Stimuleringsfonds Toegankelijkheid

Gemeente Meierijstad wil dat iedereen kan meedoen, zowel inwoners met als zonder een beperking. Alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan het openbare leven: werken, leren, winkelen, sporten, boodschappen doen, recreëren en uitgaan. Om te stimuleren dat iedereen in onze samenleving mee kan doen, is een toegankelijkheidsbudget opgericht. Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers zonder winstoogmerk kunnen in 2024 een aanvraag indienen voor dit stimuleringsbudget.

Welke activiteiten of projecten komen in aanmerking

 • Toegankelijk maken van een cultuurfestival
 • Markeringen op glazen deuren
 • Drempelplaat bij verenigingsgebouw
 • Website van vrijwilligersorganisatie toegankelijk maken

De aanvraag moet u minimaal 8 weken van te voren aanvragen. Dus voordat uw activiteit of project start. Ontvangt u van ons een bijdrage, dan willen wij dat u in uw communicatie uitingen aangeeft dat dit mede mogelijk is gemaakt is door ondersteuning van gemeente Meierijstad.

Nodig voor de aanvraag

Stuur bij uw aanvraag een plan van aanpak in voor de uitvoering van het voorstel, de activiteit of het project waarmee u de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking wilt vergroten. Dit plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 1. Duidelijke omschrijving van het voorstel, project of de activiteit:
  • motiveer uw voorstel, activiteit of project, voor wie de activiteit of aanpassing is bedoeld, het doel en het te verwachten resultaat in de samenleving.
  • hoe draagt uw voorstel, activiteit of project bij aan de doelen van de gemeente (zie Voorwaarden / spelregels).
 2. Begroting of offerte, met daarin alle kostenposten voor het voorstel, project of de activiteit.
 3. Datum of periode van uitvoering met bijbehorende planning.

Aanvragen stimulering toegankelijkheid

Voorwaarden

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Rechtspersonen (dus geen privé persoon / particulier).
 • Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers die in Meierijstad gevestigd zijn en geen winstoogmerk hebben. Dus ook een organisator die zijn evenement toegankelijk wil maken voor mensen met een beperking.
 • Ondernemers met winstoogmerk, zorginstellingen en woningbouw(corporaties) komen niet in aanmerking, tenzij het stimuleringsvoorstel leidt tot een toegankelijk publieke voorziening (bijv. een openbaar mindervalide toilet).

Eisen voorstel, activiteit of project 

Uw voorstel, activiteit of project

 • vergroot de toegankelijkheid, zodat mensen met een beperking mee kunnen doen,
 • is laagdrempelig en
 • vindt plaats in een wijk, buurt of straat in Meierijstad en richt zich op de inwoners van Meierijstad.

Toegankelijkheid

 • Sociale toegankelijkheid: evenementen, projecten of initiatieven die het meedoen van mensen met een beperking vergroten.
 •  Fysieke toegankelijkheid: Aanpassingen die de toegankelijkheid van openbaar toegankelijke gebouwen en voorzieningen vergroten voor mensen met een beperking.
 • Digitale toegankelijkheid: In de digitale omgeving aanpassingen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking vergroten.

Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van bovenstaande voorwaarden / spelregels beargumenteerd afwijken.

Subsidieregeling Incidentele Stimulering Toegankelijkheid gemeente Meierijstad

Budget

Het stimuleringsbudget voor 2024 is € 30.000,-.

 • Aanvragen worden voor maximaal 50% bekostigd, met een maximum van € 5.000,-. Totdat het plafond van het stimuleringsfonds is bereikt.
 • De aanvrager mag meerdere keren per jaar een voorstel ter verbetering van de toegankelijkheid indienen. Totaal zal niet meer dan € 5.000,- per jaar worden toegekend.
Contact

Wilt u meer informatie of hebt u op dit moment nog vragen? Neem dan contact op met Sandra Langenbach van de afdeling Beleid Sociaal Domein via 0413-381810 of slangenbach@meierijstad.nl