Financiën

Alle planning en control documenten zijn verzameld op het P&C-portaal

Alle planning en control documenten zijn verzameld op het P&C-portaal.

Website Portaal Planning en Control

Op deze website vindt u onder andere informatie over:

Het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staan voor de komende vijf jaar de ambities omschreven en wat we willen bereiken. De gemeenteraad stelt het coalitieakkoord vast. Daarna krijgt het college de opdracht om het akkoord uit te werken in een collegeprogramma.

Het collegeprogramma

In het collegeprogramma lees je onder andere welke activiteiten er in gang worden gezet om de ambities te bereiken. Het collegeprogramma voor 2017-2022 heet “Mijlpalen voor Meierijstad”.

De kadernota

De jaarlijkse kadernota beschrijft op hoofdlijnen wat we in dat jaar gaan doen om onze ambities uit het collegeprogramma waar te maken.

Begroting

De begroting is de uitwerking van de kadernota en geeft op weer welke activiteiten we gaan uitvoeren in het komende begrotingsjaar. Ook de uitgaven en inkomsten van de gemeente Meierijstad worden hier weergegeven voor de komende 4 jaar.

Bestuursrapportages

De gemeente maakt elk jaar een twee tussentijdse bestuursrapportages. De 1e bestuursrapportage is een financiële afwijkingenrapportage. De 2e bestuursrapportage is een voorgangsrapportage over zowel beleid als financieel.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het college legt in de jaarstukken verantwoording af over het gevoerde beleid aan de gemeenteraad.