Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad Zakelijk

Per 4 januari 2021 kunt u gebruik maken van de Stimuleringslening Duurzaamheid ondernemers en verenigingen. Met de Stimuleringslening kunt u investeren in het verduurzamen van uw pand(en). Hiermee verlaagt u de energierekening en dus ook uw lasten.

De gemeente Meierijstad heeft geld voor de Stimuleringslening beschikbaar gesteld in een eigen fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan eigenaren van bedrijfspanden, verenigingen en stichtingen in de gemeente Meierijstad.

Lening aanvragen

Wanneer komt u in aanmerking voor de Stimuleringsregeling?

De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Stimuleringsregeling:

 • U bent eigenaar van een bedrijfspand(en), vereniging of stichting waarvoor de Stimuleringsregeling wordt aangevraagd;
 • Uw pand(en) staat in de gemeente Meierijstad en is geen rijksmonument;
 • De bouw van uw pand(en) is gereedgemeld vóór 5 november 2020;
 • U vraagt eerst de Stimuleringslening aan, daarna treft u de maatregelen.
Benodigdheden voor de Stimuleringsregeling
 • E-herkenning
 • Kopie van de getekende offerte(s) waaruit de totale kosten van de te nemen maatregelen blijken (zowel materiaalkosten als de kosten voor arbeid) en waaruit blijkt dat de maatregelen voldoen aan de kwaliteitseisen
 • Check daarnaast of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket. Als u een vergunning nodig hebt, moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.

Als u meer dan 75% van de hoofdsom wenst te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen, dan moet u minimaal één van de volgende documenten overleggen:

 • Duurzaamheidsscan van het gebouw
 • Bestek van de realisatie van het gebouw
 • Factuur waaruit blijkt dat de maatregelen in artikel 2 van de maatregelenlijst al zijn getroffen
Aanvragen van de Stimuleringsregeling

De procedure voor het indienen van een aanvraag voor de Stimuleringslening is als volgt:

 1. Aanvraag: U vult het digitale aanvraagformulier van de gemeente volledig in. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst;
 2. Beoordeling aanvraag: De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een toewijzingsbesluit en  instructies over hoe u uw aanvraag voor het afsluiten van een stimuleringslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kunt indienen;
 3. Aanvraag SVn: Dien uw aanvraag voor de lening in bij SVn, samen met het toewijzingsbesluit van de gemeente;
 4. Financiële toets: SVn voert een financiële toets uit. Vervolgens ontvangt u:
  • Als SVn akkoord gaat met uw aanvraag, een offerte met een overeenkomst van de geldlening
  • Als SVn uw aanvraag afwijst, een afwijzingsbesluit.
 5. Offerte SVn: Zodra u de offerte van SVn hebt geaccepteerd, krijgt u bericht over de verdere afwikkeling van uw lening.
  • Als er geen notariële zekerheden nodig zijn (bij een reguliere stimuleringslening), ontvangt u rechtstreeks van SVn een onderhandse akte ter ondertekening;
  • Als er notariële zekerheden nodig zijn (bij een hypothecaire stimuleringslening) wordt de lening vastgelegd in een notariële akte. SVn stuurt de stukken in dat geval naar de notaris. U maakt een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte.
 6. Openen bouwdepot: Na het afsluiten van de lening opent SVn een bouwdepot. Vanaf dat moment betaalt u rente en aflossing over de lening.
 7. Voorschot (optioneel): Indien de leverancier vraagt om een aanbetaling, kunt u, indien gewenst, een gedeelte van het leenbedrag als voorschot ontvangen. Wees hier echter voorzichtig mee. Gaat de leverancier failliet en/of levert hij niet of slechts gedeeltelijk, dan blijft de lening (en dus ook de aflossingsverplichting) bestaan.
 8. Uitvoering: Als de maatregelen volledig zijn uitgevoerd, vult u het declaratieformulier in dat u van SVn hebt ontvangen. Het declaratieformulier stuurt u, samen met de originele (onbetaalde) facturen en eventuele betaalbewijzen naar de gemeente via duurzaam@meierijstad.nl. (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER). De facturen worden dan betaald uit uw bouwdepot. NB: de maatregelen moeten binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn uitgevoerd.
Kenmerken van de Stimuleringsregeling
 • De lening heeft een ondergrens van €2.500,- en een bovengrens van €50.000,- (incl. BTW);
 • De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten;
 • De lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten;
 • De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 10 jaar bij een lening minder dan €25.000,- en maximaal 15 jaar bij een lening vanaf €25.000,-;
 • U kunt kiezen tussen een hypothecaire lening of een reguliere lening;
 • Voor zowel de hypothecaire als de reguliere lening bedraagt de rente 1,5%;
 • De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast;
 • Afsluitkosten zijn €1.500,- ongeacht de hoogte van de lening en worden standaard meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom;
 • De mogelijke kosten voor een energieadvies of dergelijke haalbaarheidsstudie mogen meegefinancierd worden in de Stimuleringslening zolang het toegestane maximum niet overschreden wordt;
 • De notariskosten, indien van toepassing, kunnen worden meegefinancierd, mits aangegeven bij de aanvraag en zolang het toegestane maximum niet overschreden wordt;
 • Bij verkoop van het bedrijfsgebouw, bedrijfsbeëindiging of criminele activiteiten gedurende de looptijd van de lening moet de restantschuld ineens en volledig  worden afgelost;
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve financiële krediettoets door SVn;
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet;
 • De lening kan altijd tussentijds worden afgelost (boetevrij) vanaf een minimum van €250,-.
Voor welke maatregelen kunt u de stimuleringslening aanvragen?

