Beleidskader duurzame energie opwek

Gemeente Meierijstad stelt in 2023 een nieuwe versie vast van het beleidskader ‘De Toekomst van Zon en Wind’. De nieuwe versie krijgt de naam "Beleidskader duurzame energie opwek"

Met de vaststelling van het beleidskader begint het eigenlijk nog maar net. We gaan nu verder met de aangekondigde vervolgonderzoeken. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor zon op gevels, boven parkeerplaatsen en op reststroken grond. De gemeente wil dat de opbrengsten van duurzame energie zo veel mogelijk ten gunste komen van de lokale samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen zetten we een lokaal investeringsplatform op. In zo’n platform leggen ondernemers, inwoners en de gemeente samen geld in en maken zij ook samen de keuzes over wat maatschappelijk goede projecten zijn. Zo creëren we lokaal eigenaarschap en zorgen we dat kosten en baten binnen de gemeente blijven. Als laatste stellen we in 2023 een afwegingskader op voor zonne-energie projecten. Hierin komen de specifieke voorwaarden te staan waaraan (ontwikkelaars van) zonneparken moeten voldoen. Meepraten over deze onderwerpen is mogelijk eind 2023. Dit kondigen we aan in de nieuwsbrief en op de website.

Het document werd behandeld in de raadsvergadering van 25 mei 2023, agendapunt 15

  • In het nieuwe beleid ligt de focus ook nog steeds op zonne-energie en windenergie
  • En per vorm van duurzame energie opwek wordt aangegeven onder welke voorwaarden we dit kunnen realiseren.
  • Daarnaast houden we ruimte over om nieuwe technieken te benutten. 
  • En monitoren we dus ook iedere 2 jaar om het beleid eventueel bij te stellen.