Locale Inclusieagenda 2022-2023

In Meierijstad doet iedereen mee, vanuit eigen talenten. Met deze ambitie werkt Meierijstad aan een inclusieve gemeente. De activiteiten die we hierop uitzetten bundelen we in de lokale inclusieagenda (LIA).

Logo Meedoen in Meierijstad            

Informatie inwonersbijeenkomst Meedoen in Meierijstad in gebarentaal

Bekijk de video met informatie over de inwonersbijeenkomst in gebarentaal

 

Inleiding

Terugblik

In Meierijstad doet iedereen mee, vanuit eigen talenten. Met deze ambitie werkt Meierijstad aan een inclusieve gemeente. De activiteiten die we hierop uitzetten bundelen we in de lokale inclusieagenda (LIA). Voor het bouwen van de vorige LIA hebben we in 2018 via een inwonersbijeenkomst met ervaringsdeskundigen opgehaald waar de behoeften liggen op dit thema. Daarnaast is er gestart met de projectgroep Inclusieve Samenleving waarin ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van verschillende organisaties deelnemen. Eind 2019 is inclusie als programmalijn gestart. Sindsdien hebben we veel geïnvesteerd in activiteiten op verschillende thema's.
Vanuit de vorige LIA hebben we, ondanks beperkingen door corona, veel waardevolle projecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld: realisatie stimuleringsfonds toegankelijkheid, realisatie Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad en realisatie individuele studietoeslag voor studenten met een beperking. Verder zijn er diverse bewustwordingsacties zowel intern als extern geweest, zoals workshops met ervaringsparcours, interviews met ervaringsdeskundigen, webinars en e-learning module en publicaties in lokale bladen. Maar ook het schouwen van gemeentelijke openbare gebouwen en stemlocaties op toegankelijkheid en daar waar nodig al (deels) gerealiseerde aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren. De PSO-certificering van onze gemeente is voor 2 jaar verlengd en wederom met het certificaat voor trede drie, waarmee wij als werkgever koploper zijn als het gaat om het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een MVO-coördinator aangesteld. Eind 2021 hebben we voldaan aan het wettelijke quotum voor de banenafspraak. Daarnaast hebben we ook op het gebied van digitale toegankelijkheid grote stappen gezet. En als kers op de taart hebben we de top 12 bereikt in de Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021.

Vooruitblik

Desondanks zien we dat we door de coronacrisis nog niet klaar zijn met de adviezen die we vanuit de inwonersbijeenkomst hebben opgehaald. Daarnaast willen we de vorm van de LIA wat aanpassen omdat we weer een stap verder zijn én dit meer actiegericht is.
In deze LIA focussen we op vijf thema's:

 1. Fysieke toegankelijkheid (van openbare gebouwen, openbare toiletten en stemlocaties)
 2. Naar een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie
 3. Tegengaan van racisme en discriminatie
 4. Uniek sporten & positief sportklimaat
 5. Digitale toegankelijkheid

Bewustwording

Bewustwording is een cruciaal onderdeel bij het werken aan een inclusieve samenleving. Tegelijkertijd zien we dat bewustwording effectiever kan worden bereikt als we dit gericht koppelen aan de thema's waarop we aan het werk zijn. Daarom hebben we dit zoveel mogelijk geïntegreerd in de vijf thema's zodat we vanuit deze thema’s hier gericht mee aan de slag gaan. Tegelijkertijd hebben we twee afzonderlijke projecten waarmee we een extra boost geven aan de bewustwording rond inclusie: het Stimuleringsfonds Toegankelijkheid en de Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad.

Stimuleringsfonds Toegankelijkheid

Als gemeente willen we stimuleren dat ook anderen inclusief denken en met het Stimuleringsfonds Toegankelijkheid willen we als gemeente fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid stimuleren. Dus organisaties zonder winstoogmerk die de fysieke toegankelijkheid van hun gebouw of evenement willen verbeteren, die hun website digitaal toegankelijk willen maken of hun sociale activiteit toegankelijk willen maken voor mensen met een beperking kunnen een eenmalige subsidieaanvraag indienen. Dit stimuleringsfonds 
toegankelijkheid is ook in 2022 beschikbaar.

Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kan doen. Organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inzetten zodat inwoners mee kunnen doen, willen we in Meierijstad graag op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Hiervoor hebben we een waarderingsprijs ontworpen.
Met het uitreiken van deze Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad wil de gemeente waardering uitspreken voor de inzet voor onze inwoners. Daarnaast willen we laten zien welke mooie activiteiten of mogelijkheden er zijn zodat iedereen mee kan doen. Hiermee hopen we ook anderen te inspireren, enthousiast te maken en de bewustwording te vergroten.
Een kunstenares heeft 12 kunstwerken, elk bestaande uit 5 porseleinen vazen, gemaakt. Ook hierbij is de visie “niet over ons, zonder ons” toegepast. Zes organisaties waar mensen met diverse beperkingen komen voor creatieve dagbesteding hebben tekeningen gemaakt die op de vazen zijn gedrukt.
Inmiddels is de waarderingsprijs 3 keer uitgereikt. Namelijk aan de vrijwilligers voor een soos voor mensen met licht verstandelijke beperking, aan het team van een basisschool en aan een vrijwilliger die rolstoeltennis en -padeltrainingen geeft. In zowel 2022 als in 2023 worden de overige waarderingsprijzen regelmatig uitgereikt.

Actie, planning en kosten
Actie                         Planning                 Kosten
Stimuleringsfonds Toegankelijkheid  2022 30.000*
Waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad  2022 en 2023 1.000*

* kosten worden betaald uit budget Inclusieve Samenleving

Niets over ons zonder ons

Een tweede cruciaal onderdeel is dat we voor alle thema's gebruik maken van de ervaringen en inzichten van ervaringsdeskundigen. Elk thema doet dit op de manier die past bij het doel: zo zijn we vanuit sport in gesprek met alle verenigingen; bevragen we onze medewerkers, gaan we onderzoek doen naar de behoeften van LHBTIQ+ community en blijven we in samenwerking met de Projectgroep Inclusie en Stichting Toegankelijk Meierijstad.
Wanneer inclusie ook na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 als bestuurlijk speerpunt wordt omarmd, kunnen we de LIA verder aanvullen met nieuwe thema's. Hierover meer in het hoofdstuk groeimodel.

1. Fysieke Toegankelijkheid

Wat hebben we gedaan

1.1. Gemeentelijke openbare gebouwen

Als uitwerking van de Kadernota Vastgoed (2018) heeft de gemeente aan Stichting Toegankelijk Meierijstad gevraagd alle openbare gemeentelijke gebouwen te schouwen op toegankelijkheid. Begin 2019 hebben zij hun rapport aangeboden met aanbevelingen om indien nodig de toegankelijkheid te verbeteren. In de loop van 2019 zijn de aanbevelingen en conclusies vertaald in een overzicht van kleine en meer ingrijpende toegankelijkheidswerkzaamheden. Het lag in de bedoeling om de kleine werkzaamheden in 2020 uit te voeren. Voor de grotere werkzaamheden zijn kredieten beschikbaar gesteld voor uitvoering ervan in 2021 en 2022. De kleine werkzaamheden worden vanwege enige vertraging in verband met Covid-19 in 2022 afgerond.
De meer ingrijpende werkzaamheden worden in 2022 (met uitloop in 2023) uitgevoerd in combinatie met de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende gebouwen.

1.2. Stemlocaties

In de Kieswet staat dat verkiezingen zo toegankelijk mogelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In 2019 waren er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen en in 2021 waren er Tweede Kamer verkiezingen. Voor deze verkiezingen zijn de vrijwilligers van de Stichting Toegankelijk Meierijstad gevraagd om de (beoogde) stemlocaties te schouwen op toegankelijkheid. De aanbevelingen van de stichting hebben geleid tot aanpassingen bij de stemlocaties.
Om in het kader van inclusie zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten stemmen, zijn enkele extra voorzieningen getroffen of aangeschaft. Zo was beschikbaar:

 • een kandidatenlijst in gesproken vorm en een loep op ieder stembureau voor kiezers die blind of slechtziend zijn,
 • een verkiezingskrant en instructiefilm hoe te stemmen in eenvoudige taal voor laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking,
 • op diverse momenten was iemand in het stemlokaal aanwezig die gebarentaal machtig is voor de inwoners die deze ondersteuning bij het stemmen wilden gebruiken.

Dit laatste is ook kenbaar gemaakt via social media met een film in gebarentaal.

