Kwijtschelding belastingen

Als u denkt dat u de belasting niet kunt betalen, hoeft u het mogelijk niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

Kwijtschelding aanvragen 

U kunt ook een kwijtscheldingformulier downloaden. U kunt daarbij kiezen voor een verkort of een uitgebreid formulier. 
•    Bij het verkorte formulier (Pdf, 289 kB) geeft u een machtiging af aan gemeente Meierijstad. 
•    Bij het uitgebreide formulier (Pdf 144 kB) vult u zelf de gegevens in aangevuld met de gevraagde stukken. 

Met het insturen van het verkorte kwijtscheldingformulier geeft u ons toestemming om uw gegevens te laten controleren door middel van bestandsvergelijking met het UWV, de Belastingdienst en de RDW. Als uit de bestandsvergelijking blijkt dat u recht hebt op kwijtschelding, hoeft u zelf geen bewijsstukken meer in te leveren. U hoeft de belastingen waarvoor kwijtschelding mogelijk is, dan niet te betalen. Wij controleren uw gegevens in het volgende belastingjaar dan ook automatisch. Let wel op, de afvalstoffenheffing variabel betaalt u altijd zelf.

Soms hebben wij nog meer informatie nodig. Dan ontvangt u een brief waarin wordt gevraagd om een aantal bewijsstukken aan te leveren. Als uw kwijtscheldingsverzoek na beoordeling van de gevraagde stukken definitief wordt afgewezen, is er geen mogelijkheid meer om kwijtschelding aan te vragen. U kunt natuurlijk nog wel administratief beroep indienen. Meer informatie kunt u lezen op de pagina Informatiepagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Beoordeling van de aanvraag

Het is niet zo dat u bij een laag inkomen altijd voor kwijtschelding in aanmerking komt. De gemeente bekijkt of u recht hebt op kwijtschelding. Daarbij kijken wij naar uw inkomen, vermogen en wat u kan betalen.

Het vermogen beoordelen we aan de hand van de volgende eisen:

  • Het bedrag van alle bankrekeningen die op uw naam staan, mogen samen niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm van één maand, plus:
    • uw netto woonlasten
    • uw netto ziektekosten
    • uw  ontvangen kindgebonden budget
  • De waarde van uw auto mag niet hoger zijn dan € 2.269,-. Als de waarde hoger is moet u aantonen dat de auto medisch noodzakelijk is of onmisbaar voor het houden van uw werk.
  • U mag niet meerdere kentekens op uw naam hebben staan.
  • De hypotheekschuld mag niet lager zijn dan de WOZ-waarde.

Kostendelersnorm

Kostendelers zijn meerderjarigen die samen in hetzelfde huis wonen. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook andere personen. De zogenaamde 'kostendelersnorm' houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.
Als u met meerdere personen op één adres woont, is het mogelijk dat u niet meer (automatisch) recht heeft op kwijtschelding. Deze kostendelersnorm kan gevolgen hebben voor de berekening van uw vermogen of van wat u maximaal kan betalen.

Wanneer kunt u het verzoek om kwijtschelding aanvragen?

Een verzoek om kwijtschelding kunt u indienen tot 3 maanden na betaling van de belasting.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op de pagina Informatiepagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
U kunt ook per mail een vraag stellen: belastingen@meierijstad.nl.