Coalitieakkoord 2022-2026

In dit coalitieakkoord beschrijven we met name op hoofdlijnen per programma welke ambities we hebben en wat we willen bereiken.

Coalitieakkoord als Pdf document downloaden (Pdf, 3.6 kB)

Inhoudsopgave

Voorwoord

Geachte raad/beste inwoners, Thuis in Meierijstad, dát is de titel van dit coalitieakkoord. Waarbij thuis vooral staat voor verbondenheid. Wij denken hierbij aan verbinding met onze inwoners, ondernemers, de verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in Meierijstad. Maar ook met andere gemeenten en partners in de regio of daarbuiten.

Thuis, want het is goed en veilig wonen, werken en leven in Meierijstad. In Meierijstad voel je je thuis,kan en mag iedereen meedoen en voorzieningen zijn dichtbij. Er is respect voor elkaar en onze leefomgeving. In het gesprek over onze ambities en de uitwerking daarvan willen we het begrip thuis en deze verbondenheid verder vormgeven. 

Ook voor de coalitie geldt een gevoel van thuiskomen en verbondenheid. Dit coalitieakkoord is dan ook op een constructieve manier tot stand gekomen, waarbij we mogen voortbouwen op wat bereikt is in de afgelopen 5 jaren. Hoewel de coalitie verder gaat met dezelfde partijen als in de vorige bestuursperiode, markeert dit akkoord een nieuwe start. 
Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat geeft ruimte voor uitwerking in een collegewerkprogramma en kansen voor gesprekken in de samenleving. Bij verbondenheid denken we ook aan de voltallige gemeenteraad: alle partijen hebben bewezen constructief en op basis van de inhoud mee te denken en te besluiten.

We maken duidelijke keuzes voor de toekomst van Meierijstad. De komende bestuursperiode zetten we in op uitvoering en geven we prioriteit aan:

 • wonen en dan met name de woningbouwversnelling;
 • energiebesparing en de opwek via ‘zon op dak’;
 • de projecten: het Omnipark, het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, een gasloze wijk en de Strategische Visie op Meierijstad;
 • een inclusieve samenleving, waarin iedereen in Meierijstad kan meedoen;
 • een baangarantie of een zinvolle dagbesteding voor iedereen in 2025.

De wereld om ons heen is steeds in beweging. Zo zorgde de coronacrisis voor grote veranderingen. Op dit moment spelen geopolitieke spanningen. Dat brengt onzekerheden met zich mee die van invloed zijn op diverse terreinen. We werken met plannen van jaar tot jaar, afhankelijk van landelijke en internationale ontwikkelingen. Financieel ingrijpende keuzes maken we daarom pas wanneer de tijd daar rijp voor is en de context helder, om zo goed op alle veranderingen te kunnen anticiperen. Regeren is immers vooruitzien.

Hoewel de toekomst onzeker is, zien we die met vertrouwen tegemoet. Dat komt door de grote mate van verbondenheid in Meierijstad. Vanuit die verbondenheid is er zorg voor elkaar en werken we samen. Samen willen we het beste voor Meierijstad. Doordat Meierijstad staat als een huis, kunnen we toekomstige uitdagingen aan. Vanuit een basis van vertrouwen: Thuis in Meierijstad, zien we de nieuwe bestuursperiode met veel energie tegemoet!

Terug naar inhoudsopgave

Inleiding

Meierijstad begint aan haar tweede bestuursperiode. Na 5 jaar staat er een volwassen, gezonde en bestuurskrachtige gemeente. Een gemeente die de 13 kernen - met ieder hun eigen unieke identiteit - koestert. Een actieve partner die investeert in samenwerkingsrelaties en netwerken. Een gemeente met bestuurders die herkenbaar en betrokken zijn en dicht bij de inwoners staan. Meierijstad staat als een huis. Meierijstad dóet ertoe: in de regio en daarbuiten. Meierijstad heeft het beste van twee werelden. Enerzijds het dorpse karakter, waar mensen fijn wonen, zich veilig voelen, elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Anderzijds de goede recreatieve mogelijkheden, stadse voorzieningen met een sterke economische motor. Alle basisvoorwaarden voor een thuisgevoel zijn er.

