Rekenkamercommissie Meierijstad

U bent hier:

Wat doet de rekenkamer(commissie) precies?

De rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de transparantie van de lokale overheid en de publieke verantwoording aan de inwoners. Ook heeft de rekenkamercommissie de wettelijke taak de raad te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende taken.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het bestuur van de gemeente. 'Bestuur' mag daarbij heel breed worden opgevat. Het kan gaan om onderzoek naar de uitwerking van beleid, maar ook naar de samenwerking tussen raad en college.

De rekenkamercommissie onderzoekt volgens de gemeentewet de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Kort gezegd: welke resultaten bereikt de gemeente met het beleid, hoe doet de gemeente dat en tegen welke prijs (ingezette middelen)?

Doeltreffend

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Doelmatig

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Rechtmatig

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.


Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren


Samenstelling rekenkamercommissie

Overzicht van de leden van de rekenkamercommissie, inclusief hun functie.


Jaarverslag en Onderzoeksprogramma 

Jaarverslag 2017 & Onderzoeksprogramma 2018 (pdf, 1,14 MB)


Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Onderzoek Maatschappelijk Vastgoed

Het onderzoek is gepresenteerd op een beeldvormende avond in december 2017. Besluitvorming vond plaats in de raad van 8 februari 2018. U vindt het onderzoek hieronder bij Gepresenteerde onderzoeken.

Onderzoek Duurzaamheid & Participatie

In oktober 2017 is de uitvoering van het onderzoek naar de thema’s duurzaamheid en participatie van start gegaan. In het collegewerkprogramma 'Mijlpalen van Meierijstad' zijn dit centrale thema’s die integraal betekenis hebben voor alle beleidsterreinen waarop de gemeente zich begeeft.

Als hoofdvraag hebben we geformuleerd: “Hoe kan de gemeenteraad van Meierijstad lokale initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het terrein van de milieu dimensie van duurzaamheid aanjagen, stimuleren en faciliteren?"Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de onderzoeksbureaus KplusV en Telos (UvT).

Besluitvorming vindt plaats in de commissievergadering van 13 september en in de raad van 20 september 2018. U vindt het rapport hieronder bij Gepresenteerde onderzoeken.

Onderzoek Toegang Sociale Voorzieningen

In het najaar 2017 is een onderzoek gestart naar de toegang tot sociale voorzieningen. Op het complexe beleidsterrein van het sociaal domein hebben zich de afgelopen jaren grote veranderingen voltrokken. De toegang tot de voorzieningen is zeer divers geregeld en vertegenwoordigt een groot maatschappelijk onderzoeksbelang.

Als hoofdvraag hebben we geformuleerd: “Welke aanbevelingen kunnen aan de gemeenteraad worden gedaan om het proces van de toegang tot voorzieningen in het sociale domein van Meierijstad te verbeteren en te harmoniseren, op basis van een analyse van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijzen in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, hierbij rekening houdend met de voor Meierijstad relevante kansen en bedreigingen?”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau PBLQ. Deze wordt gepresenteerd op de beeldvormende avond van 6 september 2018. Besluitvorming over het rapport staat gepland op 4 oktober in de commissie en op 11 oktober 2018 in de raad.

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie oriënteert zich op nieuwe onderzoeksonderwerpen voor 2018 en 2019. Om bruikbare aanbevelingen te kunnen doen, moet het onderzoek vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn, maar moet het onderwerp ook actueel en relevant zijn. Mede hierom is de fracties (9) gevraagd om hierover mee te denken en ons suggesties voor nieuwe onderzoeksonderwerpen aan te reiken. Die suggesties kunnen natuurlijk ook van u als inwoner van Meierijstad komen (zie aanmeldformulier hierboven).

Bij de keuze van een onderzoeksonderwerp laten wij ons voor de komende periode bij voorkeur leiden door de inhoudelijke ambities van Meierijstad, zoals vervat in de Mijlpalen van Meierijstad (pdf, 13,48 MB)


Gepresenteerde onderzoeken

Eindrapport toegang sociaal domein - inclusief zienswijze college  (pdf, 1,55 MB)

Bestuurlijke nota duurzaamheid en maatschappelijk initiatief (pdf, 10,39 MB)

Duurzaamheid en participatie in Meierijstad, rapport maatschappelijke initiatieven (pdf, 2,8 MB)

Duurzaamheid en participatie in Meierijstad, rapport duurzaamheidsportret (pdf, 2,71 MB)

Eindrapport maatschappelijk vastgoed

Eindrapport: “Woningbouwbeleid Meierijstad: staat als een huis!" (pdf, 1,71 MB)