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

Maatregel Kwaliteitseis
a. Zonnepanelen (in beginsel max. 75% van de hoofdsom*) geen
b. Zonneboiler geen
c. Fotovoltaïsche (PV) installatie voor de opwekking van elektriciteit geen

d. Warmtepompboiler

Geen

e. Warmtepomp

Nominaal vermogen van max. 70 kW

f. Verwarmingsketel die gelijktijdig ook energie opwerkt (micro-WKK systeem, ook wel HRe-systeem)

Vermogen van min. 0,8 kWe en max. 5 kWe

g.  Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,1

h. Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

Rd ≥ 3,5

i. Dakisolatie

Rd ≥ 3,5

j. Vloer- of bodemisolatie

Rd ≥ 3,5

k. HR++ glas

U ≤ 1,2

l. Triple glas (driedubbel glas)

U ≤ 0,8

m. Isolerende raamkozijnen

U ≤ 2,4

n. Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie

Geen

o. Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning

Rendement ten minste 90%p. 

p. Het voor de eerste keer aanleggen van een (verticaal) systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater

Rendement ten minste 45%

q. Het waterzijdig inregelen voor het verwarmingssysteem

Geen
r. ED-spots of LED-downlighter Min. 110 lm/W
s. LED-armatuur Min. 125 lm/W
t. Asbestsanering (in beginsel 50% van de hoofdsom Geen
u. Sedumdak Waterbergende capaciteit minimaal 25 liter per m2
v. Gevel - en muurbegroeiing  
w. Maatregelen ter bevordering van klimaatadaptie en biodiversiteit   

Nadere voorwaarden zonnepanelen

U kunt, in beginsel, slechts een lening aanvragen voor zonnepanelen indien de aanschaf van zonnepanelen wordt gecombineerd met een andere maatregel van de maatregelenlijst: maximaal 75% van de hoofdsom mag worden gebruikt voor zonnepanelen, de overige 25% moet worden gebruikt voor een andere maatregel. Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw gebouw. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld spouwmuurisolatie.

Wenst u af te wijken van deze verdeling (meer dan 75% van de hoofdsom voor zonnepanelen), dan wordt de lening slechts toegewezen als u kunt bewijzen dat de maatregelen g t/m m van de maatregelenlijst als zijn uitgevoerd en/of dat er al wordt voldaan aan de kwaliteitseisen zoals die voor deze maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenlijst. Om aan uw bewijslast te voldoen, moet u bij de aanvraag een duurzaamheidsscan, een bestek van de realisatie van de woning of een factuur overleggen, waaruit blijkt dat de maatregelen g t/m m al zijn getroffen.

Vergelijking hypothecaire lening en reguliere lening

U kunt kiezen tussen een hypothecaire lening of een reguliere lening. Beide leningen kennen dezelfde rente en afsluitkosten. Bij een hypothecaire lening betaald u notariskosten.

Onderdeel Reguliere lening Hypothecaire lening
Ondergrens €2.500,- €2.500,-
Bovengrens €50.000,- €50.000,-
Rentepercentage 1,5% 1,5%
Looptijd Max. 10 jaar voor leningen tot €25.000,-. Max. 15 jaar voor leningen vanaf €25.000,- Max. 10 jaar voor leningen tot €25.000,-. Max. 15 jaar voor leningen vanaf €25.000,-
Leeftijdsgrens niet van toepassing niet van toepassing
Afsluitkosten: afsluitkosten worden standaard meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom € 1500,- €1500,-

Notariskosten: notariskosten kunnen worden meegefinancierd, mits aangegeven en moeten anders uit eigen middelen worden betaald

niet van toepassing Ja, hoogte afhankelijk van gekozen notaris (richtbedrag €450,-)