Besluitvorming zonnepark

Uitleg over de stappen om te komen tot een zonnepark.

Besluitvorming zonnepark

Vanaf 2024 kunnen er nieuwe initiatieven voor zonneparken ingediend worden bij de gemeente. Zonneparkinitiatieven moeten aan de randvoorwaarden uit het beleidskader duurzame energie opwek en het afwegingskader zonneparken voldoen. Hierop vindt een eerste toetsing plaats door de gemeente om te zien of aan de randvoorwaarden voldaan wordt. Na een positieve toets door de gemeente start de verdere planuitwerking door de initiatiefnemer.

Betrekken omgeving en belanghebbenden

Bij de planuitwerking van het zonnepark betrekt de initiatiefnemer de omgeving en belanghebbenden. Belanghebbenden moeten volwaardig betrokken zijn bij de totstandkoming en uitwerking van een zonnepark. Een voorwaarde hierbij is dat belanghebbenden écht worden gehoord en dat in gezamenlijkheid wordt bekeken of hun stem vorm kan krijgen in (een aanpassing van) het projectplan. 

Betrekken omgeving en belanghebbenden

In de eerste tranche zijn er 7 initiatiefnemers die hun plannen verder mogen uitwerken. De initiatiefnemers gaan nu hun plannen voor het zonnepark verder aanscherpen door het betrekken van de omgeving en belanghebbenden bij de plannen. Hiervoor moet een inrichtingsplan, een participatieplan en de ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. 

Beoordeling Commissie Omgevingskwaliteit

De kwaliteit van het project en de locatie zijn bepalend voor de haalbaarheid van een zonnepark. Na de eerste toetsing van het initiatief door de gemeente en de verdere uitwerking van het plan met de omgeving wordt het plan beoordeeld door de Commissie Omgevingskwaliteit. Zij beoordeelt de kwaliteit van het initiatief aan de hand van het afwegingskader zonneparken en de uitgangspunten uit het beleidskader duurzame energie opwek.

Start vergunningsprocedure

Wanneer bovenstaande stappen positief doorlopen zijn dan volgt de vergunningsprocedure. De procedure zit in de meeste gevallen als volgt in elkaar:

  • aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend
  • aanvraag omgevingsvergunning wordt in behandeling genomen
  • besluit vergunningverlening
  • bezwaarmogelijkheid (6 weken)

Bezwaar maken op een zonnepark

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u doen tot 6 weken na bekendmaking van de vergunningverlening voor een zonnepark.

Bezwaar maken