1.3. Openbare mindervalide toiletten

In 2019 staat Meierijstad landelijk op de 9de plaats als meest toiletvriendelijke gemeente. De rangorde is als volgt berekend: toilet dichtheid per 1000 inwoners volgens de Hoge Nood App. Begin 2000 heeft gemeente een nulmeting gedaan van het aantal openbare en semi-openbare toiletten in Meierijstad volgens de Hoge Nood App. Er zijn ten tijde van de nulmeting 38 openbare toiletten in Meierijstad. Bij gemeentelijke nieuwbouw projecten bespreken we mogelijke kansen voor het aanleggen van een openbaar mindervalide toilet.
Na de nulmeting is de vervolgstap dat Stichting Toegankelijk Meierijstad de horeca en winkels schouwt op toegankelijkheid en hierbij aandacht vraagt voor het openstellen van aanwezige toiletten voor ook niet gasten. Door de coronacrisis is deze schouw niet
doorgaan. En door de coronacrisis zijn veel winkels en horeca met periodes gesloten waardoor de (semi-)openbare toiletten niet beschikbaar zijn voor inwoners en bezoekers.
Op 8 juli 2021 is bij behandeling van de kadernota 2022 door de gemeenteraad een amendement Hoge Nood aangenomen. Hierin staat dat er in 2022 in de centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een zelfreinigend openbaar (24 uurs bereikbaar) mindervalide toilet moet worden gerealiseerd. Hiervoor stelt de raad een budget van € 255.000 beschikbaar.

Wat is ons doel en wat gaan we doen om dit te bereiken

Doel is om Meierijstad op drie onderdelen fysiek toegankelijker te maken: aanpassingen van onze gemeentelijke openbare gebouwen, toegankelijkheid van onze stemlocaties en het realiseren van openbare toiletten.

1.1. Gemeentelijke openbare gebouwen

Vanaf het moment dat onze openbare gebouwen het label (de sticker) “volledig fysiek toegankelijk” hebben, blijven we de fysieke toegankelijkheid monitoren en zo nodig aanpassen. De monitoring/screening hierop doen we in samenspraak en overleg met de Stichting Toegankelijk Meierijstad in combinatie met ervaringsdeskundigen.
Bij grootschalige en ingrijpende renovaties en verbouwingen wordt de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen en van de inpandige voorzieningen aan de voorkant al afgestemd met de STM.

1.2. Stemlocaties

Voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2022 en voor de verkiezingen in 2023 blijven we de fysieke toegankelijkheid van de stemlocaties controleren en indien nodig aanpassen. Ook treffen we extra voorzieningen zodat inwoners met een beperking voorbereid worden op de verkiezingen en tijdens de verkiezingsdag zo zelfstandig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen.

1.3. Openbare mindervalide toiletten

In 2022 voeren we de opdracht in het amendement Hoge Nood uit door in de centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een zelfreinigend openbaar (24 uurs bereikbaar) mindervalide toilet te realiseren. Voor de realisatie wordt het door de raad beschikbaar gestelde budget à € 255.000 ingezet. Indien nodig zal er meer budget gevraagd worden omdat er nog geen rekening is gehouden met kosten voor onderhoud, beheer, aanleg, schoonmaak en huur.
In 2023 hervat Stichting Toegankelijk Meierijstad de schouw van de horeca en winkels in Meierijstad. Zij vragen hierbij aandacht voor het openstellen van aanwezige toiletten voor ook niet gasten. Hiermee hopen we het aantal semi-openbare toiletten in onze gemeente uit te breiden.

Hoe meten we ons resultaat

1.1. Gemeentelijke openbare gebouwen

De toegankelijkheid van de gemeentelijke openbare gebouwen wordt gemeten door het periodiek controleren van de toegankelijkheid met behulp van/door ervaringsdeskundigen(n) aan de hand van de hiervoor geldende wet- en regelgeving (Bouwbesluit) en de hiervoor door de STM opgestelde en gehanteerde richtlijnen/checklist.

1.2. Stemlocaties

Het schouwrapport van Stichting Toegankelijk Meierijstad voor de verkiezingen voor 2022 en het rapport voor 2023 geeft inzicht in de toegankelijkheid van de stemlocaties. De extra voorzieningen op de verkiezingsdag om zo zelfstandig mogelijk te kunnen stemmen voor mensen met een beperking worden door WA Burgerzaken in kaart gebracht.

1.3. Openbare mindervalide toiletten

Eind 2022 wordt geëvalueerd of het amendement is uitgevoerd en er in de centra van de drie hoofdkernen een openbaar mindervalide toilet is gerealiseerd.
Medio 2023 wordt gekeken hoeveel openbare toiletten Meierijstad volgens de Hoge Nood App kent. En dit aantal wordt vergeleken met de nulmeting.

