Advies met gevolg

Geachte Rekenkamercommissie,

Wij hebben met waardering kennisgenomen van het conceptrapport Advies met gevolg en onderschrijven de analyse en de aanbevelingen. In het bijzonder de volgende passage uit uw concept rapportage:
De belangrijkste conclusie is dat vrijwel alle aanbevelingen zijn doorgevoerd en de onderzoeken en adviezen door het college en de raad alom zeer worden gewaardeerd. Dat zien we vooral terug in het in de loop van 2018 en daarna vastgestelde beleid. Daarbij wel de aantekening dat het doorvoeren waarschijnlijk niet een exclusief gevolg is geweest van het advies. In het kader van de beleids- en organisatieontwikkeling na de fusie per 1 januari 2017, liep een aantal zaken immers al. De adviezen hebben in elk geval geholpen om raad en college ‘op scherp’ te zetten in dat proces.

Aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Organiseer dat er ook voldoende informeel contact kan zijn tussen raad en ambtelijke organisatie om de raad op voldoende vlieghoogte te houden.

Reactie college:

Wij zijn van mening dat hiervoor al diverse mogelijkheden zijn op dit moment; zo kunnen raadsleden informeel contact hebben met de aanwezige contactambtenaren om zich op de hoogte te laten stellen van de stand van zaken van dossiers. Verder kan de raad via de agendacommissie verzoeken om bijgepraat te worden op dossiers door ze op beeldvormende avonden te agenderen. Dat zijn momenten waarop de ambtelijke organisatie uitgebreid kan ingaan op door de raad gewenste onderwerpen.
Ons kenmerk 2327874 Pagina 2 van 2 datum 18 april 2023

2. Borg dat adviezen van de rekenkamercommissie ook voldoende ‘horizontaal’ worden gedeeld in de organisatie omdat adviezen meerdere beleidsterreinen bestrijken. Dit is zeker van belang voor een opgave-gestuurde organisatie.

Reactie college

Wij zullen adviezen van de Rekenkamercommissie voor de relevante ateliers laten meenemen in de atelierplannen die jaarlijks worden opgesteld.

3. Informeer de raad periodiek (bijvoorbeeld halfjaarlijks) over de stand van zaken in de opvolging van aanbevelingen en verwijs bij nota’s of rapportages waar aan de orde expliciet naar de adviezen van de rekenkamercommissie.

Reactie college:

Wij nemen deze aanbeveling over en zullen hieraan gevolg geven in onze bestuursrapportages.

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Gerrit Hagoort op telefoonnummer +31 (413) 381 711.

Downloaden