Leeswijzer

In dit coalitieakkoord beschrijven we met name op hoofdlijnen per programma welke ambities we hebben en wat we willen bereiken. De samenstelling en taakverdeling binnen het college zijn uitgewerkt in de bijlage. Na vaststelling van het coalitieakkoord in de gemeenteraad krijgt het college opdracht om het akkoord uit te werken in een collegewerkprogramma. Die uitwerking zal een antwoord geven op de vraag: wat gaan we daarvoor doen? 

Waar in dit coalitieakkoord gesproken wordt over ‘inwoners’ dan is dat in brede zin, namelijk ook ondernemers, verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in Meierijstad.

Terug naar inhoudsopgave

Bestuur en ondersteuning

Ambitie

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. In de regio stellen we ons op als een gemeente met 100.000+ inwoners. De gemeente werkt informatiegestuurd, hanteert burger- en overheidsparticipatie op maat en kent een dienstverlening dicht bij de inwoner, waarover de inwoners meer dan tevreden zijn. Met participatie geven we inwoners een stem. Daarbij zetten we niet alleen in op de rol van bruggenbouwer tussen voor- en tegenstanders. We vinden het ook belangrijk om juist het stille midden te versterken.

In Meierijstad voelt iedereen zich thuis. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Afspraak is afspraak. Werken aan vertrouwen van inwoners in de overheid en voorkomen of doorbreken van polarisatie in de samenleving, vinden wij belangrijk. Verbindende participatie en een laagdrempelige gemeente past daarbij. De bestuurders en ambtenaren van Meierijstad bieden ruimte aan inwoners, zijn herkenbaar, betrokken, en benaderbaar. De gemeente is een aantrekkelijke werkgever. De ambtelijke organisatie is divers en inclusief.

De maatschappelijke opgaven houden niet op bij de gemeentegrens. In samenwerkingsrelaties zijn we een (pro-)actieve partner en soms een trekker. Het bestuur behartigt als ambassadeur en lobbyist de belangen van de gemeente met de professionaliteit van een 100.000+ gemeente.

Wat willen we bereiken?

 • Een strategische visie 2035 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding.
 • Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk.
 • Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge).
 • Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is.
 • Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad.
 • Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal.
 • De juiste balans tussen ambities van het gemeentebestuur en de capaciteit van de ambtelijke organisatie.
 • Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij.
 • Een informatiegestuurde exploitatie van ons vastgoed.
 • Een informatiebeveiliging van de gemeente die op orde blijft en is voorbereid op cybercrisis en online aangejaagde ordeverstoringen door het instellen van een ICT-audit commissie.

Financiën en belastingen

 • De algemene financiële huishouding is stabiel en meerjarig sluitend met een daarop aansluitend meerjarig investeringsprogramma. De reservepositie en het weerstandsvermogen blijven op orde conform de financiële verordening. 
 • De lokale lasten, zoals OZB, blijven zo laag mogelijk. Wat betreft OZB rekenen we de trendmatige verhoging in. 
 • Het financieel meerjarig beeld (x1000) na de maartbrief 2022 is als volgt:
  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Financiele startsituatie 1355 661 716 171
Rijksontwikkelingen opgenomen in maartbrief 4117 4360 5221 87
Meerjaren investeringsplan 2023-2026 (MIPO) -182 -442 -518 -572
1e Bestuursrapportage 2022 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Geraamd resultaat 5290 4579 5419 -314
Schrappen korting jeugdzorg 350 1600 1600 1600
  5640 6179 7019 1286

 

De uitwerking van de maartbrief zal op basis van de Voorjaarsnota van het kabinet plaatsvinden in de meicirculaire 2022. Dat geldt ook voor het schrappen van de korting op de jeugdzorg.

Terug naar inhoudsopgave

Veiligheid

Ambitie

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk: zowel in wijken, buurten, dorpen alsook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Een thuisgevoel is je ook veilig voelen. We willen aan de voorkant komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft de voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan zijn speerpunten.
Wij willen toegerust zijn om op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. De coronacrisis en de opvang van vluchtelingen hebben de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt.

