Subsidie maatschappelijk welzijn 2021 - concept - opdracht en subsidieplafond (29-05-2020)

U bent hier:

De gemeente Meierijstad subsidieert jaarlijks haar maatschappelijke (welzijns-)partners.

De gemeente Meierijstad subsidieert jaarlijks haar maatschappelijke (welzijns-)partners. De subsidie is bedoeld voor diverse (welzijns-)activiteiten. Het college formulier hiervoor jaarlijks een “subsidie opdracht”.

De subsidie opdracht voor 2021

  1. Concept-opdracht maatschappelijk welzijn 2021 algemeen deel (Pdf, 454 kB)
  2. Concept-opdracht maatschappelijk welzijn 2021 deelopdrachten blok b  (Pdf, 508 kB)

Tot 1 juli reageren op concept-opdracht

De maatschappelijke partners (Ons Welzijn, Welzijn De Meierij, Farent, Lumens en MEE) en overige gegadigden krijgen tot 1 juli de gelegenheid om op de concept-opdracht te reageren.  

  • Zij dienen aan te geven voor welke deelopdrachten zijn een subsidieaanvraag indienen.
  • En zij mogen inhoudelijk op de deelopdrachten reageren.

Uiterlijk 1 september stelt het college de definitieve opdracht vast, en stuurt deze naar de maatschappelijke partners en de overige gegadigden die gereageerd hebben. De beoordeling van alle subsidieaanvragen leidt uiteindelijk tot subsidieverlening in december 2020.

Deelopdrachten

  • Reageren kan zowel op blok a als op blok b.
  • Maar men kan ook reageren op een afzonderlijke deelopdracht(en). De deelopdrachten zijn
    • Blok a inzet in relatie tot toegang tot zorg.
    • Blok b met deelopdrachten voor CJG, aanbod voor jeugdigen met beginnende problematiek/kwetsbare jongeren, jongerenwerk, VVE/taalstimulering, aanpak laaggeletterdheid, inclusieve samenleving, Laagdrempelige inloopvoorzieningen en  daginvulling, mantelzorg, dementie, zorg en veiligheid, onafhankelijk clientondersteuning, vrijwilligers en Ondersteuning burgerinitiatieven en sociale partners.

Subsidieplafond

Gaat de raad in december akkoord, dan is het totaal beschikbare budget € 5.439.988,- (exclusief indexering). Een subsidieaanvraag mag niet hoger zijn, dan het hiervoor genoemde subsidiebedrag.

Verdeelcriteria

Subsidieaanvragen zullen worden beoordeeld op een vijftal criteria. Op elk van de criteria wordt een score toegekend. Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond c.q. meerdere subsidieaanvragen voor dezelfde (deel-)opdracht wordt een rangschikking gemaakt. De  aanvragen met de hoogste kwaliteit (en score) worden dan het hoogste gerangschikt. Verdeling van de beschikbare middelen gebeurd dan in de volgorde van rangschikking.

Beoordelingscriteria (Pdf, 185 kB) 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?