Overzicht planning en kosten uitvoering
Actie     Planning              Kosten
Gemeentelijke openbare gebouwen 
80 kleine aanpassingen van in totaal 143 aanpassingen (56%) waarvan reeds 54 (67,5%) uitgevoerd. 2022 Ten laste van de gebouwenexploitaties (klein onderhoud en materiaalkosten)
63 meer ingrijpende aanpassingen van in totaal 143 aanpassingen (44%) zijn/ worden in 2022 met een mogelijke uitloop naar 2023 uitgevoerd   2022 met mogelijke uitloop naar 2023 Voor deze investeringen is in totaliteit een krediet beschikbaar gesteld van € 313.000 verdeeld over 2 jaren, voor 2021 € 162.000 en voor 2022 € 151.000
De 26 resterende aanpassingen (32,5%) worden in 2022 uitgevoerd.
2022  
nader te bepalen
Monitoring/toetsing van met name de uitgevoerde grote /meer ingrijpende toegankelijkheidswerkzaamheden. 2023 p.n.
Stemlocaties 2023
Toegankelijke stemlocaties en verkiezingen Maart 2023   Budget BZ
Openbare mindervalide toiletten 
Realisatie 3 openbare mindervalide toiletten conform amendement Hoge Nood Eind 2022 € 255.000 (evt nog op te hogen)
N.a.v. schouw horeca en detailhandel toename aantal semi-openbare toiletten Q1 2023 0 (is onderdeel van structurele subsidie STM) 
2. Naar een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie

Wat hebben we gedaan

In 2021 is er invulling gegeven aan de nieuwe functie van MVO coördinator. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO coördinator zet zich in om in de organisatie werkmogelijkheden te creëren voor de doelgroep die zonder ondersteuning lastig werk vindt. Zoals aan mensen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep Banenafspraak vallen. Inmiddels zijn 19 medewerkers met een indicatie Banenafspraak werkzaam bij gemeente Meierijstad.

Sinds 2018 zijn we PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) gecertificeerd op trede 3. Ook na hercertificering, in 2020, hebben we deze positie op de ladder weten te behouden. PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de toets momenten in 2018 en 2020 is gebleken dat gemeente Meierijstad op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Binnen de werkateliers van gemeente Meierijstad streven we naar diversiteit in talenten, kennis, vaardigheden, leeftijd, sekse, culturele achtergrond, fysieke vermogens en eigenschappen van mensen. En we streven naar een inclusieve cultuur; een cultuur waarin ruimte is voor verschillen tussen collega's en waarin collega's zich thuis voelen. Om een inclusief werkklimaat te bevorderen is in mei 2021 gestart met een ambassadeursnetwerk diversiteit en inclusie.
De ambassadeurs zijn er om ervaringen op te halen, te signaleren, verwijzen en om eigen talenten in te zetten bij activiteiten ter bevordering van diversiteit en inclusie in de organisatie. Inmiddels zijn er zo'n 5 bijeenkomsten geweest. Wensen en ambities zijn in kaart gebracht. Er zijn bewustwordingsacties bedacht en een onderzoek, een 0-meting, naar het inclusieve werkklimaat van gemeente Meierijstad is aangevraagd bij het NIM (Nederlandse InclusiviteitsMonitor).

Wat is ons doel en wat gaan we doen om dit te bereiken

Een diverse organisatie is een organisatie die een goede afspiegeling is van de inwoners van Meierijstad. Van uitvoering tot beleid en van management tot bestuur. Een inclusieve organisatie is een organisatie die de meerwaarde van een divers medewerkersbestand ziet. In een inclusieve werkcultuur worden verschillen gewaardeerd en benut. Met een divers en inclusief werkklimaat willen wij onze dienstverlening beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze inwoners.

In het voorjaar van 2022 meten we door middel van een medewerkersscan en beleidsscan het inclusiviteitsklimaat in de organisatie. Dit onderzoek wordt gedaan door de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM). Door systematisch informatie te verzamelen over belangrijke kenmerken van het diversiteitsbeleid, en de ervaringen van medewerkers, zal worden aangegeven waar nog knelpunten zijn en op welke manier winst te behalen is.

Hoe meten we ons resultaat

Met behulp van het NIM starten we het onderzoek naar het inclusieve werkklimaat. Over 2 jaar kunnen we het onderzoek nog eens laten uitvoeren om zo de uitkomsten met elkaar te vergelijken.
In mei 2022 vindt er opnieuw een audit plaats om onze positie op de PSO ladder te meten.