Wat willen we bereiken

 • Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde.
 • Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad.
 • Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting.
 • De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden.
 • Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit.

Terug naar inhoudsopgave

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Ambitie

Meierijstad is duurzaam bereikbaar voor wonen (duurzaam en gezond Meierijstad), werken (bereikbaar Meierijstad) en leven (leefbaar Meierijstad). Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Een kwaliteitssprong voor verkeersveiligheid, het fietsgebruik, verduurzaming van automobiliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn speerpunten, zodat de leefbaarheid wordt vergroot.

Wat willen we bereiken? 

 • Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving.
 • Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 ter hoogte van Veghel staat zorgvuldigheid voorop en wordt de samenleving breed betrokken. Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse wordt meegewogen bij de besluitvorming, om zoveel mogelijk overlast in wijken en dorpen te voorkomen.
 • Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279.
 • Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor Eindhoven-Nijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. 
 • Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren.
 • Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan het gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals de deelauto of de elektrische fiets.
 • Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen.

Beheer openbare ruimte

 • Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte.
 • Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten.

Economische havens en waterwegen

 • Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport.

Terug naar inhoudsopgave

Economie

Ambitie

Een relatief hoge werkgelegenheid, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een goed sociaal voorzieningenniveau vormen een prima uitgangspositie voor welzijn en brede welvaart in Meierijstad. Dit willen wij, rekening houdend met de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, vasthouden en versterken. Uitgangspunt is inzet vanuit de Participatiewet.

Meierijstad vervult een vooraanstaande rol in de Brabantse economie met vooral veel bedrijvigheid in agrifood en de maakindustrie, maar ook in de logistiek en bouw (met zo’n 50.000 arbeidsplaatsen en rond de 8.600 ondernemingen). We zijn een dominante speler in het hart van de regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital en we intensiveren de relatie met Brainport Eindhoven.

Wat willen we bereiken? 

Toekomstbestendig ondernemingsklimaat

 • Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale (startups) en groeiende (scale-ups) bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen, alsook het stimuleren van innovatieve bedrijven. Hierbij is aandacht voor specifieke thema’s zoals voedsel, techniek, schone energie, groener transport en sociaal ondernemen.
 • Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal.
 • Passende economische steunmaatregelen voor door de coronacrisis getroffen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp-ers).

Ruimtelijk-economische ontwikkeling

 • Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem (mensen, winst en planeet) versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend, waarbij uitgangspunt is dat zwaardere bedrijvigheid thuishoort op bedrijventerreinen en we rekening houden met de leefbaarheid in onze 13 kernen, zodat het thuisgevoel gewaarborgd blijft. 
 • Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied.
 • Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers.
 • Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen.
 • Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein.

Sterke samenwerking en positionering

 • Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner. Met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids-)beïnvloeding. Voorbeelden zijn het netwerk Middelgrote Gemeenten (M50), de regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital (RNOB/AFC), de taskforce economisch herstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de samenwerking met andere regio’s zoals Food.nl.

Terug naar inhoudsopgave

Onderwijs

Ambitie

Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basisschool en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O’s).

Wat willen we bereiken?

Basisonderwijs

 • Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is.

Onderwijshuisvesting

 • Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt.

Onderwijsbeleid

 • Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp.
 • Integrale Kindcentra (IKC).
 • Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma.
 • Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

Terug naar inhoudsopgave

Sport, kunst en cultuur, recreatie en toerisme

Ambitie

Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten.

Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie.

Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef.

Wat willen we bereiken?

Sport

 • Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten.
 • Realisatie van het Omnipark Erp.
 • De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten.
 • Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

Kunst en Cultuur

 • Een nieuwe nota kunst en cultuur 2023-2030 waarin we de ambities in het kader van kunst en cultuur uitwerken.
 • Alle leerlingen in het primair onderwijs krijgen structureel kunst- en muzieklessen in de klas.
 • De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. 
 • Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector.
 • Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs).
 • Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken.
 • Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen.

Recreatie en toerisme

 • De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg.
 • De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie.
 • Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef.

