Regionale Energiestrategie

Meierijstad werkt binnen de regio Noordoost Brabant aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Meierijstad werkt binnen de regio Noordoost Brabant aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Waarom de RES?

Het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. We zien steeds beter wat de gevolgen hiervan zijn op ons en onze leefomgeving. Daar willen we wat aan doen.

In 2015 zijn internationale klimaatafspraken gemaakt in Parijs. Nederland heeft deze afspraken uitgewerkt in een Klimaatakkoord. Het doel is om uiterlijk in het jaar 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan we in 1990 deden. De Regionale Energiestrategieën moeten daaraan bijdragen.

Wat is de RES

Bij de RES gaat het om 49% CO2-reductie in 2030, te bereiken via de sectoren Gebouwde Omgeving en Elektriciteit.

De RES zelf is een document dat we moeten maken. Daarin staat hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken, vooral zonnevelden en windmolens (sector Elektriciteit). Dit noemen we het ‘bod’. Ook staat in de RES hoeveel CO2 we besparen door onze huizen duurzaam te verwarmen (sector Gebouwde Omgeving). En de RES gaat over het opslaan en transporteren van de opgewekte energie. In de RES staan ook de afspraken over de regionale samenwerking tot 2030.

Waar gaat de RES niet over?

Bij de RES gaat het om de sectoren Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. De ander drie sectoren (industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik) vallen niet onder de RES. Als gemeente Meierijstad hebben we ons ten doel gesteld om volledig CO2-neutraal te zijn in 2050. Voor alle sectoren dus. Onze doelen overstijgen de doelen van de RES.

Wie werken er aan de RES?

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Binnen elke regio werken gemeenten, provincies en waterschappen samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Regio Noordoost Brabant

De gemeente Meierijstad valt binnen de regio Noordoost Brabant. Ook in onze regio werken we aan een Regionale Energiestrategie. Dat doen we met 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant en twee waterschappen De Dommel en Aa en Maas.

Hoe worden afspraken gemaakt over opwekking van elektriciteit?

De eerste stap is om binnen de regio Noordoost Brabant samen tot een bod te komen. Hoeveel elektriciteit kunnen we opwekken in deze regio, en waar (globaal)? Dat bod is in de eerste helft van 2020 door alle gemeenteraden en besturen vastgesteld. In de tweede helft van 2020 hebben we als regio dit ‘voorlopige bod’ naar de Rijksoverheid gestuurd. Uiteindelijk brengt elke regio een bod uit.

De landelijke afspraak is dat alle biedingen van alle RES’en tenminste samen optellen tot 35 TWh (terawattuur) duurzame elektriciteit op land in 2030.De opgave is om met elkaar de doelstelling te halen.

Hoe gaat Meierijstad om met duurzame energie in het buitengebied?

De gemeente Meierijstad denkt nu al na over opwekking van duurzame energie in het buitengebied. Waar willen we dat toestaan? En vooral: hoe? Welke eisen stellen we bijvoorbeeld aan een zonneveld? Binnen het project ‘Vitaal Buitengebied’ is een kwaliteitskader opwekking duurzame energie gemaakt. Hierin staan alle afspraken voor Meierijstad. De raad heeft in februari 2020 een kader voor zonneparken vastgesteld. Voor windenergie komt er verder onderzoek.

Zo bereiden we ons voor op de opgave die we vanuit de RES moeten invullen.

Planning

De uitvoering van de RES loopt tot 2030. Elk jaar wordt de strategie bijgesteld, doordat er nieuwe projecten en technieken komen.

Het vaststellen van de eerste RES (1.0) bestaat uit drie fasen: (1) de startnotitie; (2) de concept RES en (3) de definitieve RES.

  1. De startnotitie van onze regio is in het voorjaar van 2019 vastgesteld door alle 16 gemeenteraden in de regio Noordoost Brabant, ook door Meierijstad. In deze startnotitie staan allerlei afspraken over hoe we de RES in onze regio gaan maken.
  2. De concept RES van onze regio is in het voorjaar van 2020 vastgesteld door alle deelnemers. Deze concept RES is aangeboden aan de Rijksoverheid
  3. In 2021 biedt de regio Noordoost Brabant de definitieve RES aan de Rijksoverheid aan.

De planning is al enkele keren verschoven. Kijk voor de meest actuele informatie op de landelijke website van het Nationaal Programma RES.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de regionale energiestrategie? Bekijk de volgende websites: