Besluitvorming zonnepark

Betrekken omgeving en belanghebbenden

In de eerste tranche zijn er 7 initiatiefnemers die hun plannen verder mogen uitwerken. De initiatiefnemers gaan nu hun plannen voor het zonnepark verder aanscherpen door het betrekken van de omgeving en belanghebbenden bij de plannen. Hiervoor moet een inrichtingsplan, een participatieplan en de ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. 

Besluit participatieplan

Pas nadat het college de aanpak heeft goedgekeurd, mogen de initiatiefnemers doorgaan met hun plannen en een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Samen met de gemeente worden er dan afspraken gemaakt over:

 • realisatie en beheer van de landschappelijke inpassing;
 • realisatie en beheer van de (maatschappelijke) meerwaarde;
 • de proces- en financiële participatie;
 • het verwijderen van het zonnepark na afloop van de omgevingsvergunningsperiode;
 • de vergoeding van gemeentelijke procedurekosten;
 • het verhalen van eventuele planschade bij de indiener/aanvrager.

Start uitgebreide WABO-procedure

De WABO procedure zit als volgt in elkaar:

 • aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend
 • aanvraag omgevingsvergunning wordt in behandeling genomen
 • ontwerpbesluit wordt genomen
 • ter inzage legging: mogelijkheid tot indienen zienswijzen
 • beoordeling zienswijzen
 • besluit vergunningverlening
 • bezwaar- of beroepsmogelijkheid (6 weken)

Bezwaar maken op een zonnepark

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u doen tot 6 weken na bekendmaking van de vergunningverlening voor een zonnepark.

Bezwaar maken

Voorlopig geen nieuwe hectares voor zonneparken

Het college heeft besloten om voorlopig geen nieuwe hectares meer uit te geven voor duurzame opwek van zonne-energie op land. Dit omdat er sprake is van transportschaarste op het hoofdstation. Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is én blijft om zon op dak aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk.

Wat is transportschaarste?

Het elektriciteitsnet in Nederland is opgedeeld in

 • een landelijk hoogspanningsnet en
 • regionale middenspanning- en laagspanningsnetten.

Tennet is verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet, maar de regionale netten vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale netbeheerders. In Meierijstad is dit Enexis. Tegenwoordig wordt er steeds meer elektriciteit lokaal opgewekt, via bijvoorbeeld zonneparken. Enexis krijgt hierdoor te maken met steeds meer vermogen, terwijl de transportcapaciteit dat niet aan kan. Dit wordt transportschaarste genoemd. Gemeente Meierijstad is continu in gesprek met Enexis hierover, om transportschaarste in de toekomst tegen te kunnen gaan.