Overzicht planning en kosten uitvoering

Halverwege 2022 worden aan de hand van het NIM rapport en de PSO Audit de acties voor 2023 uitgezet.
Actie     Planning     Kosten
Meting naar inclusief werkklimaat door NIM Start voorjaar 2022
Oplevering: 3 maanden na ingeleverde data (juli 2022)
Kosten: 2995,- euro (P-budget)
PSO Audit Mei 2022 Kosten: 1715,75 euro (P-budget)
3. Tegengaan van racisme en discriminatie

Wat hebben we gedaan

Na de in juli 2020 aangenomen motie “Niets doen kan niet meer” is de programmalijn verbreed door zich ook te richten op discriminatie en racisme. Hiervoor is de notitie anti-discriminatie geschreven dat informatie geeft over discriminatie in Meierijstad en over wat wij doen om een inclusieve gemeente te zijn, zonder discriminatie, waarin iedereen mee mag doen.
In 2021 zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een online training gericht op het herkennen van discriminatie. Deze training is in samenwerking met RADAR opgesteld en is beschikbaar via het online leerportaal ‘De Samenscholing’. Deze training gaat in op wat discriminatie is, waar je discriminatie kan melden en gaat in op verschillende casuïstiek, waarbij gevraagd wordt of er sprake is van discriminatie of niet. Deze casuïstiek is gebaseerd op situaties die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en waar RADAR in heeft geïntervenieerd. Door deze training hopen we onze medewerkers bewust te maken van het onderwerp en hen inzichten en handvatten te geven om discriminatie eerder of beter te herkennen.
Verder is er aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt zowel bespreekbaar gemaakt binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Bijvoorbeeld bij organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen.

Daarnaast heeft RADAR verschillende webinars gegeven:

 • Racisme in mijn gemeente: hoe pak ik dat aan?
 • LHBTI+… ach is daar nu nog aandacht voor nodig in deze tijd?
 • Inclusie & participatie, waar staan we en hoe nu verder?
 • Inclusief gemeentebeleid

De uitnodiging voor deze webinars zijn breed verspreidt, zowel intern als extern; bij onze maatschappelijke partners en scholen.

Wat is ons doel en wat gaan we doen om dit te bereiken

Vanaf 2022 is er extra geld ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga). Dit betekent dat we meer bewustwording rondom dit thema kunnen gaan creëren, RADAR een versterkingsslag kan maken met betrekking tot de wettelijke anti-discriminatietaken en dat we daarnaast kunnen inzetten op preventieactiviteiten.
Op basis van trends en ontwikkelingen (zichtbaar in de discriminatiecijfers) in zowel Nederland als in de gemeente Meierijstad heeft RADAR verschillende preventieactiviteiten aangeboden:

Inclusieve gemeente

Om discriminatie en racisme binnen onze gemeente zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat we beginnen binnen onze eigen organisatie. Hoe zijn wij als werkgever, zijn we een goede representatie van onze inwoners en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bewuster zijn van discriminatie, zijn belangrijke vragen waar we mee aan de slag willen. RADAR heeft verschillende trainingen die zich richten op inclusief werkgeverschap. Onderstaande trainingen willen we afnemen bij RADAR:

 • Training iedereen aan de slag voor P&O
  Deze training geeft inzicht in de do’s en don’ts bij werving- en selectieprocedures op het gebied van (on)gelijke behandeling.
 • Training inclusie op de werkvloer
  In deze training ervaren deelnemers wat discriminatie met een persoon doet. Ze worden bewust van de eigen voorkeuren en onbewuste vooroordelen en hoe dit een rol kan spelen op anderen.
  We willen beginnen met het trainen van het ambassadeursnetwerk en het programmateam inclusie. Zij zijn diegene die inclusie, diversiteit en discriminatie binnen de organisatie breed willen uitdragen. Door het volgen van deze training krijgen zij inzichten en handvatten om discriminatie en ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Vervolgens wordt onderzocht voor welke andere ateliers deze training interessant is.
 • Inspiratieworkshops inclusieve organisatie
  Middels korte inspiratieworkshops (2 uur) belicht RADAR onderwerpen rondom discriminatie en inclusie en worden handvatten gegeven, blinde vlekken in beeld gebracht en wordt uitgelegd wat iemand kan doen om discriminatie te voorkomen. Deze workshops zijn:
 • Hoe divers is uw organisatie?
 • De grote discriminatiequiz
 • Discrimineren? Dat doe je toch niet?
  Deze workshops willen we beschikbaar stellen tijdens een themaweek gericht op inclusie en diversiteit.

