Rekenkamer Meierijstad

De Rekenkamer Meierijstad bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders.

Dit doet de rekenkamer Meierijstad door onderzoek te doen naar het bestuur van de gemeente. De onderwerpen kiest de commissie zelf. Deze kunnen erg uiteenlopen. Zo kan de rekenkamer Meierijstad onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt. De rekenkamer Meierijstad onderzoekt vervolgens welke resultaten de gemeente bereikt met het beleid, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs (ingezette middelen).

Onderzoek aan de hand van drie vragen

De rekenkamer Meierijstad onderzoekt het beleid aan de hand van drie vragen:

Is het doeltreffend?

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Is het doelmatig?

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Is het rechtmatig?

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.

Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamer Meierijstad Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren

Hebt u een vraag of wilt u contact met de rekenkamer Meierijstad over andere zaken, dan kunt u ook een mail sturen naar: rekenkamer@meierijstad.nl

Samenstelling rekenkamer Meierijstad
Jaarverslag 2022 en Onderzoeksprogramma 2023
Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

​​​De vorige rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van een drietal eerdere rekenkameronderzoeken (maatschappelijk vastgoed, duurzaamheid en toegang sociaal domein). Het onderzoek is uitgevoerd door Arena Consulting. De rekenkamercommissie heeft de resultaten van het onderzoek aan de raad gepresenteerd in de beeldvormende avond van 20 april 2023. Het onderzoek is op 24 april 2023 ter beschikking gesteld en op de website geplaatst. De raad besprak het onderzoek oordeelsvormend in de raadscommissie op 15 juni 2023 en besluitvormend in de gemeenteraad van 29 juni 2023.

De vorige rekenkamercommissie heeft in verband met de overgang naar de nieuwe rekenkamer Meierijstad geen nieuwe onderzoeken opgestart. De nieuwe rekenkamer, die op 28 september 2023 is ingesteld, zal zich in de tweede helft van 2023 oriënteren op nieuwe onderzoeksonderwerpen voor 2024 e.v..