Mensen met verward gedrag

Wat is de Wet verplichte GGZ?

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wet verplichte GGZ regelt dit. Wanneer u zich zorgen maakt om een persoon die zich verward gedraagt, kunt u dit melden bij Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad (TOM).

Wat is het Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad (TOM)?

Binnen TOM werken ervaren medewerkers, vanuit de diverse moederorganisaties samen. De vertrouwde Wijk GGD, de bemoeizorg en crisis- en interventieteammedewerkers werken multidisciplinair en volgens één plan samen. Er is expertise en specialisme op het gebied van o.a. licht verstandelijke beperkingen, somatische aandoeningen, verslaving, psychiatrie, en zorgmijdende problematiek.

De medewerkers van TOM werken intensief samen met politie, GGZ, de huisartsenpost, Veilig Thuis, woningcorporaties en andere ketenpartners.

TOM is bereikbaar op 0413 381 056 of via email tom@meierijstad.nl.

Zorgprofessionals kunnen hun melding indienen via dit formulier.

Buiten kantoortijden is het telefoonnummer doorgeschakeld naar één van onze samenwerkingspartners uit het team. Zo is TOM altijd bereikbaar, vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. 

Wat gebeurt er met uw melding?

Als er sprake is van acute bezorgdheid en voor spoedeisende vragen, is er 24/7 telefonisch een medewerker te bereiken. Deze kan direct meedenken (consulent en advies), vragen beantwoorden en beoordelen of- en welke inzet nodig is. Als het nodig is, worden personen die in psychosociale nood verkeren direct actief benaderd. Denk bijvoorbeeld aan iemand met onbegrepen en/of verward gedrag. Daarnaast kunnen aanmeldingen zonder spoed, bijvoorbeeld als mensen zich zorgen maken over iemand, mensen die grip op het leven lijken te verliezen en/of woonoverlast ervaren/veroorzaken per mail worden gemeld. Na aanmelding zal de melding uitgezet en opgepakt worden binnen het team.

Verplichte hulp kan alleen als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en als een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Dit moet blijken uit het verkennend onderzoek wat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB). Blijkt uit het onderzoek dat verplichte behandeling nodig is, dan vraagt de officier van justitie een zorgmachtiging aan. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Wat als er acuut gevaar dreigt?

Bij acuut gevaar belt u 112. Zij kunnen op dat moment verplichte zorg inzetten. De burgemeester heeft de bevoegdheid om een crisismaatregel op te leggen, deze crisismaatregel wordt afgegeven op basis van een medische verklaring opgesteld door een psychiater. De burgemeester zal de betrokkene zo snel mogelijk laten horen, deze taak vervult het CIT. De betrokkene kan tijdens dit gesprek laten weten wat hij//zij zelf denkt over verplichte zorg. Een betrokkene wordt niet gehoord op het moment dat de hij/zij niet gehoord wil worden of wanneer de betrokkene niet aanspreekbaar is. 

Krijgt u als melder informatie over het onderzoek?

Wanneer u een naast familielid en nauw verbonden bent met de betrokkene krijgt u informatie over het onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Bent u geen naast familielid, wordt u niet geïnformeerd over de uitkomst. Dat heeft te maken met de privacy wetgeving.