Groene kaart

Alle bomen en andere houtopstanden waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden bij bijvoorbeeld kap

Het college van burgemeester en wethouders heeft een Groene kaart vastgesteld. Op de Groene Kaart zijn alle bomen en andere houtopstanden opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden bij kap, aantasting of rooien. De kaart is op 8 augustus 2021 in werking getreden.

In de Bomenverordening 2023 van Meierijstad en in de Wet natuurbescherming zijn de betreffende regels en uitzonderingen opgenomen.

Bekijk de Groene kaart

Wet- en regelgeving

Informatie over de wet en regelgeving kunt u vinden via onderstaande links:

In sommige gevallen zijn er ook andere regels van toepassing als gevolg van het Bestemmingsplan. U kunt dat controleren via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gehanteerde criteria voor de Groene Kaart

Bomen en groenstructuren zijn aan de hand van de onderstaande criteria opgenomen op de ontwerp Groene kaart. Deze criteria afkomstig uit bijlage 1 van het Bomenbeleid Meierijstad 2020.

Criteria monumentale houtopstanden

Houtopstanden met een verhaal of geschiedenis. Waardoor de waarde extra onderstreept wordt. Naast losse houtopstanden kunnen dit ook bosjes, tuinen of andere groenelementen zijn.

Basiscriteria

De houtopstand moet ouder dan 50 jaar zijn en nog meer dan 5 jaar levensverwachting hebben.

Aanvullende criteria

 • Beeldbepalend
  • De omtrek van de houtopstand is meer dan 180 cm
  • de boomkroon is minimaal voor 50% zichtbaar vanaf openbaar terrein
  • de houtopstand is onderscheidend t.o.v. omliggende omgeving
  • de weggevallen groene massa kan niet gecompenseerd worden door omliggende omgeving
 • Cultuurhistorie
  • De houtopstand is geplant voor een bijzondere gebeurtenis
  • Hij is geplant uit historisch nut gezien de leeftijd, locatie en snoeiwijze
  • hij is kenmerkend voor bepaalde stijlperiode of ontwerpfilosofie
  • de waarde van het element is onlosmakelijk verbonden met historisch/monumentaal gebouw
 • Dendrologie
  • De houtopstand is zeldzaam in soort, variëteit, groeivorm of meerstammigheid

Criteria waardevolle houtopstanden

Houtopstanden met een onderscheidende waarde binnen Meierijstad vanwege hun ouderdom, beeld, bijzonderheid, of ecosysteemdiensten. Naast losse houtopstanden kunnen dit ook bosjes, tuinen of andere groenelementen zijn.

Basiscriteria

De houtopstand moet ouder dan 40 jaar zijn en de conditie, groeiplaats en ruimte moeten potentie bieden om de houtopstand uit te laten groeien tot minimaal 60 jaar.

Aanvullende criteria

 • Beeldbepalend
  • De stamomtrek van de houtopstand is meer dan 120 cm
  • de boomkroon is minimaal voor 50% zichtbaar vanaf openbaar terrein
  • de houtopstand is onderscheidend t.o.v. omliggende omgeving
  • de weggevallen groene massa kan niet gecompenseerd worden door omliggende groene omgeving
 • Cultuurhistorie
  • De houtopstand is geplant voor een bijzondere gebeurtenis
  • Hij is geplant uit historisch nut gezien de leeftijd, locatie en snoeiwijze
  • hij is kenmerkend voor bepaalde stijlperiode of ontwerpfilosofie
  • de waarde van het element is onlosmakelijk verbonden met historisch/monumentaal gebouw
 • Dendrologie
  • De houtopstand is zeldzaam in soort, variëteit, groeivorm of meerstammigheid
 • Herplantverplichting
  • De houtopstand is ter vervanging van een monumentale of waardevolle houtopstand
 • Milieu, natuur, leefbaarheid, recreatie
  • de houtopstand is milieukundig van grote waarde. Heeft dus een groot positief effect op het wegvangen van stofdeeltjes, luchtzuivering, verkoeling, nivelleren van luchtverplaatsingen of het breken van wind rondom gebouwen
  • de houtopstand is ecologisch van grote waarde vanwege het belang van het (plaatselijke) ecosysteem. Of de houtopstand neemt in totaal versteend gebied een positie in als ‘’Stepping stone’’. De houtopstand biedt bijvoorbeeld plaats aan zeldzame dier- of plantensoorten, denk hierbij aan vleermuizen;
  • de houtopstand vormt een onmisbaar onderdeel van een biotoop van in de omgeving van de gemeente Meierijstad schaars voorkomende planten- of diersoorten;
  • de houtopstand is van grote recreatieve waarde als speel- of klimboom, of stimuleert ontmoeting of beweging aanzienlijk.

