Rekenkamer Meierijstad

De rekenkamer Meierijstad is een onafhankelijk orgaan dat is ingesteld door de gemeenteraad Meierijstad. Het doel van de rekenkamer is om waarde toe te voegen aan goed lokaal bestuur en de publieke verantwoording daarover.

De rekenkamer doet onderzoek naar het door de gemeente gevoerde beleid. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht en op welke wijze dit gebeurt. Maar iedereen kan suggesties voor onderzoeksonderwerpen indienen bij de rekenkamer. 

Onderzoek aan de hand van drie vragen

De rekenkamer Meierijstad onderzoekt het beleid aan de hand van drie vragen:

Is het doeltreffend?

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Is het doelmatig?

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Is het rechtmatig?

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.

Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamer Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren

Hebt u een vraag of wilt u contact met de rekenkamer Meierijstad over andere zaken, dan kunt u ook een mail sturen naar: rekenkamer@meierijstad.nl

Samenstelling rekenkamer Meierijstad
Jaarverslag 2023 en onderzoeksprogramma 2024-2025
Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Demografische ontwikkelingen in relatie tot gemeentelijk beleid

Momenteel loopt een onderzoek naar demografische ontwikkelingen in relatie tot gemeentelijk beleid. In de ontwikkeling van gemeentelijk beleid wordt op verschillende gebieden gebruik gemaakt van demografische cijfers. Mede aan de hand van een illustratief voorbeeld, de onderwijshuisvesting, gaat onderzocht worden hoe de gemeenteraad omgaat en kan omgaan met de betekenis en onzekerheden van demografische cijfers.

Het onderzoek wordt in opdracht van de rekenkamer Meierijstad uitgevoerd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). De planning is om de gemeenteraad dit najaar mee te nemen in dit onderzoek tijdens een beeldvormende avond.

Verbonden partijen

Het is de planning om in het derde kwartaal van 2024 te straten met een onderzoek naar verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Meer informatie over dit geplande onderzoek volgt later.