Snelfietsroute Veghel-Uden

U bent hier:

Om de bereikbaarheid van de regio Uden & Meierijstad te vergroten, wordt er een snelfietsroute aangelegd tussen centrum Uden en De Dubbelen in Veghel.

Wat is een snelfietsroute?

Een snelfietsroute is een hoogwaardige fietsverbinding die:

  • bedoeld is voor grote aantallen fietsers met verschillende snelheden;
  • kernen en/of economische toplocaties met elkaar verbindt;
  • gericht is op langere afstanden;
  • vormt een onderdeel van het samenhangende fietsnetwerk van Meierijstad.

De snelfietsroute Veghel-Uden is onderdeel van het samenhangend fietsnetwerk in Meierijstad.

Kaart Snelfietsroute Veghel-Uden

Fietsstimulering werkgevers

Naast maatregelen aan de infrastructuur werken we ook met gedragsmaatregelen om het fietsen te stimuleren. We doen dat samen met het Brabant MobiliteitsNetwerk en het Platform Ondernemend Meierijstad. Voorbeelden zijn de adviezen op maat aan bedrijven om duurzame mobiliteit (fietsen, lopen, openbaar vervoer) te stimuleren, e-bike probeerpool (waarin medewerkers een week een e-bike mogen uitproberen en ontdekken of de e-bike een alternatief is voor de auto) en een plan voor leasefietsen.

Waarom dit project?

Een snelfietsroute is een snelle, directe, comfortabele en veilige route die zorgt voor een korte reistijd én kortere reistijdbeleving. Dat maakt de fiets tot een aantrekkelijk alternatief voor auto en openbaar vervoer. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Meierijstad en Uden willen met de snelfietsroute Veghel-Uden bereiken dat steeds meer mensen de overstap maken van de auto naar de fiets. Redenen zijn:

  • Betere bereikbaarheid; de wegen tussen Veghel en Uden lopen vol in de spits.
  • Fietsen is gezond; het vermindert gevoeligheid voor stress.
  • Fietsen is milieuvriendelijk, voordelig en rendabel.

Waar komt de snelfietsroute te liggen en hoe gaat deze eruit zien?

Kaartje met ingetekende aanpassingen ten behoeve van snelfietsroute: tunnel bij Udenseweg, verbredingen, nieuwe of verlegde bruggen, en aanpassingen van kruispunten.

  

Hoe ziet de planning eruit?

Op 8 maart 2018 is gekozen voor de snelfietsroute en is krediet beschikbaar gesteld om de maatregelen uit te voeren. Op 5 juli 2018 hebben de gemeenten Meierijstad en Uden en de provincie Noord-Brabant de bestuursovereenkomst voor de aanleg van de snelfietsroute Veghel-Uden getekend. De verdere planning staat in de tabel hieronder:

Fase Planning
Planning aanleg snelfietsroute
Ontwerp en procedures (op gebied van ruimte en verkeer) 2018-2021
Voorbereiding, inspraak en uitvoering 2019-2020
Uitvoering 2021-2022

De beide ingeschakelde adviesbureaus zijn volop bezig met de uitwerking van de plannen voor de snelfietsroute. Arcadis is bezig met de uitwerking van de verplaatsing van de Robert A. Ballardbrug (fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart). Geonius is bezig met de uitwerking van de snelfietsroute zelf en de aanbesteding van de fietstunnel Udenseweg en de vervanging van de fietsbrug over de Aa.

