Weinig inkomen en kinderen

U bent hier:
Weinig inkomen en kinderen: regelingen in 2018

Voorziening

Voor wie?

Wat houdt het in?

Wie voert uit?

1

Kinderbijslag

Iedereen

Bijdrage aan de kosten die horen bij de opvoeding van kind(eren)

Sociale Verzekeringsbank

2

Kindgebonden budget

Iedereen, van inkomen en vermogen afhankelijk

Bijdrage of tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud van kind(eren)

Belastingdienst

3

Kinderopvangtoeslag

Wanneer het kind naar een geregistreerde dagopvang/buitenschoolse opvang gaat

Tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang (van peuters)

In sommige gevallen is voor de eigen bijdrage bij de Belastingdienst nog een vergoeding van de gemeente mogelijk

Belastingdienst

4

Bijzondere bijstand

Inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder vermogensgrens*

Bijzondere kosten die noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden

Gemeente

Bijzondere bijstand regeling schoolkosten

€ 190,- per kind per jaar

Inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder vermogensgrens*

Bijdrage/ tegemoetkoming in schoolkosten

Schooljaar 2018/2019

Gemeente

Bijzondere bijstand PC regeling/laptop

Eenmalig

€ 585,-

Minimaal 1 jaar een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder  vermogensgrens*

Aanschaf van een PC voor de kinderen of laptop bij de overgang naar voortgezet onderwijs

Gemeente

Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie

€ 259,- per kind per jaar.

Zwemlessen voor diploma ABC max. € 600,-

Minimaal 1 jaar een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder vermogensgrens*

Deelname aan maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten.

Zwemlessen diploma ABC

Gemeente

5

Kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie of bij kinderopvang van peuters waarvoor de ouders geen recht hebben op Kinderopvang toeslag

Voor wie hiervoor in aanmerking komt (zie ‘aanvullende informatie regelingen’)

Tegemoetkoming in kosten van kinderopvang indien noodzakelijk

Gemeente

6

Jeugdsportfonds Brabant

€ 250,- per kind per jaar

Inkomen tot 120% van sociaal minimum

Sportkansen voor kinderen tussen 4 en 18 jaar

Stichting Jeugdsportfonds

7

Jeugdcultuurfonds Brabant

€ 450,- per kind per jaar

Inkomen tot 120% van sociaal minimum

Kinderen kunnen lessen op kunst en cultuurgebied volgen en geen bijdrage maatschappelijke participatie mogelijk

Stichting Jeugdcultuurfonds

8

Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf

€100,- per kind per jaar

Inkomen tot 120% van sociaal minimum

Kinderen kunnen deelnemen aan sociaal maatschappelijke leven op en rond school en geen bijdrage maatschappelijke participatie mogelijk

Stichting Leergeld

Alleen voor inwoners Veghel en Bernheze

* Vermogensgrenzen

Alleenstaande < €  6.020,-- ; Gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders <  € 12.040,--

Overige regelingen en ondersteuningsmogelijkheden

Naast de kindgebonden regelingen, zijn er meer regelingen waar gezinnen in armoede gebruik van kunnen maken.

 1. Individuele inkomenstoeslag

  wanneer ouders minimaal 3 jaar ononderbroken inkomsten hebben op bijstandsniveau (120% van sociaal minimum) of net daarboven, kunnen in aanmerking komen voor deze toeslag. Meer informatie over bijzondere bijstand

 2. Regeling collectieve zorgverzekering

  iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor deze regeling. De gemeente betaalt een deel van de premie zorgverzekering bij CZ en VGZ in de vorm van bijzondere bijstand, bovendien geven VGZ en CZ een collectiviteitskorting. Met deze collectieve zorgverzekering zijn mensen goed verzekerd en besparen ze een behoorlijk bedrag. Meer informatie over bijzondere bijstand

 3. Schuldhulpverlening

  wanneer een gezin in de schulden is geraakt, kan de gemeente helpen. Een klantmanager bespreekt wat ouders kunnen verwachten en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen als ze hulp willen. De persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht en ze krijgen advies over welke hulp het beste bij ze past. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente verschillende stappen zetten. Meer informatie over schuldhulp 

 4. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  wanneer mensen de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunnen betalen, kunnen ze de gemeente vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling. Kwijtschelding geldt voor de volgende belastingen: onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing. Kwijtschelding kan aangevraagd worden bij de gemeente en/of Belastingsamenwerking. Meer informatie over kwijtschelding 

 5. Schuldhulpmaatjes

  vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Bernheze, van de Hulpdienst Diaconie, Veghel en van Welzijn de Meierij, Schijndel/Sint Oedenrode. Vrijwilligers die opgeleid en ervaren zijn om hulpvragers/ouders te begeleiden bij schulden en geldzorgen in overleg met de klantmanagers schuldhulp van de gemeente.

 6. Formulierenbrigade

  de formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De medewerkers geven uitleg, bijv. over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. De formulierenbrigade is op maandag t/m vrijdag van 9:00-11:00 aanwezig (vrij inloop) in het gemeentehuis van Meierijstad, Stadhuisplein 1, Veghel. Meer informatie over de formulierenbrigade 

Aanvullende informatie sociale kaart

Belangrijke informatie vooraf

de regelingen van de gemeente hebben voorrang op Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Wanneer ouders niet in aanmerking komen voor de regelingen van de gemeente, kan er gekeken worden naar overige regelingen. Het is niet de bedoeling dat ouders/gezinnen een dubbele bijdrage ontvangen.

