Rekenkamercommissie Meierijstad

U bent hier:

Wat doet de rekenkamer commissie?

De rekenkamercommissie bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt ze de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar het bestuur van de gemeente. De onderwerpen kiest de commissie zelf. Deze kunnen erg uiteenlopen. Zo kan de rekenkamercommissie onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt. De rekenkamercommissie onderzoekt vervolgens welke resultaten de gemeente bereikt met het beleid, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs (ingezette middelen).

De rekenkamercommissie onderzoekt het beleid aan de hand van drie vragen:

Is het doeltreffend?

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Is het doelmatig?

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Is het rechtmatig?

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.


Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren


Samenstelling rekenkamercommissie

Overzicht van de leden van de rekenkamercommissie, inclusief hun functie.


Jaarverslag en Onderzoeksprogramma 

Jaarverslag 2018 (Pdf, 341 kB)

Onderzoeksprogramma 2019 (Pdf, 84 kB)


Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Onderzoek AgriFood Capital

In 2017 is het ‘Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2014-2016’ (17 gemeenten en twee waterschappen) verlengd tot 2020. Op dit moment wordt het proces voorbereid om te komen tot een nieuwe samenwerkingsagenda voor de periode na 2020. De rekenkamercommissies van de gemeenten Bernheze, Boxtel en Meierijstad hebben in het aflopen van het regionale samenwerkingscontract goede aanleiding gezien om zowel de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen als de samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs, gericht op het thema AgriFood, te gaan onderzoeken. Met dit onderzoek krijgen de gemeenteraden belangrijke bouwstenen aangereikt voor discussie en besluitvorming over de vorm en inhoud van de verdere samenwerking na 2020. De samenwerking wordt van grote betekenis geacht voor de toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Noordoost Brabant. Ook willen de rekenkamercommissies met dit onderzoek tegemoetkomen aan de vragen die gemeenteraden regelmatig stellen over deze regionale samenwerking. In het onderzoek wordt gefocust op wat tot heden is bereikt en welke stappen nog moeten worden gezet om tot verdere realisatie te komen. Om voldoende focus in het onderzoek te kunnen leggen, zullen vooral projecten worden onderzocht uit de programmalijn ‘innovatie’ (het werkgebied van de stichting AgriFood Capital en haar uitvoeringsorganisatie AgriFood Capital BV) en uit de regionale overheidssamenwerking in de programmalijn ‘basics’.

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie oriënteert zich op nieuwe onderzoeksonderwerpen voor 2019. Om bruikbare aanbevelingen te kunnen doen, moet het onderzoek vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn, maar moet het onderwerp ook actueel en relevant zijn. Mede hierom is de fracties (9) gevraagd om hierover mee te denken en ons suggesties voor nieuwe onderzoeksonderwerpen aan te reiken. Die suggesties kunnen natuurlijk ook van u als inwoner van Meierijstad komen (zie aanmeldformulier hierboven).

Bij de keuze van een onderzoeksonderwerp laten wij ons voor de komende periode bij voorkeur leiden door de inhoudelijke ambities van Meierijstad, zoals vervat in de Mijlpalen van Meierijstad (pdf, 13,48 MB)


Gepresenteerde onderzoeken

Eindrapport toegang sociaal domein - inclusief zienswijze college  (pdf, 1,55 MB)

Bestuurlijke nota duurzaamheid en maatschappelijk initiatief (pdf, 10,39 MB)

Duurzaamheid en participatie in Meierijstad, rapport maatschappelijke initiatieven (pdf, 2,8 MB)

Duurzaamheid en participatie in Meierijstad, rapport duurzaamheidsportret (pdf, 2,71 MB)

Eindrapport maatschappelijk vastgoed

Eindrapport: “Woningbouwbeleid Meierijstad: staat als een huis!" (pdf, 1,71 MB)