Programmabegroting 2020

U bent hier:

De Begroting 2020 bestaat uit het programmaplan en de financiële begroting voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Meer informatie via www.meierijstad.begroting-2020.nl of de programmabegroting 2020 (Pdf, 1,1 kB).

Wat staat er in de begroting?

De begroting geeft de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor komend jaar weer. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente.

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten Miljoen Uitgaven Miljoen
Overzicht inkomsten en uitgaven
Rijk € 133 Bestuur en Ondersteuning € 10
OZB € 19 Veiligheid € 6
Lokale heffingen € 19 Verkeer, vervoer en waterstaat € 10
Grondopbrengsten € 45 Economische ontwikkeling (inclusief bedrijventerreinen) € 26
Overig € 29 Onderwijs € 9
Totaal € 244 Sport, cultuur en recreatie € 24
Sociaal Domein (inclusief WMO, WSW, Inkomensregeling) € 83
Riolering € 8
Afval € 8
Volksgezondheid en milieu € 8
Grondexploitatie (woningbouw) € 20
Volkshuisvesting en stadsvernieuwing € 4
Overige uitgaven (waaronder overhead) € 27
Totaal € 244

Waarin gaan we investeren?

In de begroting 2020 is ruim € 40 miljoen aan nieuwe investeringen opgenomen. Met de lopende en deze nieuwe investeringen wil het college, samen met alle inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Om ervoor te zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in Meierijstad. Door te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben namelijk:

  • transformatie van het Sociaal Domein
  • verbetering van de dienstverlening
  • vervanging van scholen en zwembaden verduurzaming
  • versterking van de stadscentra
  • vitalisering van het buitengebied
  • leefbaarheid in de kernen
  • woningbouw
  • vervanging van wegen 

Inclusie

Wij zetten in op het meedoen van inwoners op allerlei gebieden in het dagelijkse leven. Samen met ervaringsdeskundigen, de rijksoverheid en andere samenwerkingsorganisaties. Want we staan voor de visie in het VN-Verdrag. Handicap “niet over ons, zonder ons”. In de lokale inclusie-agenda staan onze speerpunten en we verbreden dit naar andere terreinen.

Participatie

Samen met inwoners, stakeholders, bestuur en organisatie werken we aan het verstevigen van wat er is. Inwoners kunnen deelnemen aan de pilot “startgesprekken” van de gemeenteraad. We betrekken inwoners en/of wijk- en dorpsraden bij verschillende beleids- en uitvoeringsvragen. We ondersteunen inwoners met concrete plannen om de participatie te versterken met het burgerinnovatiefonds.

Duurzaamheid

We ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. In de wijken spreken we over ‘van het aardgas af’. Het bedrijfsleven gaat hard aan de slag met CO2-reductie.

Innovatie

We pakken opgaven en uitdagingen integraal samen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. We blijven leren, experimenteren en ontwikkelen. Inwoners met plannen op het gebied van technische en sociale innovatie kunnen een aanvraag doen bij het burgerinnovatiefonds.

Omgevingswet

We stellen een omgevingsvisie op en experimenteren met regelruimte in bepaalde gebieden en bij bepaalde thema’s. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen die per 1-1-2021 standaard worden.

Leefbaarheid

Meierijstad zet in op prettig en veilig wonen en leven. In 2020 zijn de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor online te raadplegen voor alle inwoners. Voor leefbaarheidsinitiatieven kunnen inwoners ook in 2020 een beroep doen op het leefbaarheidsbudget.

Gezondheid

Wij zetten in op een gezonde inwoner in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door samen te werken op het terrein van onder andere sport, beweging, voeding en alcohol- en drugspreventie, mobiliteit en bij de totstandkoming van de omgevingswet.

Begroting in één oogopslag

Begroting 2020 in één oogopslag (Pdf 8,5 mB).

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?