Kwijtschelding belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

Kwijtschelding aanvragen 

U kunt ook een kwijtscheldingformulier downloaden. Deze zijn bedoeld om te printen. U kunt daarbij kiezen voor een verkort of een uitgebreid formulier. 
•    Verkort formulier 2024 (Pdf, 151 kB)
•    Uitgebreid formulier 2024 (Pdf 144 kB) 

Met het insturen van het verkorte kwijtscheldingformulier voeren wij een bestandsvergelijking uit met het UWV, de Belastingdienst en de RDW. Als uit de bestandsvergelijking blijkt dat u recht hebt op kwijtschelding, hoeft u zelf geen bewijsstukken meer in te leveren. U hoeft de belastingen waarvoor kwijtschelding mogelijk is, dan niet te betalen. Als u daarvoor toestemming geeft, controleren wij uw gegevens in het volgende belastingjaar ook automatisch. 

Het kan zijn dat wij meer informatie nodig hebben. Dan ontvangt u een brief waarin wordt gevraagd om een aantal bewijsstukken aan te leveren. 

Beoordeling van de aanvraag

De gemeente bekijkt of u recht hebt op kwijtschelding. Daarbij kijken wij naar uw inkomen en vermogen.

Het vermogen stellen we als volgt vast:

 • Het bedrag van alle bankrekeningen die op uw naam  en, indien van toepassing, uw partners naam staan, mogen samen niet hoger zijn dan de voor u (beiden) geldende bijstandsnorm van één maand, plus:
  • uw netto woonlasten 
  • uw netto ziektekosten
  • uw  ontvangen kindgebonden budget (indien van toepassing)
  • extra vermogensvrijstelling van:
   • € 2.000 voor gehuwden/samenwonenden
   • € 1.800 voor alleenstaande ouders
   • € 1.500 voor alleenstaanden
 • De waarde van uw auto wordt als vermogen aangemerkt, als deze hoger is dan € 3.350,-. Dit geldt niet als u aannemelijk kunt maken dat de auto medisch noodzakelijk is of onmisbaar is voor het uitvoeren van uw werk.
 • Hebt u meer dan één motorvoertuig in uw bezit? De waarde van uw overige motorvoertuig(en) worden volledig als vermogen aangemerkt.
 • De waarde van een eigen woning wordt vastgesteld door de WOZ-waarde te verminderen met de nog resterende hypotheekschuld. 

Kostendelersnorm en inkomen

Kostendelers zijn meerderjarigen (27 jaar of ouder) die samen in hetzelfde huis wonen. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook andere personen. De zogenaamde 'kostendelersnorm' houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden.
Deze kostendelersnorm heeft gevolgen voor het vaststellen van uw vermogen en de berekening van uw betalingscapaciteit.

Wanneer kunt u het verzoek om kwijtschelding indienen?

Een verzoek om kwijtschelding kunt u indienen tot 3 maanden na betaling van de belastingaanslag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Heffen en Invorderen op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer 0413-381030
U kunt ook per mail een vraag stellen: belastingen@meierijstad.nl.

Hulp nodig?

Een formulier invullen kan lastig zijn. Daar kunt u hulp bij krijgen. Maak telefonisch een afspraak met:

 • de formulierenbrigade in het gemeentehuis Veghel. Er geldt een vrije inloop op maandag, woensdag, vrijdag van 09:00-11:00 uur.
 • Welzijn de Meierij, Schijndel / Sint-Oedenrode. Maak telefonisch een afspraak: 073 544 14 00