Terug naar inhoudsopgave

Sociaal Domein

Ambitie

We willen een samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen, leren en talenten kan ontplooien. Zorg en ondersteuning zijn zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd. Op deze manier kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en gaan we eenzaamheid tegen.
Meedoen blijft het motto ongeacht beperking, religie, geaardheid of afkomst. Zo voelt iedereen zich thuis in Meierijstad. Werk of een zinvolle dagbesteding is daarbij belangrijk. Voor kwetsbare inwoners is er laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning. We sluiten aan bij de leefwereld van onze inwoners.
Van junior tot en met senior bieden we passende ondersteuning met extra aandacht voor jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. Ook voor vergrijzing hebben we aandacht. Waar het kan collectief, waar het nodig is op maat. Er voor elkaar zijn en zorgen is vertrekpunt. Hoe eerder we een probleem signaleren hoe beter we ondersteuning kunnen bieden. Dit geldt zeker in relatie tot de toenemende complexe casuïstiek op het terrein van zorg en veiligheid. We blijven inzetten op preventie en innovatie voor tijdige, betere en betaalbare zorg.

Wat willen we bereiken?

 • Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. 
 • Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. 
 • Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. 
 • In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners.
 • Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken.
 • Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern.
 • Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.
 • Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 • Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage).
 • Een herijking van de lokale inclusie-agenda.
 • Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Terug naar inhoudsopgave

Volksgezondheid en duurzaamheid

Ambitie

De coronacrisis leerde ons dat gezondheid het belangrijkste is in een mensenleven. Dat geldt voor onze lichamelijke én psychische gezondheid. Door gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, met een focus op leefstijl en leefomgeving, maken onze inwoners bewust gezonde(re) keuzes. Belemmeringen die mensen ervaren om gezond te kunnen leven nemen we weg voor zover dat tot onze competentie behoort. In lijn met de afspraken van Parijs hebben we in 2050 een CO2-neutrale, klimaatbestendige en circulaire leef- en werkomgeving in Meierijstad.

Wat willen we bereiken?

Gezondheid

 • Verbetering van factoren in de leefomgeving met een positieve invloed op de gezondheid, waaronder de luchtkwaliteit. 
 • Gezondheidswinst door de focus op preventie.
 • Vermindering van alcohol- en drugsgebruik.
 • Herijking van het gezondheidsbeleid.

Duurzaamheid

 • Een fundament voor een klimaatbestendige leefomgeving (met aandacht voor vermindering van hittestress) en de energietransitie, waaronder duurzame opwek met zon en wind met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente, onder meer ten aanzien van het betrekken en informeren van inwoners.
 • Minimaal behoud en waar mogelijk versterking van de biodiversiteit in de leefomgeving. 
 • Versnelling van energiebesparing en versnellen van ‘zon op dak’.
 • Naleving afspraken uit de Regionale Energie Strategie (RES) en uitvoering van de eerste tranche zonneparkenbeleid.
 • Eén wijkuitvoeringsplan voor de warmtetransitie (aardgasvrij) met een focus op de uitvoering en het gesprek met bewoners en eigenaren.
 • Innovatieve duurzaamheidskansen benutten we in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zoals het mogelijk maken van minimaal 1 waterstoftankstation in onze gemeente. 
 • Circulariteit is het nieuwe normaal in het denken en handelen bij bedrijven, inwoners en verenigingsleven.

Terug naar inhoudsopgave

Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen

Ambitie

Meierijstad biedt een thuis: een prettige en aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een omgeving die duurzaam en gezond is. We willen een daarbij passende ruimtelijke balans die de woningbouwopgave, de energietransitie, de landbouwtransitie, de transitie naar een circulaire economie en klimaatadaptatie kan verenigen. Deze balans is vastgelegd in een omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wat willen we bereiken?

