Rekenkamercommissie Meierijstad

U bent hier:

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt ze de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar het bestuur van de gemeente. De onderwerpen kiest de commissie zelf. Deze kunnen erg uiteenlopen. Zo kan de rekenkamercommissie onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt. De rekenkamercommissie onderzoekt vervolgens welke resultaten de gemeente bereikt met het beleid, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs (ingezette middelen).

De rekenkamercommissie onderzoekt het beleid aan de hand van drie vragen:

Is het doeltreffend?

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Is het doelmatig?

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Is het rechtmatig?

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.


Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren


Samenstelling rekenkamercommissie

Overzicht van de leden van de rekenkamercommissie, inclusief hun functie.


Jaarverslag 2019 & Onderzoeksprogramma 2020


Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Onderzoek Energietransitie Meierijstad

De rekenkamercommissie is in december 2019 een onderzoek gestart naar de rolneming van de raad in de Energietransitie. Er is haast gemaakt met de aanvang van het onderzoek, omdat de raad zich al in het voorjaar van 2020 over het voorlopig bod van de Regionale Energie Strategie (RES) moet buigen.

De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe kan de gemeenteraad van Meierijstad zijn rolneming dusdanig vormgeven dat hij zijn doelstellingen in de energietransitie realiseert, in het licht van regionale en landelijke ontwikkelingen?

Onder regie van de rekenkamercommissie is de uitvoering van het onderzoek in handen gegeven van onderzoeksbureau Berenschot, dat als procesbegeleider en kwartiermaker betrokken is bij de ontwikkeling van regionale energiestrategieën in verschillende regio’s en op nationaal niveau. Het onderzoek heeft tot doel de raad aan het roer te zetten in de energietransitie. Welke prioriteiten wil de raad leggen? Wat is nodig om goed te kunnen sturen en welke samenwerking met andere raden is gewenst/benodigd? De resultaten moeten de raad een strategische agenda verschaffen die de komende jaren als spoorboekje kan dienen bij de  energietransitie van Meierijstad. Het eindproduct ‘Agenda Energietransitie gemeenteraad Meierijstad’ is op 14 april 2020 aan de raad aangeboden (zie hieronder bij Gepresenteerde onderzoeken).

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie oriënteert zich voortdurend op nieuwe onderzoeksonderwerpen. Om bruikbare aanbevelingen te kunnen doen, moet het onderzoek vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn, maar moet het onderwerp ook actueel en relevant zijn. Bij de keuze van een onderzoeksonderwerp laten wij ons bij voorkeur leiden door de inhoudelijke ambities van Meierijstad, zoals vervat in de Mijlpalen van Meierijstad (pdf, 13,48 MB)

Na consultatie van de fractievoorzitters heeft de rekenkamercommissie een drietal nader uit te werken onderzoeksonderwerpen gekozen. Deze zijn intussen opgenomen in het vastgestelde Onderzoeksprogramma 2020. Naast het hierboven genoemde en reeds gestarte onderzoek naar de Energietransitie in Meierijstad gaat het om:

1. Dienstverlening (nader uit te werken)

2. Veiligheid en handhaving (nader uit te werken)

Daarnaast zal de rekenkamercommissie met enige regelmaat rekenkamerbrieven uitbrengen. De eerste reeks gaat over de planning & control producten van de gemeente. De eerste rekenkamerbrief betrof de jaarrekening en het jaarverslag, de tweede zal gaan over kadernota en begroting.  

Suggesties voor nieuwe onderzoeksonderwerpen kunnen natuurlijk ook van u als inwoner van Meierijstad komen (zie aanmeldformulier hierboven).


Gepresenteerde onderzoeken

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?