Tekening: Nieuwe fietstunnel onder de Udenseweg

Bewonersavonden

In september 2019 zijn de eerste bewonersavonden gehouden. Afgelopen februari heeft de 2e ronde van de bewonersavonden plaatsgevonden. Voor een groot deel van de bewoners was dit ook de daadwerkelijk de 2e ronde voor een kleiner deel was het de eerste keer dat ze de uitgewerkte plannen konden inzien. Geonius heeft over de gehele lengte de snelfietsroute, tussen de gemeentegrens met Uden tot aan het einde van de snelfietsroute nabij de A50, uitgewerkt. De bewonersavonden verliepen positief. Er werd ook in de 2e ronde nog de nodige belangrijke informatie bij de bewoners opgehaald en de bewoners konden hun voorkeuren kenbaar maken. Voor het zuidelijk deel van de snelfietsroute dat hoofdzakelijk langs en over bedrijventerreinen loopt, vanaf de Aa tot aan de A50 zullen de betrokken bedrijven op korte termijn over het ontwerpplan worden geïnformeerd. De presentaties en de voorontwerp-tekeningen (VO) staan verderop op deze website.

Wat gaan we verder doen

Geonius heeft inmiddels de resultaten van de bewonersavonden verwerkt tot een concept-Definitief Ontwerp. Dit ontwerp moet nog worden besproken met de nutsbedrijven. Over 4-6 weken verwachten we dat het Definitief Ontwerp (DO) gereed is.

De tekeningen worden dan op de website gepubliceerd. Bewoners kunnen daarna, als zij dat willen, hun zienswijze over het DO kenbaar maken. Na de ter inzage legging zal het DO, al dan niet aangepast, door het college worden vastgesteld. Via een brief wordt u geïnformeerd wanneer u het DO definitief gereed is en u het kunt inzien.

Bestemmingplan

Op basis van het Definitief Ontwerp (DO) van de snelfietsroute zal bureau Lievense ons adviseren over de te volgen ruimtelijke procedures. Omdat de impact van de snelfietsroute over de totale lengte van het traject verschilt is er voor gekozen om de snelfietsroute op te splitsen in drie delen en hier afzonderlijke bestemmingsplannen voor op te stellen en in procedure te brengen.

  1. Deel tussen A50 tot en met de brug over de verplaatsen brug over de Zuid-Willemsvaart
  2. Vanaf de noordelijke oprit Zuid-Willemsvaart tot aan de fietstunnel Udenseweg
  3. Vanaf de fietstunnel Udenseweg tot aan de gemeentegrens met Uden

De 3 delen van de fietsroute weergegeven op de kaart

Zoals ook tijdens de bewonersavonden is aangegeven zullen we de te volgen ruimtelijke procedures op de gebruikelijke wijze kenbaar maken, o.a. door publicatie in de lokale media en via publicatie in de Staatscourant alsmede op de site van https://www.officielebekendmakingen.nl/

Burgers en bedrijven kunnen op de site https://www.overheid.nl/attenderingsservice zich aanmelden om telkens persoonlijk via email geïnformeerd te worden over officiële bekendmakingen van verschillende overheidsinstanties, waaronder de publicatie van de gemeente Meierijstad

Zoals bij de bewonersavonden ook is aangegeven is de verwachting dat we dit jaar nodig hebben voor de uitwerking en besteksgereed maken van de plannen én voor het volgen van de ruimtelijke procedures. In het voorjaar 2021 zal met de uitvoering kunnen worden gestart. Op dat moment zal gekeken worden waar en hoe we de verschillende onderdelen van het project verder gaan oppakken. In totaliteit moet gerekend worden met een uitvoeringsduur van ruim 1 jaar.

Duits Lijntje

Landschapsvisie Duits Lijntje

Tijdens de bewonersavonden is er ook kort stilgestaan bij de opgestelde landschapsvisie Duits-Lijntje. Het Duits Lijntje vormt zeker op grondgebied van Meierijstad de ruggengraat voor de snelfietsroute. De van oorsprong in zichzelf gekeerde Oost-West georiënteerde spoorverbinding zal voor de omliggende bebouwing een belangrijke rol kunnen gaan vervullen. In het landschapsplan wordt uitgelegd op welke wijze het Duits Lijntje deze betekenis kan gaan vervullen. De landschapsvisie staat ook op deze website van de snelfietsroute.