Wonen

 • Versnelling van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave met het ‘actieplan wonen’ als leidraad. Daarbij is extra aandacht voor de (leefbaarheid van de) kleine kernen en gaan inbreiding en uitbreiding samen. 
 • Welstandsarm werken: alleen beschermen wat we willen beschermen. Dit leggen we vast in een nieuwe welstandsnota. 
 • Herijking van de woonvisie met daarin aandacht voor jongeren, ouderen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), flexwonen, nieuwe woonvormen, mantelzorgwoningen, woningsplitsingen, percentage sociale woningbouw en het beschikbaar stellen van startersleningen. 
 • Een divers kwalitatief woningaanbod: koop, huur, meer-generatie-wonen (levensloopbestendig) en zorgconcepten.

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Een omgevingsvisie en omgevingsplan die met participatie tot stand zijn gekomen, waarbij gewenste ontwikkelrichtingen zijn gewogen en vastgelegd. 
 • Bedrijventerreinen die zich kenmerken door duurzaam ruimtegebruik, goede ontsluiting en kwalitatief voldoen aan de eisen van de tijd.
 • Ruimte voor andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. 
 • Een aantrekkelijk buitengebied met ook ruimte voor veehouderijen.
 • Een landschap met ruimte voor (nieuwe) natuur en bomen, water (groen-blauwe structuren) en mogelijkheden voor recreatie.

Erfgoed

 • Eenduidig beleid ten aanzien van de Gilden.
 • Behoud van monumenten en zo mogelijk versterken van cultureel erfgoed.

Terug naar inhoudsopgave

Ondertekening

Coalitieakkoord 2022 - 2026

Sint-Oedenrode, 11 mei 2022

Voor akkoord:

 • CDA: M.P.F.M. (Rien) Verhagen
 • HIER: M.A.A. (Miranda) Kerkhof - Ulehake MSc
 • VVD: W.P.A.M. (Wilma) Wagenaars - van Beers
 • PvdA / GROENLINKS: A. (Arie) de Zwart

Terug naar inhoudsopgave

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling vormt een dynamisch geheel en is gebaseerd op collegiale samenwerking. Waar nodig werken we projectmatig.ken van cultureel erfgoed.

 1. Openbare orde en veiligheid. Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij, Burgemeester. Openbaar bestuur, intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen, burgerzaken, veiligheid, crisisbeheersing, openbare orde, brandweer, communicatie, APV inclusief toezicht en handhaving, ODBN, klachtenbehandeling.
 2. Economie, financiën, dienstverlening. J.H.M. (Jan) Goijaarts, CDA, 1ste loco. Economie, agrarische sector, grondbedrijf, financiën, vergunningverlening, winkelcentra en markten, evenementenbeleid, internationale medewerkers, dienstverlening, bedrijfsvoering. Contactwethouder Schijndel.
 3. Zorg, volksgezondheid, wonen. H.J. (Rik) Compagne, HIER, 2de loco. Wmo, ouderen, welzijn, volksgezondheid, vrijwilligersbeleid, mantelzorg, wonen, gemeentelijk vastgoed, coördinatie leefbaarheid, inclusie, participatie. Contactwethouder Veghel.
 4. Ruimtelijke ordening en infrastructuur. J.T. (Jan) van Burgsteden, VVD, 3e loco. Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte, afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer, nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, vitaal buitengebied, Omgevingswet. Contactwethouder Zijtaart, Boskant, Olland, Keldonk, Boerdonk.
 5. Sport, onderwijs, recreatie en toerisme. J.T.M.M. (Johan) van Gerwen, CDA, 4e loco. Sport (incl. accommodaties), onderwijs (incl. huisvesting) en leerlingenvervoer, leerplicht, kinderopvang en peuterspeelzalen, integrale kindcentra, recreatie en toerisme, monumenten en erfgoed. Contactwethouder Sint Oedenrode, Erp, Wijbosch.
 6. Werk, jeugd, kunst en cultuur en energie. M.H.B. (Menno) Roozendaal MSc, PvdA-GroenLinks, 5e loco. Werk en inkomen (participatiewet), arbeidsmarkt participatie en integratie, kunst en cultuur incl. lokale omroep, jeugd en jongeren incl. jeugdzorg, passend onderwijs, energietransitie, coördinatie duurzaamheid. Contactwethouder Eerde, Nijnsel, Mariaheide.

Terug naar inhoudsopgave