving in de toekomst en keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, gezondheid, wonen, landschap, duurzaamheid en economie. Wethouder Jan Goijaarts: “Het is goed wonen, werken en leven in gemeente Meierijstad. Dat willen we graag zo houden. We stellen daarom een omgevingsvisie voor Meierijstad op. Dat doen we ter voorbereiding op de komende Omgevingswet in 2022. Onze kernen en buitengebieden zijn allemaal anders en hebben specifieke kansen en uitdagingen. In de omgevingsvisie komt alles samen en wordt gekeken naar de samenhang tussen al deze ontwikkelingen. Van onze inwoners willen we graag weten wat zij belangrijk vinden. Zo bepalen we samen hoe we omgaan met onze toekomst.”

Wat is er al gedaan?

Het college heeft onlangs het voorontwerp voor de uiteindelijke omgevingsvisie vastgesteld. Hierin is op hoofdlijnen de koers uitgezet voor de leefomgeving van gemeente Meierijstad. Een voordeel was dat hier rondom de gemeentefusie in 2017 al met inwoners, belangenorganisaties en bedrijven over was nagedacht. Het nieuwe beleid dat ontstond, nadat er van drie verschillende aanpakken één Meierijstadaanpak gemaakt was, vormde een goede basis voor de visie. In 2019 is tijdens verschillende bijeenkomsten gesproken met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Zij kennen als geen ander hun directe woon-, werk- en leefomgeving en hun inbreng leverde een waardevolle aanvulling op het voorontwerp dat er nu ligt.

Wat moet er nog gebeuren?

De komende tijd gaat de gemeente gebruiken om de omgevingsvisie aan te scherpen. Door na te gaan binnen de eigen organisatie en bij de gemeenteraad, inwoners, organisaties en bedrijven of zij nog iets mee willen geven. De volgende stap is de ontwerpomgevingsvisie. Die ligt in het voorjaar van 2021 zes weken ter inzage. Iedereen kan daarop reageren. Van al die reacties wordt bekeken of en hoe ze worden verwerkt in de definitieve omgevingsvisie. Naar verwachting kunnen het college en de gemeenteraad die in de loop van 2021 vaststellen.

Voorbereiding op de Omgevingswet

De Omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt in 2022 in werking en bundelt alle wetten en regels over de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving in één nieuwe wet. Er komt één wet met één loket en één procedure voor het aanvragen van vergunningen Dit biedt meer overzicht en voorkomt botsing van verschillende plannen. Inwoners krijgen straks nog meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving. De Omgevingswet biedt aan de ene kant ruimte aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de andere kant bescherming voor de kwaliteit ervan.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?