Een deel van de visie zullen we nu meenemen bij de uitvoering van de snelfietsroute en een ander deel zal voor de toekomst blijven liggen. Het is belangrijk dat er een visie ligt die in delen gerealiseerd kan worden. De concrete uitwerking van de uit te voeren onderdelen zal de komende periode plaatsvinden.

Kaartje concept Landschapsvisie Duits Lijntje met daarop Bedrijventerrein De Dubbelen en de Zuidwillemsvaart, Het Beekdal van de Aa, Stedelijk gebied Veghel, de voormalige stationslocatie Veghel, de fietstunnel Udenseweg en Landschap mariaheide

Kunst langs de snelfietsroute

In overleg met de provincie is besloten te onderzoeken op welke wijze we Kunst kunnen toepassen voor de snelfietsroute. Immers voor zowel de omgeving als voor de gebruikers van de snelfietsroute kan Kunst een duidelijke toegevoegde waarde opleveren.

In samenwerking met Kunstloc zijn een aantal kunstenaars geselecteerd die hun uitgewerkte ideeën hebben laten zien. Inmiddels zijn 2 kunstenaars geselecteerd die hun ideeën verder zullen uitwerken en uiteindelijk zal er een definitieve keus gemaakt worden. De komende maanden wordt hieraan gewerkt.

Bewoners informeren over invulling landschapsvisie en kunst

Als bekend is hoe de uitwerking van de landschapsvisie en Kunst er daadwerkelijk uit gaat zien, dan gaan we dit met bewoners en andere belangstellenden delen. Het is op dit moment i.v.m. de Coronacrisis lastig om aan te geven hoe we dit kunnen doen. De verwachting is wel dat we dan zeker 1-2 maanden verder zijn en op basis van de situatie op dat moment zullen we bepalen hoe we u hierin kunnen betrekken.

Natuur in de wijk

Op 11 januari 2020 heeft een groep vrijwilligers in samenwerking met Natuurtuin ’t Bundertje beplanting aangebracht in een kale strook langs het Duits Lijntje in de wijk De Bunders in Veghel. Vanuit het project Natuur in de Wijk zijn 3000 planten beschikbaar gesteld voor dit gebied. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone (EVZ). De meeste planten zijn vruchtdragende soorten zoals Lijsterbes en Hazelaar. Hierdoor is er meer voedsel te vinden voor vogels, insecten en andere dieren. Dat is goed voor de biodiversiteit en natuurbeleving in de wijk.

Spoorhefbrug

Zoals u mogelijk weet heeft er in het verleden een spoorhefbrug in de Zuid-Willemsvaart gelegen waardoor het scheepvaartverkeer het Duits Lijntje kon kruisen. 9 jaar geleden is bij de kanaalverbreding deze spoorhefbrug ontmanteld en tijdelijk geplaatst op de Noordkade langs de haven. Omdat de eigenaar het terrein verder wil inrichten moet de brug daar weg. Siemei heeft aangegeven deze bijzondere spoorhefbrug graag in de nabijheid van hun huidige rangeerterrein te willen plaatsen. Een definitieve plek moet daar nog voor worden gevonden. We willen de spoorhefbrug nu tijdelijk op het 2e rangeerterrein tussen Gasthuisstraat en de Spoorlaan opslaan.

Daarna zal, in overleg met Siemei, gezocht gaan worden naar een definitieve plek voor de spoorhefbrug.

Meer informatie

Voor meer informatie over de snelfietsroute kunt u contact opnemen met Jan Jans, e-mail: snelfietsroute@meierijstad.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de snelfietsroute? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de e-mail nieuwsbrief. Hier kunt u lezen hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens.

Documenten

Opmerkingen bewonersavonden

Presentatietekeningen

Presentaties

Concept landschapsvisie

Concept landschapsvisie Duits Lijntje (Pdf, 15 mB)

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?