​​​​​Criteria hoofdstructuur lijnen en linten

Basiscriteria

De lijnstructuur is onderdeel van een beekdal, historisch dorpspatroon, bovenlokale infrastructuur, ontsluitingsstructuur of sterk het landschap accentueert.

Aanvullende criteria

De lijnstructuur is een natuurlijke, milieutechnische, landschappelijke, cultuurhistorische, beeldbepalende en/of recreatieve waarde of waarde voor de leefbaarheid

Criteria hoofdstructuur vlakken

Basiscriteria

De vlakstructuur is een

 • Groene wig in de kern
 • Plein
 • Park
 • Sportveld
 • Begraafplaats
 • Bos, bosje, houtsingel of ecologische verbindingszone

Aanvullende criteria

De vlakstructuur is een natuurlijke, milieutechnische, landschappelijke, cultuurhistorische, beeldbepalende en/of recreatieve waarde of waarde voor de leefbaarheid

Criteria wijkstructuur vlakken en lijnen

Basiscriteria

De wijkstructuur is een

 • Houtopstand die de wijk een eigen identiteit geeft
 • wijkontsluitingsweg versterkt met oriëntatie en herkenbaarheid
 • Pleintje, parkje, bosje, singel met robuust groen op wijkniveau

Aanvullende criteria

De wijkstructuur is een natuurlijke, milieutechnische, landschappelijke, cultuurhistorische, beeldbepalende en/of recreatieve waarde of waarde voor de leefbaarheid

Natuurwaarde

Houtopstand is ecologisch van grote waarde vanwege het belang van het (plaatselijke) ecosysteem of aandeel in de biodiversiteit. Of de houtopstand neemt in totaal versteend gebied een positie in als ‘’Stepping stone’’. De houtopstand biedt bijvoorbeeld plaats of voeding aan zeldzame dier- of plantensoorten, denk hierbij aan vleermuizen. Of de houtopstand vormt een onmisbaar onderdeel van een biotoop van in de omgeving van de gemeente Meierijstad schaars voorkomende planten- of diersoorten.

Milieuwaarde

Houtopstand is milieukundig van grote waarde. Heeft dus een groot positief effect op het wegvangen van stofdeeltjes, luchtzuivering, verkoeling, nivelleren van luchtverplaatsingen of het breken van wind rondom gebouwen.

Landschappelijke waarde

Houtopstand is landschappelijk van grote waarde. Het versterkt en/of accentueert dus het landschap. Bijvoorbeeld de kamerstructuur.

Cultuurhistorische waarde

Houtopstand is van cultuurhistorische waarde voor Meierijstad. Het is bijvoorbeeld onderdeel van een oude structuur die al aanwezig was in 1900, of onderdeel van een oud bosgebied, of de houtopstand bevat delen van onze autochtone wilde bomen (groen erfgoed).

Waarde voor stads- en dorpsschoon

Houtopstand heeft grote beeldbepalende of kenmerkende waarde voor stads- en dorpsschoon. Zo heeft de houtopstand grote zichtbaarheid in de openbare ruimte en is onderscheidend ten opzichte van de omgeving.

Recreatieve waarde of waarde voor leefbaarheid

Houtopstand is van grote recreatieve waarde als speel- of klimboom, of stimuleert ontmoeting of beweging aanzienlijk.