Hoe meten we ons resultaat

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat slechts drie procent van de Nederlanders die discriminatie ervaart, hier ook daadwerkelijk een melding van maakt bij een anti-discriminatievoorziening. Dit kan enerzijds liggen aan de naamsbekendheid van het meldpunt en anderzijds aan de meldingsbereidheid van de inwoners.
Op het moment dat inwoners niet weten dat zij discriminatie kunnen melden bij RADAR, heeft dit invloed op de discriminatiecijfers, er is namelijk sprake van meer discriminatie dan terug te zien is in de cijfers. Wanneer er meer aandacht wordt besteed aan de naamsbekendheid van RADAR en daarbij een groei van het aantal meldingen plaatsvindt, hoeft dit niet gelijk te betekenen dat discriminatie in de gemeente gestegen is. Het kan namelijk ook zo zijn dat er al sprake was van discriminatie, maar dat dit niet werd gemeld bij de voorziening. Daarnaast heeft de meldingsbereidheid van inwoners ook invloed op de discriminatiecijfers binnen de gemeente. Op het moment dat mensen niet melden dat zij slachtoffer zijn van discriminatie, zien we dit niet terug in de cijfers, maar dit betekent niet dat er geen discriminatie in onze gemeente is.
Een toename in de cijfers kan dus enerzijds liggen aan meer discriminatie in onze gemeente, anderzijds kan het ook liggen aan een verhoogde meldingsbereidheid en het feit dat inwoners de voorziening beter weten te vinden.

Overzicht planning en kosten uitvoering

Jaarlijks wordt met RADAR gekeken welke preventieactiviteiten passend zijn bij de behoefte van de gemeente. Halverwege 2022 onderzoeken we welke preventieactiviteiten we afnemen voor 2023.
De totale kosten voor het afnemen van preventieactiviteiten bij RADAR zijn €19.250. De Meicirculaire 2021 vermeldt dat er vanaf 2021 jaarlijks extra middelen ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga). De verkregen middelen zijn toereikend om de preventieactiviteiten te financieren.

Preventieactiviteiten
Actie     Planning     Kosten
Training iedereen aan de slag voor P&O Q1/Q2 2022 €2.400
Training inclusie op de werkvloer Q1/Q2 2022 €4.800
3 Inspiratieworkshops inclusieve organisatie Q4 2022 €4.200
onderzoek naar LHBTI-community Heel 2022  € 5.000
Bijeenkomst samen veilig sporten Q2 of Q3 2022 € 2.850
4. Uniek sporten en positief sportklimaat

Wat hebben we gedaan

In 2018 is de sportnota ‘Sportief in Bewegen 2030’ vastgesteld. In deze nota worden de sportambities van Meierijstad uitgewerkt in actielijnen. Het actieplan positief sportklimaat en actieplan uniek sporten zijn uitwerkingen van de sportnota ‘Sportief in Bewegen 2030’.
Het actieplan uniek sporten is gericht op het sportaanbod voor de inwoners van Meierijstad en streeft naar een inclusieve sportdeelname. Het positief sportklimaat is gericht op de sportomgeving en is gericht op het voorkomen en terugdringen van grensoverschrijdend gedrag.

Actieplan uniek sporten

Inwoners met een beperking proberen we op allerlei manieren te stimuleren om te sporten en te bewegen. Zo hebben onze sportcoaches een makelaarsfunctie waarbij zij sporters met een hulpvraag begeleiden richting passend sportaanbod. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor een specifieke doelgroep onder de unieke sporters. Tevens helpen onze sportcoaches sportverenigingen die sport- en beweegprogramma’s aan willen bieden voor een bepaalde doelgroep. De actiepijlers zijn gericht op:

 • Het versterken van de samenwerking met de diverse partners om tot vernieuwd sportaanbod te komen. Hieruit heeft de samenwerking met de PSV Foundation geresulteerd tot het mogelijk maken van een breed aanbod gericht op passend voetbal.
 • Het opleiden van trainers/coaches zodat ze trainingen en coaching kunnen geven aan sporters met een beperking. Hieraan is invulling gegeven in vorm kadertrainingen bij de diverse clubs in Meierijstad gericht op het omgaan van sporters met autisme en gedragsproblemen.
 • Het ontwikkelen van een breed sport en beweeg aanbod wat inclusief is zoals Walking Sports gericht op de ouderen en Beweegboost gericht op mentale problematiek.
 • Het toegankelijk maken van voorzieningen aan onder andere de zwembaden.

