Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (01-06-2020)

U bent hier:

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers met vier maanden

Het Kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te verlengen met vier maanden per 1 juni 2020 (Tozo 2). Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van deze gemeente en voor inwoners uit de gemeenten Bernheze en Boekel.   

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk (langer) gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Voor wie

Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen kunnen hier een beroep op doen. Het doel van de regeling is:

 1. Te voorzien in het levensonderhoud als uw inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt
 2. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is. De Rijksoverheid vraagt zelfstandigen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. Het zorgt er ook voor dat de gemeente de ondernemers die het echt nodig hebben snel kan helpen.  

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op de regeling, kijk dan op de website Krijgiktozo.nl. Met behulp van een digitale beslisboom kunt u toetsen of  u misschien in aanmerking komt. Let op: de internet browser Internet Explorer wordt niet ondersteund!

Algemene voorwaarden

 1. U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 
 2. Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
 3. Betreft gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 4. Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 5. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 6. U moet aantoonbaar voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek, d.w.z. u werkt 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week als zelfstandige.
 7. Ook moet u aantoonbaar bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020, 18.45 uur.

Aanvullende voorwaarden Tozo 2 per 1 juni

Alle voorwaarden die golden tot 1 juni  gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

 1. Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt per 1 juni ook mee bij een aanvraag levensonderhoud, Tozo 2 en
 2. De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Hoogte van de uitkering

Levensonderhoud: uw inkomen wordt  aangevuld tot het sociaal minimum. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden/partners, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De uitkering is een inkomensaanvulling voor maximaal 3 maanden en er wordt rekening gehouden met te verwachten inkomsten uit zelfstandigheid.

Heeft u een partner? Dan telt vanaf 1 juni ook het inkomen van uw partner mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner. Heeft u samen meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan hebt u geen recht (meer) op  Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht.  De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Lening voor bedrijfskapitaal

Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er liquiditeitsproblemen zijn als gevolg van de coronacrisis. Een lening is maximaal € 10.157. De maximale looptijd van een lening is drie jaar.

Heeft u de maximale lening al ontvangen, dan kan niet nogmaals een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. Heeft u een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd of ontvangen? Dan kan een aanvullende lening bedrijfskapitaal aangevraagd worden waarmee de lening wordt aangevuld tot maximaal € 10.157.  

Is er inmiddels surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend voor het eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent? Dan wordt geen bedrijfskapitaal verstrekt.

Aanvragen

Start een aanvraag of verlengde aanvraag via Solo op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad/. Op deze site kunt u de geldnoodscan starten met de knop "Start de geldnoodscan". 

Heeft u eerder Tozo uitkering gehad en vraagt u  om  verlenging ?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Loopt uw Tozo-uitkering af in de maand mei 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juni 2020. Loopt uw Tozo-uitkering door tot en met 30 juni? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juli 2020.

Hoe lang duurt de verlenging?

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

Vragen

De meestgestelde vragen over de Tozo regeling. Heeft u dringende aanvullende vragen stel ze gerust via zelfstandigen@meierijstad.nl. Of bel op werkdagen 14 0413.

Inlichtingenplicht

Doet u een beroep op de regeling, dan moet u aan de gemeente alle inlichtingen verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in uw inkomenssituatie. Als dat nodig is, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. De gemeente is verplicht om bij fraude de toegekende bijstand van u terug te vorderen en u daarnaast een boete op te leggen.

Technische problemen met SOLO

Heeft U als ondernemer/aanvrager technische problemen met SOLO? Ervaart u problemen met  de aanvraag, dan verwijzen wij naar u de veelgestelde vragen pagina van SOLO. Hier vindt u als  ondernemer direct de meest voorkomende oplossingen en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de helpdesk van SOLO. Uiteraard is het ook mogelijk om direct een e-mail te sturen naar it@imk.nl

Voortgang volgen

Volgt u vooral de voortgang van de nader uit te werken maatregelen hiervan op

Deze laatste twee websites geven de meest volledige en actuele informatie aan ondernemers. Kijk ook vooral naar de overige regelingen waar u als ondernemer een beroep op kunt doen. Wij passen de informatie op de gemeentelijke website weer aan op het moment dat we nieuwe informatie hebben.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?