Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023

De ontwikkelingen rondom de energieprijzen verlopen grillig en er is nog steeds geen sprake van een stabiele situatie. Verschillende non-profitorganisaties, verenigingen en stichting krijgen mogelijk nu pas te maken met hogere energieprijzen. 

Burgemeester en wethouders vinden het erg belangrijk dat deze organisaties het hoofd boven water kunnen houden en de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. Daarom is wederom een subsidieregeling voor compensatie van hogere energielasten, nu voor het jaar 2023, vastgesteld. Sportverenigingen, kunst- & cultuurorganisaties, wijk- en gemeenschapshuizen en inloopvoorzieningen kunnen op basis van deze regeling een aanvraag voor compensatie indienen.

Subsidieregeling 2023

Uitgangspunt van de subsidieregeling is een compensatie van maximaal 75% van de gestegen energiekosten 2022 ten opzichte van 2023. Voor dit percentage is gekozen, omdat organisaties moeten wennen aan de gestegen kosten en deze organisaties maatregelen (hadden) kunnen nemen voor het besparen van energie.

Voor de berekening van de compensatie wordt het totale bedrag van de energienota 2023 vergeleken met de energienota 2022. Voor de berekening van de compensatie is gezocht naar een meer eenvoudige methode. Hiervoor is gekozen om administratieve rompslomp voor alle betrokkenen te voorkomen en omdat de berekening van de compensatie van 2022 als ingewikkeld werd ervaren. 

Aan de compensatie 2023 is één aanvullende voorwaarde gekoppeld. Er mag geen sprake zijn van een gestegen energieverbruik van meer dan 15%. De reden hiervan is dat er begin 2022 (tot eind februari/begin maart) nog sprake was van coronamaatregelen en hierdoor accommodaties mogelijk tot eind februari/begin maart gesloten waren (en er dus weinig tot geen energiegebruik was).

Verzoek eenmalige subsidieregeling

Subsidieaanvraag

U kunt tot en met 31 december 2024 een subsidieaanvraag indienen via de website van de gemeente. Een aanvraag moet ondersteund te worden met kopieën van jaarrekeningen en/of energienota’s. De behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat de subsidiepot leeg is. In totaal is er een budget van €300.000,- beschikbaar. 

DOE Meierijstad

Een van de maatregelen als antwoord op de energiecrisis in Meierijstad is de realisatie van één plek waar bedrijven, verenigingen en stichtingen hun energievragen kunnen stellen. Hiervoor is de website www.DOEMeierijstad.nl opgericht. De website is een zakelijk loket en geeft relevante informatie over subsidies, financieringsmogelijkheden, energiebesparende maatregelen en wet- en regelgeving.

Vragen

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Stel ze gerust aan Lidwien Smolders, via lsmolders@meierijstad.nl of 14 0413. U kunt ook contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij de gemeente.