Mensen met verward gedrag

Wat is de Wet verplichte GGZ?

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De WvGGZ regelt dit. Wanneer u zich zorgen maakt om een persoon die zich verward gedraagt, kunt u dit melden bij het Crisis- en Interventie Team van Farent.

Wat is het Crisis- en Interventie Team?

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent is een integraal team dat inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning nodig hebben. De medewerkers van het CIT werken intensief samen met politie, GGZ, de huisartsenpost, Veilig Thuis, woningcorporaties en andere ketenpartners. 

Wat gebeurt er met uw melding?

Wanneer er een melding binnenkomt, wordt door het CIT gekeken welke hulp nodig is. Verplichte hulp kan alleen als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en als een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Dit moet blijken uit het verkennend onderzoek wat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB). Blijkt uit het onderzoek dat verplichte behandeling nodig is, dan vraagt de officier van justitie een zorgmachtiging aan. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Wat als er acuut gevaar dreigt?

Bij acuut gevaar belt u 112. Zij kunnen op dat moment verplichte zorg inzetten. De burgemeester heeft de bevoegdheid om een crisismaatregel op te leggen, deze crisismaatregel wordt afgegeven op basis van een medische verklaring opgesteld door een psychiater. De burgemeester zal de betrokkene zo snel mogelijk laten horen, deze taak vervult het CIT. De betrokkene kan tijdens dit gesprek laten weten wat hij//zij zelf denkt over verplichte zorg. Een betrokkene wordt niet gehoord op het moment dat de hij/zij niet gehoord wil worden of wanneer de betrokkene niet aanspreekbaar is. 

Krijgt u als melder informatie over het onderzoek?

Wanneer u een naast familielid en nauw verbonden bent met de betrokkene krijgt u informatie over het onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Bent u geen naast familielid, wordt u niet geïnformeerd over de uitkomst. Dat heeft te maken met de privacy wetgeving.