 1. Kinderbijslag

  met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt de ouder in Nederland en heeft de ouder kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt de ouder waarschijnlijk kinderbijslag, dit wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie: www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag

 2. Kindgebonden budget

  een bijdrage van de belastingdienst in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen en de leeftijd. Is het vermogen te hoog, dan krijgt de ouder geen budget. Kindgebonden budget hoeft meestal niet aangevraagd te worden, ouders krijgen automatisch een bericht als ze hiervoor in aanmerking komen. Indien ouder geen bericht ontvangt en wel van mening is dat ze recht hebben op kindgebonden budget, dan kan dit worden aangevraagd. Meer informatie: www.toeslagen.nl

 3. Kinderopvangtoeslag

  kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang (van peuters). Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af van de hoeveelheid kinderen die naar de opvang gaan en van hun inkomen en leefsituatie. De kinderopvangtoeslag moeten ouders zelf aanvragen. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag  In sommige gevallen is voor de eigen bijdrage van de Belastingdienst nog een vergoeding van de gemeente mogelijk.
  Meer informatie over kinderopvangtoeslag.

 4. Bijzondere bijstand

  ouders komen voor bijzondere bijstand in aanmerking bij een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Als ouders door bijzondere omstandigheden hogere kosten hebben die ze niet (geheel) zelf kunnen betalen, komen ze hiervoor in aanmerking. Bijzondere kosten zijn niet de gebruikelijke kosten van levensonderhoud, maar wel de kosten voor bijvoorbeeld: aanschaf van een bril, (tand-)arts kosten of andere medische kosten, verhuiskosten, eigen bijdragen, bewindvoering. De kosten moeten bijzonder (kosten door bijzondere omstandigheden) en noodzakelijk (kosten die niet te voorkomen zijn) zijn en nergens anders vergoed worden. Naast de ‘gewone’ bijzondere bijstand, zijn er nog een aantal andere regelingen, namelijk:

  • Bijzondere bijstand regeling schoolkosten

   wanneer ouders kosten van hun schoolgaande kinderen, zoals boeken, aanschaf schooltas, schoolreisje/-activiteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld niet kunnen betalen, kunnen aanspraak maken op tegemoetkoming in de schoolkosten.

  • Bijzondere bijstand PC regeling

   scholen gaan er vanuit dat kinderen thuis de beschikking hebben over een computer, dit is niet altijd het geval. Ouders met kinderen tussen de 4 en 18 jaar die financieel niet in staat zijn om een computer te kopen, kunnen gebruik maken van deze regeling. Het gaat om een bijdrage van maximaal € 585,-. Met ingang van 1 januari 2018 kan ook een vergoeding voor een laptop worden aangevraagd bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, als er geen voorliggende voorzieningen zijn of oplossingen via school.

  • Regeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie

   ouders en kinderen kunnen via deze regeling deelnemen aan maatschappelijke-, sociale-, culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten. Voorbeelden hiervan: contributie (clubs/verenigingen), cursusgelden, abonnementen (bibliotheek, internet), sportkleding, seizoenskaarten, eenmalige activiteiten. Met ingang van 1 januari 2018 kan ook een vergoeding worden gevraagd i.v.m. kosten van zwemlessen diploma ABC. Maximaal €  600,-  Voorwaarden: inkomen is de afgelopen 12 maanden maximaal 120% van het minimum, vermogen is de afgelopen 12 maanden gelijk aan of minder dan de norm. Meer informatie over bijzondere bijstand

 5. Sociaal Medische Indicatie kinderopvang:

  indicatie om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming in kosten voor noodzakelijke kinderopvang: als gevolg van lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen van de ouder of om een dreigende ernstige ontwikkelingsachterstand van het kind op te heffen of te verminderen. En er ook geen recht is op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Een onafhankelijke adviseur stelt de indicatie vast. De kinderopvang moet gevestigd zijn in de gemeente. De tegemoetkoming bedraagt de kosten van de kinderopvang voor het aantal uren kinderopvang wat noodzakelijk wordt geacht. Voor de noodzakelijke kosten van kinderopvang van peuters waarvoor de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kan met ingang van 1 januari 2018 ook een vergoeding worden gevraagd bij de gemeente. 

 6. Jeugdsportfonds Brabant:

  creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Voor gezinnen die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente kunnen ontvangen. Het jeugdsportfonds betaalt een tegemoetkoming (maximaal € 250,- per kind per jaar) in de contributie en/of benodigde sportattributen. De bijdrage kan alleen worden aangevraagd door een intermediair. Voor meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl

 7. Jeugdcultuurfonds Brabant:

  maakt mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen met activiteiten zoals muziekles of toneel. Voor gezinnen die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente kunnen ontvangen. Maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt € 450,-. De bijdrage kan alleen worden aangevraagd door een intermediair. Meer informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl

 8. Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf:

  willen voorkomen dat schoolgaande kinderen niet kunnen deelnemen aan sociaal maatschappelijke leven op en rond school. Wanneer bovenstaande regelingen (van Jeugdsportfonds en –cultuurfonds of van de gemeente) onvoldoende zijn, kan Stichting Leergeld (financiële) hulp geven. De stichting onderzoekt altijd of er andere regelingen zijn die ouders en kind kunnen helpen. Pas als dat echt niet het geval is, biedt Stichting Leergeld een tegemoetkoming in de kosten. De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt € 100,-. Alleen voor inwoners van Veghel en Bernheze. Voor meer informatie: www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl.

Aan deze informatiebrochure kunt u niet automatisch rechten ontlenen. In deze brochure zijn de bedragen van januari 2018 opgenomen.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?