Zoekgebieden

Het rapport “De toekomst van zon en wind in Meierijstad” van november 2019 wijst vier zoekgebieden aan in de gemeente Meierijstad. Dit zijn gebieden die mogelijk geschikt zijn voor het opwekken van windenergie, maar dat is nog niet zeker. Met het onderzoek van Pondera wordt meer bekend over of windturbines in de zoekgebieden daadwerkelijk mogelijk zijn. Hiervoor kijkt Pondera per zoekgebied naar de mogelijke belemmeringen voor windturbines. Uiteindelijk levert het onderzoek van Pondera, samen met de uitkomsten van de gesprekken met inwoners, het ‘Afwegingskader Wind’ op. Het afwegingskader helpt ons vervolgens wanneer er zich een initiatiefnemer meldt die mogelijk een windpark wil realiseren in de gemeente. In het kader is duidelijk omschreven wat wel en niet kan binnen de gemeentegrenzen en wat wel en niet wenselijk is.

  • Zoekgebied 1: Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg
  • Zoekgebied 2: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg
  • Zoekgebied 3: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
  • Zoekgebied 4: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279

Kaart zoekgebieden Wind hoge resolutie

Mogelijke uitbreiding zoekgebied 4

Afbeelding: Mogelijke uitbreiding zoekgebied 4: Zoekgebied Wijboschbroek langs de Zuidwillemsvaart/N279; Zoekgebied Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg; Zoekgebied Rooische Heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg en Zoekgebied Het lijnt langs de Zuidwillemsvaart/N279.
De gemeente Laarbeek heeft in het gebied ten noorden van Mariahout verschillende plekken  aangewezen als kansrijk voor windparken. Één daarvan grenst aan de gemeente Meierijstad. Samen met de gemeente Laarbeek zal worden verkend of dit gebied in Meierijstad mogelijk kansrijk is voor de realisatie van windparken. Daarom worden de bewoners in dit gebied meegenomen in het proces.