Zonneparken of panelen op daken

Voor het grootschalig opwekken van zonne-energie moet er een combinatie gemaakt worden tussen zonnepanelen op daken en zonnepanelen op land.

Lang niet alle daken zijn geschikt om zonnepanelen op te plaatsen vanwege de ligging (windrichting) of vanwege het gewicht dat ze kunnen dragen.

Voldoen aan alle doelstellingen

Maar zelfs als alle geschikte daken vol zouden worden gelegd, wordt er nog niet genoeg energie opgewekt om aan de duurzame energiedoelstellingen te voldoen. Voor het grootschalig opwekken van zonne-energie moet er daarom een combinatie gemaakt worden tussen zonnepanelen op daken en zonnepanelen op land.

Zoveel mogelijk zon op dak

Gemeente Meierijstad zet zoveel mogelijk in op zon op dak. We stimuleren dit zowel voor inwoners als voor bedrijven door voorlichting te geven. Maar ook door afspraken te maken met woningcorporaties en het beschikbaar stellen van leningen om sneller tot realisatie te komen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat we als gemeente in 2050 CO2 neutraal moeten zijn en dat alle duurzame opwek hiervoor op eigen grondgebied moeten plaatsvinden. Als al het bruikbare dakoppervlakte benut wordt door zonnepanelen, dan nog is er duurzame energie nodig. Dit zorgt ervoor dat er nog 914 hectare zonnepanelen op land en 35 windmolens moeten worden gerealiseerd. Om nieuwe ontwikkelingen en technieken mee te nemen, evalueren we deze aantallen regelmatig.

Hoogste kwaliteit

Alleen zonneparken van de hoogste kwaliteit kunnen een omgevingsvergunning voor het zonnepark aanvragen. De kwaliteit wordt door een onafhankelijke commissie beoordeeld op drie hoofdprincipes:

 1. Ze moeten in het landschap passen;
 2. Ze moeten een meerwaarde hebben;
 3. Inwoners worden bij de totstandkoming betrokken en kunnen financieel deelnemen;

Passend in het landschap 

Bij de locatiekeuze, de omvang en de inpassing in het landschap, moeten de zonneparken voldoen aan de volgende ontwerpprincipes:

 • de belangrijke zichtlijnen naar het achterliggende landschap moeten worden gerespecteerd;
 • gebiedseigen beplantingen en/of landschapselementen moeten worden gebruikt en behouden;
 • er moet voldoende afstand zijn tot sloten en wegen zodat ze niet opvallen;
 • er moet voldoende afstand zijn tot woningen (minimaal 100 meter); 
 • de zonneparken sluiten aan op bestaande (hoofd)structuren (barrières) in het landschap, zoals bestaande beplanting;
 • de openheid van het gebied moeten behouden blijven;
 • het zonnepark moet een verzorgd totaalbeeld hebben;
 • de bodem moet ademruimte hebben, en er moet voldoende licht bij kunnen.

Biodiversiteit

We vinden het belangrijk dat er gezocht wordt naar extra maatschappelijke meerwaarde voor mensen, dieren, planten en het klimaat. Er zijn veel mogelijkheden om de (maatschappelijke) meerwaarde vorm te geven. Bijvoorbeeld het vergroten van de biodiversiteit en het creeren van een meerwaarde voor de natuur. Dit kan bestaan uit de aanleg van natuur- en landschapselementen (amfibieënpoelen, natuurvriendelijke oevers, hakhoutbosjes, weidevogelgebieden, het tegengaan van  verdroging, enz.) en specifieke maatregelen ter bevordering van insecten, bijen, vlinders of bijzondere soorten zoals de das of de kamsalamander. 

Het kan ook gebeuren dat voor de aanleg van een zonnepark ontsierende (agrarische) bebouwing wordt gesloopt of verharding wordt verwijderd.