Rekenkamercommissie Meierijstad

U bent hier:

Wat doet de rekenkamer(commissie) precies?

De rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de transparantie van de lokale overheid en de publieke verantwoording aan de inwoners. Ook heeft de rekenkamercommissie de wettelijke taak de raad te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende taken.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar het bestuur van de gemeente. 'Bestuur' mag daarbij heel breed worden opgevat. Het kan gaan om onderzoek naar de uitwerking van beleid, maar ook naar de samenwerking tussen raad en college.

De rekenkamercommissie onderzoekt volgens de gemeentewet de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Kort gezegd: welke resultaten bereikt de gemeente met het beleid, hoe doet de gemeente dat en tegen welke prijs (ingezette middelen)?

Doeltreffend

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Doelmatig

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Rechtmatig

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.


Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie Meierijstad.

Aanleveren onderzoeksonderwerp


Samenstelling rekenkamercommissie

Overzicht van de leden van de rekenkamercommissie, inclusief hun functie.


Jaarverslag en Onderzoeksprogramma 

Jaarverslag 2017 & Onderzoeksprogramma 2018 (Pdf, 1.169 kB)


Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Onderzoek Maatschappelijk Vastgoed

Gemeentelijk vastgoed heeft een groot financieel en maatschappelijk belang. Het onderzoek, dat naar verwachting in oktober 2017 zal worden opgeleverd, richt zich op de informatiearchitectuur hiervan en is vertaald in de volgende hoofdvraag: ‘Welke informatie heeft de gemeenteraad van Meierijstad nodig op welk moment en in welke vorm om weloverwogen kaders te kunnen stellen voor en controle te kunnen uitoefenen op het maatschappelijk vastgoedbeleid van de gemeente?’

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Republiq.

Onderzoek Duurzaamheid & Participatie

In oktober 2017 is de uitvoering van het onderzoek naar de thema’s duurzaamheid en participatie van start gegaan. In het collegewerkprogramma “Mijlpalen voor Meierijstad’ zijn dit centrale thema’s die integraal betekenis hebben voor alle beleidsterreinen waarop de gemeente zich begeeft.

Als hoofdvraag hebben we geformuleerd: “Hoe kan de gemeenteraad van Meierijstad lokale initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het terrein van de milieudimensie van duurzaamheid aanjagen, stimuleren en faciliteren?"

Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd door de onderzoeksbureaus KplusV en Telos.

Onderzoek Toegang Sociale Voorzieningen

Dit najaar zal ook een onderzoek worden gestart naar de toegang tot sociale voorzieningen. Op dit complexe beleidsterrein hebben zich de afgelopen jaren grote veranderingen voltrokken. De toegang tot de voorzieningen is zeer divers geregeld en vertegenwoordigt een groot maatschappelijk onderzoeksbelang.

Als hoofdvraag hebben we geformuleerd: “Welke aanbevelingen kunnen aan de gemeenteraad worden gedaan om het proces van de toegang tot voorzieningen in het sociale domein van Meierijstad te verbeteren en te harmoniseren, op basis van een analyse van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijzen in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, hierbij rekening houdend met de voor Meierijstad relevante kansen en bedreigingen?”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau PBLQ.


Gepresenteerde onderzoeken

Eindrapport maatschappelijk vastgoed

Eindrapport: “Woningbouwbeleid Meierijstad: staat als een huis!?”
Rekenkamercommissie Schijndel/Sint-Oedenrode/Veghel