Actieplan positief sportklimaat

Iedereen moet kunnen genieten van sporten en bewegen. Een positief sportklimaat draagt hier enorm aan bij. Onderzoek toont aan dat sporten en bewegen een positief effect kan hebben op sociale verbinding binnen een samenleving, mits er sprake is van een veilige sportomgeving. Samen met een veelheid aan partners zijn er diverse acties ten uitvoering gebracht. Dit zijn de volgende acties:

 • Het verbinden van beleid voor grensoverschrijdend gedrag aan de subsidiëring van sportverenigingen.
 • Het ontwikkelen van een handreiking voor sportverenigingen om maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.
 • Het aanbieden van de cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor sportverenigingen.
 • Het aanbieden van verenigingsondersteuning door middel van een verenigingsadviseur die vraag gericht verenigingen adviseert.

Wat is ons doel en wat gaan we doen om dit te bereiken

In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. De overtuiging dat sporten en bewegen bijdraagt aan een beter leven vormt de basis van onze sportambities. Dat betekent een sportwereld waarin iedereen mee kan doen, jong of oud, met of zonder beperking. Maar sporten en bewegen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. In de Sportnota 'Sportief in Beweging 2030' staat de actielijn uitgewerkt waarin wordt gesteld een aantrekkelijk sportaanbod te willen ontwikkelen voor iedereen.
In de sportnota ‘Sportief in Bewegen 2030’ staat de actielijn opgenomen: ‘Een aantrekkelijk sportaanbod te willen ontwikkelen voor iedereen’. Voor de uitvoering van de actielijn zijn onder andere het actieplan uniek sporten en actieplan positief sportklimaat samengesteld. De opgenomen en reeds ingezette acties zetten we voort en evalueren we met onze partners. Aanvullend is een algemeen doorlopend aandachtspunt het creëren van bewustwording bij de inwoners van Meierijstad. Belangrijke middelen, die ontwikkeld worden om aandacht te geven aan de uitgewerkte acties gericht op inclusiviteit, zijn de livegang van de nieuwe website ‘Meierijstad Beweegt’ en het magazine over positief sportklimaat.

Hoe meten we ons resultaat

De acties die bijdragen aan het behalen van de sportambities van Meierijstad zullen periodiek gemonitord en geëvalueerd worden, in samenwerking met de Sportraad en de betrokken partners.

Overzicht planning en kosten uitvoering
Actie                         Planning                 Kosten*
Bewustzijn inclusief sportaanbod vergroten door o.a. de livegang van website ‘Meierijstad Beweegt’ 2022 Zie *
Uitvoering acties, actieplan uniek sporten zoals bijvoorbeeld de sport en beweeg programma’s Beweegboost, Sportmaatjes, Bewegen voor inwoners met dementie, passend voetbal en uniek zwemmen  Doorlopend 2022 Zie *
Uitvoering acties, actieplan positief sportklimaat zoals bewust zijn positief sportklimaat vergroten, thema avonden organiseren en verenigingsadvies Doorlopend 2022 Zie *
Afhankelijk van resultaten en evaluatiegesprekken worden acties uit actieplan uniek sporten en actieplan positief sportklimaat in 2023 2023 Zie *

* Voor de uitvoering van de verschillende acties wordt gebruik gemaakt van bestaande budgetten. De budgetten zijn in de begroting verwerkt van de Sportnota 'Sportief in Beweging 2030', het Sportakkoord en het Vitaliteitsakkoord.
Op basis van de gemonitorde resultaten en opgehaalde informatie uit de evaluatiegesprekken worden de acties uit het actieplan uniek sporten en actieplan positief sportklimaat gecontinueerd in 2023.

5. Digitale toegankelijkheid

Per 1 juli 2018 is de overheid wettelijk verplicht om websites toegankelijk te maken. Dit is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid. Daarnaast verplicht de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden. Tenslotte staat in de Mijlpalen van Meierijstad de ambitie dat iedereen mee moet kunnen doen, verspreid over de verschillende programma’s waaronder Inclusie.

Wat hebben we gedaan

Om grip te krijgen op het brede werkgebied van digitale toegankelijkheid stelden we begin 2020 een projectgroep in. Hierbij werden medewerkers betrokken vanuit diverse werkateliers. We brachten in kaart wat digitale inclusie voor onze gemeente inhoudt en wat er moet gebeuren om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.
Per 1 juli 2021 maakte de projectgroep ruimte voor een vaste formatieplaats (8 uur). De coördinator digitale toegankelijkheid is werkzaam binnen werkatelier Communicatie Online. Samen met het online team werkt zij dagelijks aan de online kanalen van de gemeente.

