Zienswijze, Bezwaar en Beroep

 • Zienswijze: niet eens met een ontwerpplan of -besluit of een voornemen tot handhaving, dan kunt u daartegen een zienswijze indienen bij de gemeente. U kunt dan uw mening daarover geven, welke de gemeente mee kan nemen in het uiteindelijke besluit.

 • Bezwaar: niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u afhankelijk van het soort besluit een bezwaarschrift indienen. Wat u moet doen staat in of onder het besluit dat u van de gemeente hebt ontvangen, en hier op de website.

 • Beroep: hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan.

 • Voorlopige voorziening: tegelijk met of na het indienen van bezwaar of beroep kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit gedurende de behandeling van het bezwaar of beroep al wordt uitgevoerd.
Zienswijze

Wanneer moet een zienswijze ingediend worden?

 • U heeft 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit omgevingsvergunning of een ontwerpomgevingsplan.
 • U heeft meestal een termijn van 2 weken om een zienswijze in te dienen tegen een voornemen tot handhaving.

Hoe dient u een zienswijze in?

Een zienswijze indienen kan op drie manieren. Digitaal, per post of mondeling.

Dien uw zienswijze digitaal in

Om uw zienswijze per post in te dienen moet u een brief sturen of afgeven bij de gemeente. Dit kan niet via de mail. In de brief moeten de volgende zaken staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u een zienswijze indient
 • Tegen welk voorgenomen besluit u een zienswijze indient (kenmerk zaak)
 • Waarom u een zienswijze wilt indienen 
 • Uw handtekening
 • Eventueel een kopie van het ontwerpplan, ontwerpbesluit of voornemen waartegen u een zienswijze indient

Om uw zienswijze mondeling in te dienen neemt u telefonisch contact op via 14 0413

Bezwaar

Let op: u kunt onderstaande mogelijkheden niet gebruiken voor:

 • een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking;
 • het indienen van een klacht;
 • een aanvraag waarop nog geen besluit is genomen (zie ‘Zienswijze’);
 • u geen direct belanghebbende bent.

Wanneer moet een bezwaar ingediend worden?

 • U heeft 6 weken om bezwaar te maken tegen een besluit.

Hoe dient u een bezwaar in?

Een bezwaar indienen kan op twee manieren. Digitaal of per post.

Dien uw bezwaar digitaal in

Om uw bezwaar per post in te dienen moet u een brief sturen of afgeven bij de gemeente. Dit kan niet via de mail. In de brief moeten de volgende zaken staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaar indient
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt (kenmerk zaak)
 • Waarom u tegen het besluit bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Eventueel een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Vervolg

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Het bestuursorgaan kan de burgemeester, het College van Burgemeesters en Wethouders zijn, of de gemeenteraad. Voordat de commissie het bestuursorgaan adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. 

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. U krijgt een brief met het besluit. Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ aanvragen bij de rechtbank.

Andere aanpak: mediation

Soms leidt een informeel gesprek al tot een oplossing. Daarom geeft de gemeente voorkeur aan de zogeheten ‘mediation’. Betrokken partijen gaan dan eerst met elkaar in overleg. Doel is om anders naar het bezwaar te kijken en een oplossing te vinden. Ofwel: om zonder een juridisch traject tot een gezamenlijke oplossing te komen. De gemeente zal u vragen of u bereid bent hier aan mee te werken.

Beroep

Wanneer moet een beroep ingediend worden?

 • U heeft 6 weken om in beroep te gaan tegen het besluit.

Hoe dient u een beroep in?

Per brief dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorlopige voorziening

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.