Privacy

Wij gebruiken persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegeven en wat uw privacyrechten zijn.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Onze privacydoelstellingen zijn:

 • wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten;
 • wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
 • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen, kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen aanpassen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Meierijstad kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14 0413 of via privacy@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER). Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het privacyreglement website van de gemeente Meierijstad.

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarom?

Wij hebben als gemeentelijke organisatie wettelijke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 • Voorbeeld wettelijke taak en verplichting: het aanvragen van een paspoort of het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, belastingen, veiligheid en zorg gebruiken wij persoonsgegevens.

Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kan het zijn dat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 • Voorbeeld uitvoeren overeenkomst: u krijgt schuldhulpverlening via de gemeente
 • Wij kunnen verschillende persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw Burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken.
 • Voorbeeld bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een lichamelijke beperking of gegevens over een veroordeling.

Deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ krijgen extra bescherming en gebruiken wij alleen wanneer de wet ons deze ruimte geeft. Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten. In dit register houden wij bij welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Heeft u vragen over dit register of wilt u het register bekijken? Dan kunt u een afspraak maken met een Privacy Officer. U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0413 of per email privacy@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER).

Wat zijn mijn privacyrechten?

U hebt een aantal privacyrechten:

 • Inzageverzoek: U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
 • Recht op verbetering, aanvulling en afscherming: U hebt het recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.
 • Recht op verwijdering: U hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van gebruik: U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om persoonsgegevens over te dragen: U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

U kunt gebruikmaken van uw privacyrechten. Dit doet u door schriftelijk een verzoek bij ons in te dienen. In het algemeen reageren wij binnen 30 dagen op uw verzoek. U kunt het verzoek sturen via:

Deelt de gemeente mijn persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Wij delen uw persoonsgegevens wel met een andere partij als dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken en verplichtingen, bijvoorbeeld met Politie, Belastingdienst of Veilig Thuis. Deze partij is dan zelf verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen zal een andere partij uit naam van ons een opdracht of dienst uitvoeren. Het kan zijn dat bij de uitvoering van deze opdracht of dienst persoonsgegevens worden gebruikt. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin wij afspraken maken over het gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens. In dit geval blijven wij wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG is binnen onze organisatie toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze FG. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0413 of stuur een mail (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER).‚Äč

Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij hebben daarom passende (beveiligings-)maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wilt u meer informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen of hebt u het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed bij ons zijn beveiligd? Neemt u dan contact op via privacy@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER).

Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als u persoonsgegevens bij ons achter laat zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. Wie zijn wij? Wij zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad. De burgemeester is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt voor de veiligheid. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt bij de griffie, de raadscommissie en personeel van de gemeenteraad. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de rest van de persoonsgegevens die worden gebruikt.

Onze organisatie kent ook nog andere onderdelen die zelf verantwoordelijk zijn voor de omgang met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Rekenkamer en de Commissie voor de Bezwaarschriftenprocedure. Deze organisaties controleren en adviseren de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad vanuit verschillende vakgebieden. Voor de uitvoering van de controles en het geven van adviezen kunnen zij uw persoonsgegevens ontvangen.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP. De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.

Cameratoezicht

De Gemeente Meierijstad maakt in openbare ruimte gebruik van cameratoezicht. Het beeldmateriaal wordt opgeslagen om te gebruiken voor onderzoek als er diefstal, vandalisme of andere overtredingen hebben plaatsgevonden. De betreffende beelden worden overgedragen aan de politie voor verder onderzoek en als bewijslast. Na 14 dagen worden alle ongebruikte beeldmaterialen vernietigd. Gemeente Meierijstad maakt gebruik van cameratoezicht onder de volgende voorwaarden:

 • Voor het bewaken van openbare orde en veiligheid
 • Het kunnen registreren van raadsvergaderingen en openbare zittingen
 • Om bewaken veiligheid te waarborgen in openbare ruimten en gebouwen
 • openbare ruimten (zwembaden, sporthallen)
 • openbare gebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf en locaties)