Acties in 2020 en 2021:

 • Onderzoek naar de wetgeving en de impact daarvan. Wat is verplicht volgens de huidige wetgeving? Wat zijn de ontwikkelingen?
 • Digitale toegankelijkheid geagendeerd bij het college. Wat houdt dit thema voor Meierijstad in en hoe kunnen we snelle stappen zetten?
 • Deelname aan de groep ‘koplopers’ binnen het aanjaagteam van het VNG. Daarmee doen we landelijk mee in de voorhoede.
 • Overzicht van websites, apps en webapplicaties. Voor de meeste websites en apps waarvoor we verantwoordelijk zijn, stelden wij een toegankelijkheidsverklaring op. Het gaat op dit moment om 40 openbare websites, 10 apps en 14 webapplicaties. Momenteel loopt nog een onderzoek naar het aantal webapplicaties dat moet voldoen aan de richtlijnen.
 • Afscheid van ontoegankelijke websites
 • Inkoop afspraken bij de aanschaf van nieuwe websites, apps en webbased applicaties
 • Keuze voor een nieuw toegankelijk systeem voor de gemeentelijke website en subsites
 • Opleiding en training van webredacteuren
 • Uitbreiding huisstijl gemeente met richtlijnen voor digitale toegankelijkheid
 • Bewustwording

Wat is ons doel

Gemeente Meierijstad wil dat iedereen gebruik kan maken van de online dienstverlening. Ongeacht een eventuele beperking. En ongeacht factoren als taalniveau, digitale vaardigheden of andere belemmerende omstandigheden. We realiseren ons hierbij dat iedereen op een gegeven moment tegen bepaalde beperkingen aan kan - of gaat - lopen.
We streven daarom liever naar een hogere kwaliteit van de online kanalen. Als onze websites technisch en inhoudelijk goed in elkaar zitten, verbeteren we de toegankelijkheid. En dat is beter voor iedereen, zelfs voor zoekmachines. Daarover gaat digitale toegankelijkheid en de wetgeving helpt ons hierbij.

Wat gaan we doen om dit te bereiken

 • We werken aan bewustwording en training van medewerkers
 • We maken concrete afspraken met leveranciers bij de aanschaf van applicaties
 • We plaatsen alleen toegankelijke inhoud op de website van de gemeente
 • We zorgen voor toegankelijkheidsonderzoeken en verbeterplannen voor alle websites en apps en bewaken de afspraken met leveranciers
 • We updaten jaarlijks het register met toegankelijkheidsverklaringen
 • We werken aan digitaal toegankelijke documenten zoals Word en Pdf

Hoe meten we ons resultaat

Het landelijk register is openbaar. Op dit moment zijn 52 websites, apps en webapplicaties opgevoerd. Het niveau van digitale toegankelijkheid is aangegeven in de scores A t/m D.

 • A – voldoet volledig     2    4%
 • B – voldoet gedeeltelijk     20    39%
 • C – eerste maatregelen genomen    9    17%
 • D – voldoet niet     21    40%
 • E – geen verklaring gepubliceerd        

We willen nog meer grip krijgen op de kwaliteit van de online kanalen. De komende jaren richten we het proces strakker in. We streven ernaar om het percentage websites, apps en applicaties met status A of B de komende 2 jaar te verhogen van 43% naar 75%.

Overzicht planning en kosten uitvoering:
Actie     Planning              Kosten*
Plugin axesWord licentie 3e kwartaal 2022 € 23.250 1e jaar; vervolgens € 20.250 per jaar
Training Acrobat Pro voor nabewerking pdf's  2e kwartaal 2022 € 1.750

*budget Communicatie Online

Groeimodel 2023

Willen we gericht slagen maken dan vraagt dat om een afbakening in de thema's. Voor 2022 en 2023 zijn dat:

 1. Fysieke toegankelijkheid (van openbare gebouwen, openbare toiletten en stemlocaties)
 2. Naar een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie
 3. Tegengaan van racisme en discriminatie
 4. Uniek sporten & positief sportklimaat
 5. Digitale toegankelijkheid

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien dit tijdspad is het logisch om te werken met een groeimodel, waarbij het nieuwe coalitieakkoord richtinggevend zal zijn voor de thema's en afbakening vanaf 2023. Hierdoor zijn ook nog niet alle acties vanaf 2023 concreet gemaakt. Binnen de gemeente worden bijvoorbeeld veel meer onderwerpen die inclusie raken al actief opgepakt, zoals inclusief onderwijs of laaggeletterdheid. Deze thema’s zijn nu nog niet opgenomen in de Lokale Inclusie Agenda, maar mocht de nieuwe coalitie dit willen dan is het in 2023 mogelijk extra thema’s aan te vliegen.