Toelichting aanslagbiljet 2018

U bent hier:

MijnOverheid

Vanaf dit jaar kunt u ook het aanslagbiljet digitaal ontvangen via MijnOverheid als u gemeente Meierijstad heeft geselecteerd. Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen. U ontvangt dan vanaf volgend jaar het aanslagbiljet via MijnOverheid. Heeft u dit al gedaan? Dan ontvangt u deze aanslag ook via de berichtenbox van MijnOverheid.

Heffingskorting afvalstoffenheffing 2018 (€ 16)

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om huishoudelijk afval in te zamelen. Om dit te bekostigen, wordt afvalstoffenheffing geheven. Bij de begrotingsbehandeling 2018 bleek dat de gemeente in 2018 minder hoeft te betalen voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit voordeel komt ten goede van de burgers van Meierijstad. Daarom wordt voor 2018 aan alle huishoudens in Meierijstad een korting afvalstoffenheffing van € 16,00 gegeven. Deze korting staat apart op het aanslagbiljet.

Betalen

Bedrag zelf overmaken

U betaalt de eerste termijn binnen een maand na dagtekening. De tweede termijn betaalt u uiterlijk twee maanden daarna. Het bankrekeningnummer is NL84BNGH0285170112 op naam van gemeente Meierijstad. Vermeld daarbij altijd uw aanslagbiljetnummer!

Automatische incasso

Wanneer u gemeente Meierijstad heeft gemachtigd voor een automatische incasso, schrijft de gemeente het verschuldigde bedrag in tien gelijke termijnen van uw rekening af. De afschrijving in tien termijnen geldt voor aanslagbedragen tussen € 100 en € 3.500. Bedragen lager dan € 100 en hoger dan € 3.500 worden in twee termijnen geïncasseerd. De eerste termijn wordt geïncasseerd één maand na dagtekening. De tweede termijn wordt drie maanden na dagtekening geïncasseerd.

De voordelen van automatische incasso zijn:

 • U mag het aanslagbedrag over een langere periode betalen, namelijk in 10 termijnen.
 • U kunt geen betaling vergeten, omdat de bedragen automatisch worden afgeschreven.
 • Bij tijdige betaling voorkomt u extra invorderingskosten

Geen machtiging afgegeven aan gemeente Meierijstad?

Als u gemeente Meierijstad nog niet heeft gemachtigd voor automatische incasso, kunt u dat alsnog doen via de digitale belastingbalie. Zodra u een bevestigingsmail heeft ontvangen, wordt het totaalbedrag afgeschreven in de nog resterende termijnen.

Kwijtschelding belastingen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Meer informatie over kwijtschelding en het doen van een verzoek tot kwijtschelding. Let op: Door uw afval goed te scheiden en het aantal ledigingen zo beperkt mogelijk te houden, bespaart u op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Dit is belangrijk omdat over het variabele deel geen kwijtschelding wordt verleend.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning. Onder niet-woningen vallen bijvoorbeeld winkelruimten, kantoren, fabrieken en andere bedrijfsobjecten. Deze WOZ-waarde staat vermeld op uw aanslagbiljet. De WOZ-waarde is van belang voor de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing, voor de belastingheffing van het rijk (eigenwoning-forfait inkomstenbelasting, erfbelasting etc.) en de waterschappen. Bewaar uw aanslagbiljet dus goed. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gaat de wet uit van een waardepeildatum. Voor de bepaling van de WOZ-waarde voor het tijdvak 2019, kijkt de gemeente naar de marktwaarde van uw pand op 1 januari 2018. In het WOZ-taxatieverslag kunt u lezen hoe de WOZ-waarde van uw pand tot stand is gekomen. Dit taxatieverslag kunt u vinden op de digitale belastingbalie.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De OZB is een belasting die u betaalt voor het eigendom van uw woning. Bij niet-woningen wordt OZB geheven van de eigenaar en gebruiker. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem dan eerst contact met ons op. Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kunt u bezwaar indienen via de digitale belastingbalie. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ingediend zijn. U kunt ook per brief bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Meierijstad t.a.v. de heffingsambtenaar Postbus 10.001 5460 DA Veghel.

Waar moet het bezwaarschrift aan voldoen?

Uw bezwaarschift moet volgens de wettelijke eisen:

 • schriftelijk worden ingediend (bezwaar via e-mail is niet mogelijk)
 • ondertekend zijn
 • van een datum voorzien zijn
 • binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/ WOZ-beschikking ingediend zijn bij de heffingsambtenaar;
 • alle benodigde gegevens bevatten (aanslagnummer, soort belasting, enz.) 
 • voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens (naam en adres)
 • voorzien zijn van uw motivering om bezwaar te maken

De gemeente stuurt een schriftelijke uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen de uitspraak kunt u desgewenst in beroep gaan bij de Rechtbank Oost Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Praktische informatie

 • De digitale belastingbalie voor het eenvoudig regelen van u belastingzaken. Zoals het inzien van uw aanslagbiljet, het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, inzien taxatieverslag, inzien van het ledigingenoverzicht, indien van bezwaar.

Om in te kunnen loggen bij de Digitale Belastingbalie heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u dat aanvragen via www.digid.nl. U ontvangt deze dan binnen 5 werkdagen.

Contactgegevens

Bellen

 • U kunt ons bereiken op het rechtstreekse telefoonnummer 0413–38 10 30 (maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur).

Mail

Post

 • Gemeente Meierijstad, t.a.v. de heffingsambtenaar. Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (voor het versturen van een kwijtscheldingsformulier of bezwaarschrift).
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?