Pre-mantelzorg: het uit voorzorg plaatsen van een mantelzorgwoning

Soms hebben mensen behoefte aan een zogenaamde “pre-mantelzorgwoning". Dat is een mantelzorgwoning in die situaties waarin de mantelzorg (nog) niet nodig is, maar op (korte) termijn wel verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een zogenaamde progressieve ziekte. Dat is een ziekte die steeds ernstiger wordt.

Geldt dat ook voor u of degene die u verzorgt? Dan bieden wij de mogelijkheid om alvast een mantelzorgwoning te laten plaatsen. In dat geval moet u wel een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Spelregels pré-mantelzorgwoning

Een vergunning voor tijdelijk gebruik van een aanbouw of bijgebouw als pre-mantelzorgwoning is maximaal 5 jaar geldig. Deze vergunning wordt verstrekt als er in uw situatie sprake is van:

  • Een (te verwachten) behoefte aan zorg: de mantelzorg moet binnen niet al te lange tijd nodig blijken te zijn. Wij hanteren hierbij een termijn van maximaal 5 jaar.
  • Een pre-mantelzorgverklaring waaruit blijkt dat er op korte termijn behoefte aan mantelzorg gaat ontstaan. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het sociaal-medisch adviesbureau Argonaut.
  • De woning qua plattegrond en inrichting inspeelt op de (toekomstige) behoefte. De pre-mantelzorgwoning moet dan ook voorzieningen hebben waarvan je mag verwachten dat ze nodig zijn bij de levensfase en/of de ziekte van de bewoner. De sociaal-medisch adviseur brengt deze voorzieningen in kaart.
  • Een goede ruimtelijke ordening: zo moet onder andere aangetoond worden dat de pré-mantelzorgwoning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat heeft. En dat de pré-mantel-zorgwoning geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven.