Rekenkamercommissie Meierijstad

U bent hier:

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt ze de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar het bestuur van de gemeente. De onderwerpen kiest de commissie zelf. Deze kunnen erg uiteenlopen. Zo kan de rekenkamercommissie onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt. De rekenkamercommissie onderzoekt vervolgens welke resultaten de gemeente bereikt met het beleid, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs (ingezette middelen).

De rekenkamercommissie onderzoekt het beleid aan de hand van drie vragen:

Is het doeltreffend?

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Is het doelmatig?

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Is het rechtmatig?

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.


Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren


Samenstelling rekenkamercommissie

Overzicht van de leden van de rekenkamercommissie, inclusief hun functie.


Jaarverslag en Onderzoeksprogramma 


Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Onderzoek AgriFood Capital

De rekenkamercommissies van Bernheze, Boxtel en Meierijstad hebben gezamenlijk een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de regionale samenwerking in Noordoost Brabant rondom het thema AgriFood.

Het onderzoek is op 12 juni gepresenteerd aan de gemeenteraad op een beeldvormende avond. Bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden in de commissie van 12 september en de raad van 19 september 2019. De aanbevelingen zijn geheel overgenomen. De uitvoering van de aanbevelingen is verzekerd door een raadsbreed gedragen amendement dat voorziet in de oprichting van een werkgroep waarin vertegenwoordigers van raad, college en ambtelijke organisatie zitting hebben.  

Het onderzoeksrapport is gepubliceerd en is hieronder raadpleegbaar onder het kopje Gepresenteerde onderzoeken.

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie oriënteert zich voortdurend op nieuwe onderzoeksonderwerpen. Om bruikbare aanbevelingen te kunnen doen, moet het onderzoek vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn, maar moet het onderwerp ook actueel en relevant zijn. Bij de keuze van een onderzoeksonderwerp laten wij ons bij voorkeur leiden door de inhoudelijke ambities van Meierijstad, zoals vervat in de Mijlpalen van Meierijstad (pdf, 13,48 MB)

Na consultatie van de fractievoorzitters heeft de rekenkamercommissie een drietal nader uit te werken onderzoeksonderwerpen gekozen. Deze worden binnenkort in het Onderzoeksprogramma 2020 opgenomen. Het gaat om:

1. Energietransitie Meierijstad. Het onderzoek spitst zich toe op een optimale rolneming van de raad in het proces.

2. Dienstverlening (nader uit te werken)

3. Veiligheid en handhaving (nader uit te werken)

Daarnaast zal de rekenkamercommissie met enige regelmaat rekenkamerbrieven gaan uitbrengen. De eerste reeks gaat over de planning & control producten van de gemeente. Binnenkort komt de eerste brief uit over de jaarrekening.

Suggesties voor nieuwe onderzoeksonderwerpen kunnen natuurlijk ook van u als inwoner van Meierijstad komen (zie aanmeldformulier hierboven).


Gepresenteerde onderzoeken

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?