Aanslagbiljet

Hebt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen? Dit ontvangt u per post en eventueel ook via uw Berichtenbox  - www.mijn.overheid.nl.

In de video hieronder krijgt u informatie over uw belastingaanslag en uitleg over de WOZ-waarde.

Digitale belastingbalie

Een taxatieverslag inzien, de ledigingen van uw afvalcontainer inzien, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen? Dat en meer regelt u eenvoudig zelf via de digitale belastingbalie.

Digitale belastingbalie

WOZ-waarde

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning. Onder niet-woningen vallen bijvoorbeeld winkelruimten, kantoren, fabrieken en andere bedrijfsobjecten. Deze WOZ-waarde staat vermeld op uw aanslagbiljet. De WOZ-waarde is van belang voor de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing, voor de belastingheffing van het rijk (eigenwoning-forfait inkomstenbelasting, erfbelasting etc.) en de waterschappen. Bewaar uw aanslagbiljet dus goed. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gaat de wet uit van een waardepeildatum.

Informatie over de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De OZB is een belasting die u betaalt voor het eigendom van uw woning of niet-woning. Bij niet-woningen betaalt u ook OZB als gebruiker. Om vast te stellen wie OZB moet betalen, is de situatie op 1 januari 2022 bepalend. Eventuele wijzigingen ná 1 januari 2022, zoals verkoop, hebben hier geen invloed op. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Informatie over de Onroerende-zaakbelasting

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De heffing bestaat uit een vastrecht en een variabel bedrag. Het variabel bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal ledigingen in het voorgaande jaar. 

Informatie afvalstoffenheffing

Rioolheffing

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u eigenaar en/of gebruiker bent van een woning en/of niet-woning.

Informatie rioolheffing

Hoe betaal ik mijn aanslag?

U betaalt de eerste termijn binnen een maand na dagtekening en de tweede termijn betaalt u uiterlijk twee maanden daarna. Het bankrekeningnummer is NL84BNGH0285170112 op naam van gemeente Meierijstad. Vermeld daarbij altijd uw aanslagnummer!

Hebt u een machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan wordt het aanslagbedrag in maximaal 10 termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. Bedragen van € 100,00 en lager en bedragen van € 3.500,00 en hoger worden in twee termijnen geïncasseerd.

Op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie kunt u een machtiging tot automatische incasso afgeven. 

Kwijtschelding

Kunt u uw aanslag niet betalen? Kijk dan voor meer informatie over kwijtschelding en voor het (digitaal) aanvragen van kwijtschelding op:

Informatie over kwijtschelding

Wilt u bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, bekijk dan eerst uw taxatieverslag op de digitale belastingbalie. Hierop kunt u zien hoe uw WOZ-waarde tot stand is gekomen. 

U kunt ons ook telefonisch of per mail contact opnemen met Team Belastingen. Belt u met een vraag over uw WOZ-waarde? Houdt uw aanslagbiljet en BSN (Burger servicenummer) dan bij de hand.

Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kunt u dat doen via de digitale belastingbalie.

Informatie over bezwaar maken tegen belasting