Privacy

U bent hier:

Privacyverklaring

Wanneer u gebruik maakt van de diverse webformulieren via de website van de gemeente Meierijstad, dan kunnen daarbij persoonsgegevens worden gevraagd. Ook kunt u door middel van het plaatsen van aanvullende opmerkingen extra persoonsgegevens aan ons verstrekken. De gemeente Meierijstad respecteert uw privacy als bezoeker van onze website en houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en u hierbij persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere  medische-, godsdienstelijke- of financiële gegevens.

Verwerkingsdoeleinden

De gemeente Meierijstad gebruikt persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke en publiekrechtelijke taken en om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het beoordelen en afhandelen van uw aanvragen;
  • Het inplannen, voorbereiden en afhandelen van afspraken;
  • Het registreren en afhandelen van meldingen;
  • Het registreren en afhandelen van reacties.

Bewaartermijn

Gemeente Meierijstad zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Meierijstad verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of publiekrechtelijke taak of wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Meierijstad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Meierijstad neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Geheimhouding

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die de ambtseed hebben afgelegd of een geheimhoudings- en integriteitsverklaring hebben ondertekend. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die dit nodig hebben om hun taak of functie naar behoren uit te oefenen.

Rechten van betrokkenen

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Inzage
  • Wijziging
  • Verwijdering
  • Beperking van gegevensverwerking
  • Bezwaar

Om uw rechten in te roepen kunt u een afspraak inplannen op de website van de gemeente onder activiteit “inzage persoonsgegevens”. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien of te wijzigen.

Na het vaststellen van uw identiteit zal de gemeente Meierijstad proberen binnen 1 maand uw verzoek af te handelen. Mocht dit toch niet lukken, dan kan deze termijn met maximaal 2 maanden worden verlengd.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Meierijstad kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14 0413 of via privacy@meierijstad.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.