Woonvisie en woonzorgvisie

De gemeente Meierijstad heeft in 2018 een woonvisie opgesteld

Wat is een woon(zorg)visie?

Vanuit de Nationale programma’s ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Wonen en Zorg’ krijgen alle gemeenten de verplichting om ook te beschikken over een woonzorgvisie.  De gemeente wil het actualiseren van de woonvisie benutten om deze visie meteen ook uit te werken als woonzorgvisie. De ambitie van gemeente Meierijstad is om een thuis te bieden: een prettige en aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een omgeving die duurzaam en gezond is. De nieuwe woon(zorg)visie is de basis voor de toekomst, waarop besluiten, afspraken en acties over wonen genomen en gemaakt kunnen worden. 

Voor wie is de woon(zorg)visie?

De gemeente bestaat uit 13 kernen met ieder een eigen sociaal-culturele karakteristiek en eigen woningmarktopgaven. In de op te stellen woon(zorg)visie wordt het woonbeleid vertaald naar de kernen. Waarbij dit voor de grotere kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel specifieker kan dan voor de kleinere kernen. We benoemen accenten per kern en zetten die op de kaart.
Bij de woon(zorg)visie benaderen we de huisvestingsopgave integraal. Dat betekent dat het om reguliere huisvestingsvraagstukken gaat zoals de groeiende bevolking, maar bijvoorbeeld ook om specifieke doelgroepen daarbij. Te denken aan mensen uit zorginstellingen, statushouders, woonwagenbewoners, ouderen en andere zorgdoelgroepen, internationale medewerkers, jongeren etc. In de relatie met wonen en zorg gaat het ook om positieve gezondheid, ontmoeten en bewegen in de buurt, saamhorigheid, mantelzorg en professionele zorg (1e- en 2e-lijns). Daarbij gaat het primair om de huisvesting en de raakvlakken met zorg- en ondersteuningsbehoeften, relevante voorzieningen en een leefbare woonomgeving. Naast de verbinding met welzijn en zorg, leggen we ook de relatie met duurzaamheid en klimaat-maatregelen; in de gebouwde omgeving en in de woonomgeving.

Hoe komen we tot de visie?

Een woon(zorg)visie komt niet tot stand achter een bureau, maar vraagt samenspraak met lokaal betrokkenen in de gemeente. Tijdens inwonersbijeenkomsten geven we ruimte aan inwoners om hun zorgen en oplossingskansen voor hun kern onder de aandacht te brengen. Met de deelnemers gaan we op basis van de kenmerken van de kernen hierover in gesprek. 
Ook woningcorporaties, bouwsociëteit (makelaars, ontwikkelaars, bouwers), organisaties op het gebied van zorg en welzijn, als ook de gemeenteraad betrekken we in het opstellen van de woon(zorg)visie.  

Wat doen we met de woon(zorg)visie?

Op basis van deze bijeenkomsten, het onlangs gehouden woonwensenonderzoek, de quick scan van de behoefte van de woon(zorg)vraag en een analyse van de huidige woningvoorraad, werken we de woon(zorg)visie uit. Deze visie geeft de kaders mee voor o.a. de prestatieafspraken met woningcorporaties en zorg/welzijnspartijen en voor een uitvoeringsprogramma naar de verschillende kernen in Meierijstad. 

De planning is dat de woon(zorg)visie eerste kwartaal 2024 wordt opgeleverd.

Bekijk de Woonvisie 2018