Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (01-10-2020)

U bent hier:

Tozo 3. Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021

Het Kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te verlengen met 9 maanden van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (Tozo 3). Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van deze gemeente en voor inwoners uit de gemeenten Bernheze en Boekel. Had u voor Tozo 1 en/of Tozo 2 al een uitkering ontvangen, ook dan moet u voor Tozo 3 een nieuwe aanvraag indienen. Loopt uw Tozo2-uitkering nog na 1 oktober 2020 door, dan kunt u de aanvraag pas bij de beëindigingsdatum indienen.

Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is. Het zorgt er ook voor dat de gemeente de ondernemers die het echt nodig hebben snel kan helpen.  

Wie kan gebruik maken van de regeling

Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Voorwaarden

Alle voorwaarden die golden tot 1 oktober 2020 gelden nu ook. Algemene voorwaarden:

 1. U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 
 2. Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
 3. Betreft gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 4. Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 5. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 6. U moet aantoonbaar voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek, d.w.z. u werkt 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week als zelfstandige.
 7. Ook moet u aantoonbaar bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020, 18.45 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.  

Inkomen partner

Heeft u een partner dan telt ook het inkomen van uw partner mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner.

 • Heeft u samen meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan hebt u geen recht (meer) op Tozo-uitkering.
 • Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Ingangsdatum van de uitkering

Geef bij de aanvraag aan met ingang van welke maand u de uitkering in wil laten gaan.

 1. U kunt tot en met 30 november 2020 een aanvraag indienen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.
 2. Vanaf 1 december 2020 is het vanaf de 1e van de lopende of de eerstvolgende maand waarin de aanvraag is ingediend.
 3. Loopt uw Tozo2-uitkering nog na 1 oktober 2020 door, dan kunt u de aanvraag pas bij de beëindigingsdatum indienen.

Hoogte van de uitkering

Levensonderhoud: uw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Dat komt neer op

 • maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden/partners, of
 • maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.

De uitkering is een inkomensaanvulling en er wordt rekening gehouden met te verwachten inkomsten uit zelfstandigheid.

Lening voor bedrijfskapitaal

Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er liquiditeitsproblemen zijn als gevolg van de coronacrisis. Een lening is maximaal € 10.157. De maximale looptijd van een lening is drie jaar.

Heeft u de maximale lening al ontvangen, dan kan niet nogmaals een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. Heeft u een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd of ontvangen? Dan kan een aanvullende lening bedrijfskapitaal aangevraagd worden waarmee de lening wordt aangevuld tot maximaal € 10.157.  

Is er inmiddels surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend voor het eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent? Dan wordt geen bedrijfskapitaal verstrekt.

Aanvragen Tozo 3

Ook al heeft u een Tozo 1 en/of Tozo 2-uitkering ontvangen, u moet een nieuwe aanvraag indienen. Start een aanvraag of verlengde aanvraag Tozo 3 via SOLO op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad (bij voorkeur openen in Chrome).

 1. start eerst de geldnoodscan knop "Start de doelgroepscan".
 2. Uit de scan komt naar voren of u in aanmerking komt voor Tozo 3.
 3. U wordt vervolgens doorgeleid naar het aanvraagformulier voor Tozo 3.

Let op: 

Vragen in de scan of op het aanvraagformulier over uw geldmiddelen (vermogen) kunt u overslaan. Wanneer er sprake is van een verplicht in te vullen veld  over vermogen kunt u volstaan met het invullen van €  0,00.  Het Kabinet heeft besloten de aangekondigde vermogenstoets toch niet in te voeren op 1 oktober.  SOLO wordt hierop nog aangepast.

Wij streven er naar om de afhandeling van uw aanvraag binnen 4 tot 8 weken af te ronden na ontvangst van uw aanvraag met uw bewijsstukken.  

Technische problemen met SOLO

Heeft U als ondernemer/aanvrager technische problemen met SOLO? Ervaart u problemen met  de aanvraag, dan verwijzen wij naar u de veelgestelde vragen pagina van SOLO. Hier vindt u als  ondernemer direct de meest voorkomende oplossingen en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de helpdesk van SOLO. Uiteraard is het ook mogelijk om direct een e-mail te sturen naar it@imk.nl

Vragen over de regeling

Onderstaande websites geven aanvullende actuele informatie aan ondernemers

Inlichtingenplicht

Doet u een beroep op de regeling, dan moet u aan de gemeente alle inlichtingen verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in uw inkomenssituatie. Als dat nodig is, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. De gemeente is verplicht om bij fraude de toegekende bijstand van u terug te vorderen en u daarnaast een boete op te leggen.

Ondernemers ondersteunen om zich te oriënteren op de toekomst

Wilt u zich oriënteren op de toekomst, op bij- en of omscholing. Kijk dan op de website van de kamer van koophandel www.kvk.nl of bel het KVK Adviesteam: 0800 21 17. U kijk eens op www.lerenenwerken.nl en www.lerenenwerkennob.nl. De adviseurs kunnen ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies. Dit advies is onafhankelijk en kosteloos. 

Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is om in de reguliere arbeidsmarkt werkzaam te kunnen zijn.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?