Protocol verantwoord sporten

U bent hier:

Vanaf dinsdag 15 december gaat Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor sporters en sportaanbieders in Meierijstad. Zo zijn op 15 december alle binnensportaccommodaties voor een periode van vijf weken gesloten. Buiten kan onder voorwaarden nog wel worden gesport. Meer informatie hierover vind je in dit protocol. Het protocol dient als leidraad voor sportaanbieders, sporters, ouders/verzorgers, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties in Meierijstad en dient te allen tijde opgevolgd te worden.

Algemene richtlijnen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten;
 • vermijd drukte; 
 • was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
 • er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van iedere training of wedstrijd; 
 • zorg dat persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven; 
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.

Basisrichtlijnen voor sportaanbieders

 • sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten;
 • zwembaden en binnensportaccommodaties zijn gesloten, met uitzondering voor een aangewezen groep topsporters;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en de gemeente; 
 • stel corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (zoals posters) duidelijk hoe deze persoon te bereiken is. Waar relevant voor sportparken: werk zoveel mogelijk samen met andere gebruikers/verenigingen; 
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters of tref daarvoor maatregelen; 
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren; 
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd; 
 • communiceer de regels van je sportlocatie met trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 
 • sportkantines/horecagelegenheden, kleedkamers en douches zijn gesloten; 
 • trainers en coaches worden niet aangemerkt als contactberoep, wat betekent dat ook trainers anderhalve meter afstand moeten houden tot sporters; 
 • toeschouwers zijn bij geen enkele sportactiviteit toegestaan; 
 • hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden. Er mogen maximaal 2 personen met paard gelijktijdig gebruik maken van de binnenbak, op voorwaarde dat 1,5 meter afstand wordt gehanteerd en het niet om sportbeoefening gaat;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen zoals hieronder omschreven;
Leeftijd Ik houd minimaal 1,5 meter afstand tot ...
Houd afstand

0 t/m 12 jaar

 -
13 t/m 17 jaar Iedereen van 18 jaar en ouder
18 Iedereen vanaf 13 jaar

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; 
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar;
 • personen tot en met 17 jaar alleen onderling;
 • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Trainingen, wedstrijden en andere sportactiviteiten voor jeugd t/m 17 jaar

 • kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen alleen buiten sporten. Tijdens het sporten hoeven ze geen afstand tot elkaar te houden;
 • officiële wedstrijden, toernooien en evenementen zijn niet toegestaan. Dit geldt zowel voor jeugd als volwassenen in alle sporten. Uitzondering hierin is een groep topsporters.
 • kinderen en jeugd tot en met 17 jaar mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/vereniging;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, vrijwilligers en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.

Trainingen, wedstrijden en andere sportactiviteiten voor volwassenen

 • voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat buiten individueel of in groepjes van maximaal 2 personen mag worden gesport (exclusief instructeur). Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes onderling en tot elkaar minimaal 1,5 meter afstand houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • groepjes niet mengen.
 • in een binnenruimte sporten is niet toegestaan;
 • wanneer personen sporten in groepjes moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
 • bij twijfel: gebruik vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde training of les wel of niet kan. Wees terughoudend en geef gezondheid prioriteit.

Groepslessen

 • groepslessen voor volwassenen bij commerciële aanbieders (bijvoorbeeld dans-, fitness-, sport-, yoga- en boksscholen) zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen binnen en buiten. Ook bootcamps buiten met meerdere groepjes van 2 personen zijn dus niet toegestaan.
 • bij twijfel: gebruik vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde training of les wel of niet kan. Wees terughoudend en geef gezondheid prioriteit.

NOC*NSF is nog in gesprek met de Rijksoverheid om tot een nadere uitwerking van de definitie groepsles te komen. Zij hopen hier snel meer duidelijkheid over te geven. De informatie wordt verwerkt in het onderdeel veelgestelde vragen op de website van NOC*NSF.

Aanvullend voor beheerders en sportverenigingen met eigen accommodatie

 • zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes) op je accommodatie; 
 • zorg dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en maak sportmaterialen, toiletten en handcontactpunten meerdere keren per dag schoon; 
 • maak met gebruikers afspraken over een taakverdeling rondom hygiëne:
  • zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij zeker aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen; 
  • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit en wedstrijd; 
  • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten; 
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezige ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd.
 • vermijd recirculatie van lucht; in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen.
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?