Rekenkamercommissie Meierijstad

U bent hier:

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt ze de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar het bestuur van de gemeente. De onderwerpen kiest de commissie zelf. Deze kunnen erg uiteenlopen. Zo kan de rekenkamercommissie onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt. De rekenkamercommissie onderzoekt vervolgens welke resultaten de gemeente bereikt met het beleid, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs (ingezette middelen).

De rekenkamercommissie onderzoekt het beleid aan de hand van drie vragen:

Is het doeltreffend?

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Is het doelmatig?

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Is het rechtmatig?

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.


Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren

Hebt u een vraag of wilt u contact met de rekenkamercommissie over andere zaken, dan kunt u ook een mail sturen naar: rekenkamercommissie@meierijstad.nl
 


Samenstelling rekenkamercommissie

Overzicht van de leden van de rekenkamercommissie, inclusief hun functie.


Jaarverslag 2020 en Onderzoeksprogramma 2021

Jaarverslag 2020 & Onderzoeksprogramma 2021


Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Onderzoek kwaliteit Dienstverlening Meierijstad

Zo’n drie, bijna vier jaar na de fusie leek een geschikt moment om te kijken hoe het staat met de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners. Het onderzoek stelde zich ten doel om vast te stellen hoe de inwoners de dienstverlening ervaren, maar ook in hoeverre de gemeente haar eigen ambitie realiseert en wat daaruit te leren valt. In het onderzoek is gekeken naar beleid, uitvoering en ervaringen maar zeker ook naar lessen voor de toekomst. Onderzocht zijn verschillende manieren van dienstverlening die zowel fysiek aan een balie of door huisbezoek als telefonisch of digitaal geleverd kunnen worden, met een speciaal oog voor de menselijke factor. Het onderzoek richtte zich op de dienstverlening aan de burgers van Meierijstad; de dienstverlening aan bedrijven en instellingen maakte geen onderdeel uit van het onderzoek.

Bij de planning en uitvoering van het onderzoek  is waar nodig rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden die de coronamaatregelen met zich meebrachten. De Rekenkamercommissie heeft de uitkomsten van het onderzoek op 25 februari 2021 gepresenteerd op een beeldvormende avond. Er is een livestreamopname van gemaakt die u op de website kunt bekijken. De bestuurlijke besluitvorming van het eindrapport in commissie en raad heeft plaatsgevonden in april 2021. U vindt het eindrapport hieronder onder het kopje Gepresenteerde onderzoeken.

Onderzoek Veiligheid Meierijstad

Veiligheid is een thema dat het leven van inwoners direct raakt. Gekozen is voor voor een tussentijdse evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan Meierijstad 2019-2022 (IVP), ongeveer halverwege de looptijd. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door twee samenwerkende onderzoeksbureaus, Bureau Alpha en Bureau Unravveling.

Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag of en hoe de theorie uit het IVP wordt vertaald naar de praktijk en of en hoe de ambities uit het IVP worden waargemaakt. In het onderzoek gaat bijzondere aandacht uit naar de verbinding tussen zorg en veiligheid, omdat daar de rol van de gemeente het grootst is. Het thema is regelmatig in het nieuws en met het onderzoek wordt verwacht achtergrond bij dit nieuws te kunnen geven.

Bij deze tussentijdse evaluatie van het IVP wordt onderzocht in hoeverre de gemeente op de goede weg is, welke succes- en faalfactoren daarbij een rol spelen, wat aandachtspunten zijn voor de toekomst en welke mogelijkheden er zijn om (bij) te sturen.

Het onderzoek is in oktober 2020 van start gegaan. Bij de planning en uitvoering van het onderzoek is waar nodig rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden die de coronamaatregelen op diverse momenten met zich meebrachten. De onderzoeksbevindingen zijn gepresenteerd op een beeldvormende avond op 9 september 2021. Direct daarna is het onderzoeksrapport gepubliceerd, inclusief een drietal filmportretten die onderdeel uitmaken van de onderzoeksbevindingen. Bestuurlijke besluitvorming over het rapport in commissie en raad staat gepland voor 21 oktober respectievelijk 4 november 2021. U vindt het onderzoeksrapport en de drie linkjes naar de filmportretten hieronder onder het kopje Gepresenteerde onderzoeken.

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie oriënteert zich voortdurend op nieuwe onderzoeksonderwerpen. Om bruikbare aanbevelingen te kunnen doen, moet het onderzoek vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn, maar moet het onderwerp ook actueel en relevant zijn. Bij de keuze van een onderzoeksonderwerp laten wij ons bij voorkeur leiden door de inhoudelijke ambities van Meierijstad, zoals vervat in de Mijlpalen van Meierijstad (pdf, 13,48 MB)

Na consultatie van de fractievoorzitters heeft de rekenkamercommissie de volgende drie onderzoeksonderwerpen gekozen: 

1. Het gemeentelijk woningbouwbeleid

2. Eenzaamheid in Meierijstad

3. Mobiliteit

Het onderzoek naar het gemeentelijk woningbouwbeleid loopt intussen (zie hieronder). De andere twee onderwerpen worden nog uitgewerkt naar gerichte onderzoeksvragen.

Suggesties voor nieuwe onderzoeksonderwerpen kunnen natuurlijk ook van u als inwoner van Meierijstad komen (zie aanmeldformulier hierboven).

Onderzoek woningbouwbeleid

In de aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan Onderzoeksbureau Stec Groep uit Arnhem. Het onderzoek is in februari 2021 van start gegaan. Bij het uitwerken van de onderzoeksvraag is besloten het onderzoek toe te spitsen op het maken van een second opinion op het Actieplan Woningbouw 2021. Het onderzoek nadert intussen zijn voltooiing. De presentatie van het rapport staat gepland voor de beeldvormende avond op 14 oktober 2021.

Rekenkamerbrief II

Als vervolg op de eerste rekenkamerbrief over de Jaarrekening en het Jaarverslag, is intussen ook de tweede rekenkamerbrief verschenen over Kadernota en Programmabegroting. Het betreft een beknopt eigen onderzoek van de rekenkamercommissie naar de gemeentelijke planning & control producten. Er is een bestuurlijke reactie van het college op de bevindingen en aanbevelingen gevraagd, waarna nadere besluitvorming door de raad kan plaatsvinden. U vindt beide brieven hieronder onder het kopje Gepresenteerde onderzoeken.


Gepresenteerde onderzoeken

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?